Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Organizacja regat

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Organizacja regat

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

CZĘŚĆ 7

ORGANIZACJA REGAT

85       PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

Władza organizująca, komisja regatowa oraz komisja protestowa podlegają przepisom przy prowadzeniu i sędziowaniu regat.

86       ZMIANY PRZEPISÓW

86.1 Przepis regatowy nie może zostać zmieniony chyba, że jest to dozwolone w samym przepisie, lub w sposób następujący:

(a)        zarządzenia władzy krajowej mogą zmienić przepis regatowy, z wyjątkiem Definicji; przepisu zawartego we Wstępie; Zasad walki sportowej oraz Przepisów; Części 1, 2 lub 7, przepisów 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 lub 80; przepisu dodatku zmieniającego jeden z tych przepisów lub Dodatków H lub N, lub Zarządzeń ISAF 19, 20, 21 lub 22;

(b)       instrukcja żeglugi może zmienić przepis regatowy, ale nie przepis 76.1, Dodatku F lub przepisów wymienionych w przepisie 86.1(a). Jeżeli instrukcja żeglugi zmieni przepis lub definicję musi ona odnieść się ściśle do przepisu lub definicji i przedstawić zmianę;

(c)        przepisy klasowe mogą zmienić jedynie przepisy 42, 49, 50, 51, 52, 53 i 54. Taka zmiana musi odnieść się ściśle do przepisu i przedstawić zmianę.

Uwaga: Drugie zdanie tego przepisu będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011.

86.2 Jako wyjątek od przepisu 86.1, ISAF może w ograniczonych okolicznościach (patrz Zarządzenie ISAF 31.1.3) zezwolić na zmiany w przepisach regatowych dla określonych regat międzynarodowych. Zezwolenie takie musi być określone w liście potwierdzającym do organizatora regat oraz w zawiadomieniu o regatach i instrukcji żeglugi;  list  taki  musi być umieszczony na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

86.3 Jeżeli władza krajowa tak zarządzi, ograniczenia w przepisie 86.1 nie dotyczą przepisów zmienianych w celu rozwinięcia lub sprawdzenia proponowanych przepisów. Władza krajowa może też zarządzić, że na takie zmiany wymagana jest jej zgoda.

 

87 ZMIANY W PRZEPISACH KLASOWYCH

Instrukcja żeglugi może zmienić przepis klasowy tylko wtedy, gdy przepisy klasowe pozwalają na taką zmianę, lub gdy pisemna zgoda związku klasy na zmianę jest przedstawione na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

 

88 ZARZĄDZENIA KRAJOWE

88.1 Zarządzenia, które mają zastosowanie do regat są zarządzeniami władzy krajowej, z którymi związany jest organizator na podstawie przepisu 89.1. Jednakże, gdy deska będzie przechodziła (przepływała) przez wody więcej niż jednej władzy krajowej podczas wyścigu, instrukcja żeglugi musi stwierdzać, jakie inne zarządzenia i kiedy będą obowiązywały.

88.2    Instrukcja żeglugi może zmienić zarządzenie. Jednakże władza krajowa może ograniczyć zmiany w jej zarządzeniach przez zarządzenie odnoszące się do tego przepisu pod warunkiem, że ISAF zatwierdzi zastosowanie tych zmian. Ograniczone zarządzenia nie mogą być zmienione przez instrukcję żeglugi.

 

89       ORGANIZATOR; ZAWIADOMIENIE O REGATACH; POWOŁANIE KOMISJI

89.1    Organizator

Regaty muszą być organizowane przez organizatora, którym musi być:

(a)   ISAF;

(b)   władza krajowa będąca członkiem ISAF;

(c)   klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej;

(d)   związek klasy, albo z aprobatą władzy krajowej albo we współpracy z klubem stowarzyszonym;

(e)   organizacja niestowarzyszona we współpracy z klubem stowarzyszonym, jeżeli organizacja taka jest własnością klubu lub jest kontrolowana przez klub. Władza krajowa klubu może zarządzić, że wymagana jest jej aprobata dla takich regat;

(f)      jeżeli istnieje aprobata ISAF oraz władzy krajowej klubu, niestowarzyszona organizacja we współpracy z klubem stowarzyszonym, gdy organizacja nie jest własnością klubu i nie jest przez klub kontrolowana.

89.2 Zawiadomienie o regatach; powołanie komisji

(a)   Organizator musi opublikować zawiadomienie o regatach odpowiadające przepisowi J1. Zawiadomienie o regatach może być zmienione, pod warunkiem, że nastąpi właściwe o tym powiadomienie.

(b)   Organizator musi powołać komisję regatową oraz, gdy jest to wymagane, mianować komisję protestową oraz arbitrów. Jednakże komisja regatowa, międzynarodowe jury oraz arbitrzy mogą być mianowani przez ISAF, zgodnie z zarządzeniami ISAF.

 

90       KOMISJA REGATOWA; INSTRUKCJA ŻEGLUGI; PUNKTACJA

90.1    Komisja regatowa

Komisja regatowa musi prowadzić wyścigi zgodnie z zaleceniami organizatora oraz według wymagań przepisów.

90.2    Instrukcja żeglugi

(a)        Komisja regatowa musi opublikować pisemną instrukcję żeglugi odpowiadającą wymaganiom przepisu J2.

(b)       Gdy odpowiednio do rangi regat, spodziewane są zgłoszenia z innych krajów, instrukcja żeglugi musi zawierać, w języku angielskim, odpowiednie zarządzenia krajowe.

(c)        Zmiany w instrukcji żeglugi muszą być na piśmie i umieszczone w czasie określonym w instrukcji żeglugi na oficjalnej tablicy ogłoszeń lub, gdy są podawane na wodzie, muszą być zakomunikowane każdej desce przed jej sygnałem ostrzeżenia. [B2.3(a)]

(d)       Zmiany postanowień instrukcji żeglugi mogą być przekazywane ustnie, ale tylko wtedy, gdy taka procedura jest opisana w instrukcji żeglugi. [B2.3(b)]

90.3    Punktacja

(a)   Komisja regatowa oblicza punktację wyścigu lub serii wyścigów według Dodatku A, stosując system Małych Punktów chyba, że instrukcja żeglugi wymaga Systemu Punktów Premiujących lub innego systemu. Punktacja wyścigu musi zostać obliczona, jeżeli wyścig nie jest przerwany i gdy jedna deska przebyła trasę zgodnie z przepisem 28.1 i ukończyła przed limitem czasu, jeśli taki jest nawet, gdy deska wycofa się po ukończeniu lub jest zdyskwalifikowana.

(b)   Gdy system punktacji przewiduje odrzucenie jednego lub więcej wyników deski z jej łącznej punktacji, punkty za złamanie przepisu 2, przepisu 30.3 (ostatnie zdanie) lub przepisu 69.1(b)(2) nie podlegają odrzuceniu. Zamiast tego odrzucany będzie następny w kolejności najgorszy wynik.

 

91       KOMISJA PROTESTOWA

Komisją protestową musi być:

(a)   komisja wyznaczona przez organizatora lub komisję regatową; lub

(b)   międzynarodowe jury mianowane przez organizatora lub zgodnie z zarządzeniami ISAF i spełniające wymagania Dodatku N. Władza krajowa może zarządzić, że wymagana jest jej zgoda dla powołania międzynarodowego jury regat w zakresie jej jurysdykcji, z wyjątkiem regat ISAF lub gdy międzynarodowe jury powoływane jest przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b).

  

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.