Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

 

Poniżej zamieszczono polskie tłumaczenie przepisów obowiązujących w nowej klasie żeglarskiej - kitesurfingu. Poniższe tłumaczenie jest formalnie zatwierdzoną adaptacją klasycznych żeglarskich przepisów publikowanych na świecie przez ISAF, a w Polsce PZŻ.

Na potrzeby wydruku przygotowaliśmy wersję PDF.

 

 

 

PRZEPISY

REGATOWE

ŻEGLARSTWA

2009-2012

 

 

EKSPERYMENTALNE PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA

DESEK Z LATAWCEM

2009-2012

 

 

 

 

International Sailing Federation

International Kiteboarding Association

 

Published by ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK

© International Sailing Federation, (IOM) Ltd.

June 2008

Wydawca:

Tłumaczenie: Ryszard SKARBIŃSKI,
Marek ROWIŃSKI  (treści zawierające zmiany wprowadzone przez           Dodatek B oraz BB)

Recenzenci:

 

 


WSTĘP

 

Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem 2009-2012 zostały stworzone do używania podczas zawodów desek z latawcem  jako dogodna książka oparta na Przepisach Współzawodnictwa Desek z Żaglem 2009-2012 oraz Dodatku BB Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2009-2012. Niniejsze przepisy są identyczne do odpowiednich przepisów z Przepisów Współzawodnictwa Desek z Żaglem 2009-2012 oraz Dodatku BB Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2009-2012. Jednakże każdy przepis Dodatku BB przepisów ogólnych został umieszczony w tej książce we właściwym miejscu a za nim, w nawiasach, numer tego przepisu z Dodatku BB. Na przykład przepis BB16.3 przepisów ogólnych pokazany jest w tej książce  jako przepis 16.3 a za nim [B3.2(b)]. Każdy nowy eksperymentalny przepis dla desek z latawcem w Dodatku BB przepisów ogólnych został umieszczony we właściwym miejscu a za nim, w nawiasach, numer tego eksperymentalnego przepisu. Na przykład przepis BB13.2 przepisów ogólnych jest pokazany w tej książce jako 13.2 a za nim [BB13.2].

 

Zmiany w przepisach. Przepisy regatowe są uaktualniane i publikowane co cztery lata przez Międzynarodową Federacje Żeglarską  (ISAF), która stanowi władzę międzynarodową w zakresie sportu żeglarskiego. Niniejsze wydanie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2009 roku. Znaki na marginesach wskazują istotne zmiany w Częściach 1 – 7 oraz w Definicjach w stosunku do edycji 2005 – 2008. Nie przewiduje się zmian przed rokiem 2013. Jednak zmiany uznane przez ISAF za pilne do wprowadzenia przed upływem tego terminu, będą ogłaszane przez władze krajowe i publikowane na stronie internetowej ISAF (www.sailing.org) oraz stronie internetowej IKA (www.internationalkiteboarding.org).

Kodeksy ISAF. Kodeks uprawnień ISAF, Kodeks reklamowania ISAF, Kodeks antydopingowy ISAF oraz Kodeks klasyfikacji zawodników (Zarządzenia ISAF 19, 20, 21 i 22) są przywoływane w definicji Przepisu, ale nie są włączone do niniejszego wydania, ponieważ mogą być zmienione w dowolnym czasie. Najnowsze wersje kodów są dostępne na stronie internetowej ISAF.

Przypadki regatowe i Decyzje arbitrów. ISAF publikuje interpretacje przepisów regatowych w Książce przypadków regatowych na lata 2009-2012 i uznaje je, jako oficjalne interpretacje oraz objaśnienia przepisów. Publikacje te są dostępne na stronie internetowej ISAF.

Terminologia. Określenia użyte w takim znaczeniu jak w Definicjach pisane są kursywą, a w preambułach - kursywą pogrubioną (np. w wyścigu i w wyścigu). ‘Deska’ oznacza deskę kiteboardingową i zawodnika na tej desce; gdy deska spotyka jacht to wówczas oznacza ‘jacht’. ’Przepis regatowy’ oznacza przepis w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. Określenie ‘komisja regatowa’ obejmuje dowolną osobę fizyczną lub komisję, wykonującą zadania komisji regatowej. ’Zmiana’ przepisu obejmuje dodanie lub usunięcie całego lub jego części. ’Władza krajowa’ oznacza przedstawiciel ISAF w danym kraju. Inne słowa i określenia używane są w znaczeniu powszechnie rozumianym w zastosowaniach żeglarskich lub ogólnych.

Dodatki. Przepisy Dodatku, które mają zastosowanie, otrzymują znaczenie nadrzędne nad wszystkimi pozostającymi z nimi w sprzeczności przepisami Części 1-7 i Definicjami. Każdy z Dodatków oznaczony jest literą. Odnośnik do przepisu występującego w danym Dodatku składać się będzie z litery oraz numeru przepisu (np. ’przepis A1’). Nie istnieje Dodatek I lub O a Dodatki C, D, E oraz P nie mają zastosowania w kiteboardingu. Dodatek A jest częścią Eksperymentalnych Przepisów Współzawodnictwa Desek z Latawcem i mogą być użyte inne Dodatki z książki Przepisów Zawodów Desek z Żaglem.

Zmiany w Przepisach. Zarządzenia władzy krajowej, przepisy klasowe oraz instrukcja żeglugi mogą zmienić przepis regatowy jedynie w zakresie dopuszczonym przepisem 86.

Zmiany w Zarządzeniach Władzy Krajowej. Władza krajowa może ograniczyć zmiany do jej zarządzeń, zgodnie z postanowieniami przepisu 88.2.

 


DEFINICJE

 


Określenia użyte w poniższych definicjach pisane są kursywą lub w przypadku preambuł kursywą pogrubioną.

Przerwanie Wyścig, który zostaje przerwany przez komisję regatową lub komisję protestową, staje się nieważny,  ale może być ponownie  rozegrany.

Okrążanie lub mijanie [B1.1] Deska okrąża lub mija znak, gdy jej kursem właściwym jest rozpoczęcie manewru  w celu okrążenia lub minięcia znaku.

Start z plaży [B1.1] Gdy linia startu znajduje się na plaży lub tak blisko plaży, że zawodnik musi stać w wodzie żeby wystartować, to taki start uważany jest za start z plaży.

Wywrócona [BB1.1] Deska jest wywrócona gdy:
(a)     jej latawiec jest w wodzie,
(b)     jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c)     zawodnik przypadkowo upadł do wody albo został odłączony od                 kadłuba.

Swobodny z tyłu i swobodny z przodu; krycie Deska jest swobodna z tyłu w stosunku do innej deski, gdy jego kadłub i osprzęt będąc w pozycji normalnej, znajdują się za linią prostopadłą przechodzącą przez najbardziej do tyłu wysunięty punkt kadłuba i osprzętu tej drugiej deski znajdującej się w pozycji normalnej. Ta druga deska jest swobodna z przodu. Deski są w kryciu, gdy żadna z nich nie jest swobodna z tyłu. Deski są również w kryciu, gdy deska znajdująca się pomiędzy nimi jest w kryciu z obydwoma. Określenia te stosują się zawsze do desek na tych samych halsach. Nie stosują się one do desek na przeciwnych halsach chyba, że ma zastosowanie przepis 18 albo obydwie deski żeglują pełniej od wiatru rzeczywistego niż dziewięćdziesiąt stopni.

Osiąganie znaku Deska osiąga znak, gdy jest w pozycji do minięcia go po nawietrznej  i  pozostawienia  go  po  wymaganej  stronie bez zmiany halsu.

Ukończenie [BB1.1] Deska kończy, gdy jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

Strona zainteresowana Osoba, która może zyskać lub stracić w wyniku decyzji komisji protestowej, lub która jest osobiście zainteresowana wynikiem takiej decyzji.

Skakanie [BB1.1] Deska skacze, gdy jej kadłub, jego wyposażenie i zawodnik nie dotykają wody.

Ustępowanie [BB1.1] Deska ustępuje innej desce, gdy ta druga może żeglować swoim kursem bez potrzeby podejmowania manewru unikania oraz, gdy deski są w kryciu na tym samym halsie, jeżeli deska zawietrzna może poruszać swoim latawcem w jakimkolwiek kierunku lub aby zmienić kurs w obydwu kierunkach bez natychmiastowego spowodowania kontaktu z deską nawietrzną.

Zawietrzna i nawietrzna [BB1.1] Zawietrzną jest strona deski, która jest lub gdy deska znajduje się w linii wiatru, była dalsza od wiatru. Jednakże, gdy deska żegluje „fałszywym kursem z wiatrem” lub dokładnie kursem z wiatrem, zawietrzną deski jest strona, po której znajduje się jej latawiec. Strona przeciwna jest jej nawietrzną. Gdy dwie deski na tym samym halsie w kryciu, to ta której kadłub znajdujący się po zawietrznej drugiego kadłuba deski jest deską zawietrzną. Ta druga jest deską nawietrzną.

Wykonywanie pętli [BB1.1] Latawiec wykonuje pętle, gdy jest wprowadzony w pojedyńczą pętlę lub w serię powtarzanych pętli, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w kierunku przeciwnym lub na zmianę w obu kierunkach.

Znak Obiekt, co do którego instrukcja żeglugi wymaga, aby deska pozostawiła go po określonej stronie oraz statek komisji regatowej otoczony wodą żeglowną, ograniczający linię startu lub mety. Lina kotwiczna oraz przedmioty przypadkowo lub czasowo przymocowane do znaku nie stanowią jego części.

Miejsce przy znaku Miejsce dla deski, aby żeglować do znaku i następnie miejsce, aby żeglować jej kursem właściwym przy znaku. Jednakże miejsce przy znaku nie zawiera miejsca do zwrotu na wiatr chyba, że deska jest w kryciu po nawietrznej i jest wewnętrzną do deski zobowiązanej do dania miejsca przy znaku.

Przeszkoda [BB1.1] Obiekt, którego deska, żeglująca bezpośrednio w jego kierunku, nie mógłaby ominąć bez zasadniczej zmiany kursu i znajdujący się w odległości 10 metrów od niej. Obiekt, który może być bezpiecznie ominięty tylko po jednej stronie, oraz obszar tak określony w instrukcji żeglugi, są także przeszkodami. Jednakże deska w wyścigu nie jest przeszkodą dla innych desek chyba, że mają one obowiązek ustępowania jej lub dania jej miejsca lub miejsca przy znaku lub unikania jej, gdy obowiązuje przepis 22. Płynący statek włączając w to deskę w wyścigu nigdy nie jest ciągnącą się przeszkodą.

Krycie - patrz Swobodny z tyłu oraz Swobodny z przodu; krycie.

Wyprzedzanie [B1.2] Deska wyprzedza od momentu, gdy uzyskuje krycie z pozycji swobodna z tyłu do czasu, gdy jest swobodna z przodu deski wyprzedzanej.

Strona Strona w rozpatrywaniu: protestujący, protestowany, deska wnosząca prośbę o zadośćuczynienie; deska lub zawodnik, który może zostać ukarany na podstawie przepisu 69.1; komisja regatowa lub organizator  biorący  udział w rozpatrywaniu na podstawie przepisu 62.1(a).

Odroczenie Wyścig odroczony to wyścig, którego start jest opóźniony względem jego planowanego czasu startu, ale który może być później przeprowadzony lub przerwany.

Kurs właściwy Kurs, jakim deska mogłaby żeglować w celu jak najszybszego ukończenia pod nieobecność innych desek, do których odnosi się przepis zawierający to określenie. Deska nie ma kursu właściwego przed jej sygnałem startu.

Protest Zarzut wniesiony zgodnie z przepisem 61.2 przez deskę, komisję regatową lub komisję protestową, że deska złamała przepis.

W wyścigu Deska jest w wyścigu od swojego sygnału przygotowania do chwili ukończenia i opuszczenia linii mety i jej znaków lub wycofania się, albo do chwili zasygnalizowania przez komisję regatową generalnego odwołania, odroczenia, lub przerwania.

Miejsce Przestrzeń potrzebna desce w panujących warunkach do niezwłocznego wykonania manewru zgodnie z zasadami  sztuki żeglarskiej.

Przepisy (a)     Niniejsze przepisy regatowe włączając: Definicje, Sygnały        w Wyścigu, Wstęp, preambuły oraz przepisy      odpowiednich dodatków, ale nie tytuły;

(b)     Zarządzenie 19 ISAF, Kodeks uprawnień; Zarządzenie 20 ISAF, Kodeks reklamowania; Zarządzenie 21 ISAF, Kodeks anty-dopingowy; oraz Zarządzenie 22 Kodeks Klasyfikacji Zawodników;

(c)     zarządzenia władzy krajowej z wyjątkiem, gdy są one zmienione przez instrukcję żeglugi z uwzględnieniem zarządzenia władzy krajowej, jeśli takie istnieje nawiązującego do przepisu 88;

(d)     przepisy klasowe (dla desek współzawodniczących w systemie wyrównawczym lub systemie wartości regatowej przepisy takiego systemu są „przepisami klasowymi”);

(e)     zawiadomienie o regatach;

(f)     instrukcja żeglugi;

(g)     inne dokumenty obowiązujące w regatach.

Start [BB1.1] Deska startuje, gdy jej kadłub i zawodnik będąc całkowicie po przedstartowej stronie linii startu w chwili lub po jego sygnale startu i wypełnieniu wymogów przepisu 30.1, gdy ma zastosowanie, jakakolwiek część jego kadłuba lub zawodnika przekracza linię startu w kierunku pierwszego znaku.

Hals, prawy lub lewy [BB1.1] Deska jest na halsie, prawym lub lewym, odpowiednio do ręki zawodnika, która byłaby przednią gdyby zawodnik był w normalnej pozycji jazdy (płynąc na tylnej krawędzi z obiema rękoma na drążku sterowniczym). Deska jest na prawym halsie, kiedy prawa ręka zawodnika byłaby przednią oraz jest na lewym halsie, kiedy lewa ręka zawodnika byłaby przednią.

Nawietrzny Patrz Zawietrzny i Nawietrzny.

Strefa Nie używane.

Definicje podane poniżej stosuje się tylko do zawodów pokazowych. [B1.2]

Powracająca oraz wychodząca Deska żeglująca w tym samym kierunku co nadchodząca fala jest deską powracająca. Deska żeglująca w kierunku przeciwnym do nadchodzącej fali jest deską wychodząca.

Skakanie Deska skacze, gdy odrywa się od szczytu fali podczas wychodzenia.

Wyprzedzanie Deska wyprzedza od momentu, gdy uzyskuje krycie z pozycji swobodna z tyłu do czasu,  gdy jest swobodna z przodu deski  wyprzedzanej.

Posiadanie (fali) Pierwsza deska żeglująca w kierunku brzegu bezpośrednio przed falą posiada tę falę. Jednakże, gdy niemożliwe jest określenie, która deska jest pierwsza wówczas deska nawietrzna posiada falę.

Stawianie Deska powstaje od czasu, gdy jej latawiec, lub przy starcie z wody zawodnik, wynurza się z wody do czasu, gdy deska ma szybkość manewrową.

Surfowanie Deska surfuje, gdy znajduje się na lub bezpośrednio przed falą podczas powracania.

Stan przejściowy Deska zmieniająca halsy, lub wynurzająca się z wody podczas powracania, lub taka, która nie surfuje, skacze, jest wywrócona lub powstająca jest w stanie przejściowym.

 

ZASADA PODSTAWOWA

ZASADY WALKI SPORTOWEJ ORAZ PRZEPISY

Zawodnicy w sporcie żeglarskim podlegają zbiorowi przepisów, które powinni przestrzegać i których przestrzegania powinni wymagać. Podstawową zasadą walki sportowej jest, że każdy zawodnik, który złamał przepis musi natychmiast przyjąć karę, którą może być wycofanie się.

 

WSPÓŁZAWODNICTWO  DESEK Z LATAWCEM

Współzawodnictwo desek z latawcem  odbywa się zgodnie z „Przepisami Regatowymi Żeglarstwa” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez dodatek BB. Przepisy pokazane na czerwono są przepisami dla desek z latawcem, które różnią się od przepisów dla desek z żaglem z Dodatku B lub od przepisów żeglarskich Części 1-7. Przepisy dla desek z latawcem ewoluują. Organizatorów namawia się do używania oraz kopiowania z internetu najnowszej wersji. Komisja Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz Komisja  Windsurfingu ISAF będzie wdzięczna za przesyłanie sugestii dotyczących ulepszenia niniejszych przepisów.

Określenie ‘jacht’ występujące w przepisach regatowych oznacza odpowiednio ‘deskę’ lub ‘jacht’. Zawody desek z latawcem mogą składać się z jednej lub więcej podanych niżej kategorii lub ich odmian (formatów):

 

 

Kategorie                             Formaty

Wyścigi                       Wyścigi na trasie; maraton; wyścig kursami
z wiatrem; slalom, boarder X, kitecross

Jazda pokazowa         Jazda na fali; styl dowolny; wakestyle; czas                                        skoku; wysokość skoku; kite loop; sliders

Szybkość                     Przybrzeżna trasa na szybkość; dystans na czas; trasa na szybkość Alfa

W zawodach typu jazda pokazowa zachowanie deski oceniane jest w zakresie zręczności oraz różnorodności, a nie pod względem szybkości; zawody organizowane są z wykorzystaniem serii eliminacyjnych. Zależnie od warunków zafalowania na akwenie organizuje się albo zawody w zachowaniu na fali albo w stylu dowolnym. Przy zawodach na szybkość, ‘runda’ składa się z jednego lub więcej przejazdów, w których deski startują kolejno, żeglując po trasie w pewnych odstępach czasu. W kategorii ‘wyścigi’ maraton oznacza wyścig zaplanowany na czas trwania powyżej jednej godziny.

Podczas wyścigów lub zawodów jazdy pokazowej ‘grupa’ (heat) oznacza pojedynczą eliminację, a ‘runda’ składa się z jednej lub więcej grup; seria eliminacyjna składa się z jednej lub więcej rund.

 


 

CZĘŚĆ 1

PRZEPISY PODSTAWOWE

1 BEZPIECZEŃSTWO

1.1      Udzielanie pomocy

Deska lub zawodnik musi udzielić wszelkiej możliwej pomocy każdej osobie lub statkowi będącemu w niebezpieczeństwie.

1.2      Wyposażenie ratunkowe i osobiste środki wypornościowe

Każda deska musi posiadać odpowiednie wyposażenie ratunkowe zgodne z przepisami klasowymi. Każdy zawodnik jest indywidualnie odpowiedzialny za noszenie osobistych środków wypornościowych odpowiednich do panujących warunków.

2         ŻEGLOWANIE FAIR

Deska i jej właściciel muszą współzawodniczyć zgodnie z ideą fair play i uznanymi zasadami walki sportowej. Deska może być ukarana na podstawie niniejszego przepisu jedynie w przypadku, gdy zostało wyraźnie ustalone naruszenie powyższych zasad. Dyskwalifikacja na podstawie niniejszego przepisu nie podlega odrzuceniu z punktacji łącznej deski dla serii wyścigów.

3         PRZYJĘCIE PRZEPISÓW

Każdy zawodnik oraz właściciel deski uczestniczący w wyścigu rozgrywanym według niniejszych przepisów wyraża zgodę na:

(a)   podporządkowanie się tym przepisom;

(b)   przyjęcie nałożonych kar i zaakceptowanie innych działań         podjętych w oparciu o te przepisy, które mogą podlegać odwołaniu    i procedurom rewizyjnym tam przewidzianym, jako ostateczne     ustalenie wszelkich spraw wynikających z ich zastosowania;

(c)   uszanować każde takie postanowienie, nie odwołując się do       żadnego sądu lub trybunału.

4         DECYZJA O UCZESTNICTWIE W WYŚCIGU

Każda deska jest indywidualnie odpowiedzialna za decyzję czy powinna wystartować, lub czy powinna kontynuować udział w wyścigu.

5         ANTY-DOPING

Zawodnik musi przestrzegać Światowy Kodeks Antydopingowy, przepisy Światowej Agencji Antydopingowej i Zarządzenia 21 ISAF, Kodeks antydopingowy. Zarzut, lub rzeczywiste złamanie niniejszego przepisu, musi być rozpatrywany zgodnie z Zarządzeniem 21; nie może on stanowić podstawy do protestu, a przepis 63.1 nie ma w tym wypadku zastosowania.


CZĘŚĆ 2

GDY DESKI SPOTYKAJĄ SIĘ

Przepisy Części 2 mają zastosowanie pomiędzy deskami żeglującymi w lub w pobliżu obszaru regatowego, które zamierzają być w wyścigu, w wyścigu lub były w wyścigu. Jednakże, gdy deska nie jest w wyścigu nie może ona zostać ukarana za naruszenie jednego z tych przepisów z  wyjątkiem przepisu 23.1 i 23.3. [BB3.2(a)]

Gdy deska żeglująca na podstawie niniejszych przepisów napotyka statek, który im nie podlega musi przestrzegać Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu (MPZZnM) lub państwowe przepisy prawa drogi. Gdy instrukcja żeglugi tak stanowi przepisy Części 2 są zastępowane przez przepisy prawa drogi MPZZnM lub przez państwowe przepisy prawa drogi.

ROZDZIAŁ A

PRAWO DROGI

Deska posiada prawo drogi, gdy inna deska ma obowiązek ustąpić jej. Jednakże, niektóre przepisy Rozdziałów B, C oraz D ograniczają działania deski z prawem drogi.

10       NA PRZECIWNYCH HALSACH

Gdy deski są na przeciwnych halsach deska będąca na lewym halsie musi ustąpić desce na prawym halsie.

11       NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU

Gdy deski są na tym samym halsie i są w kryciu, deska nawietrzna musi ustąpić desce zawietrznej.

12       NA TYM SAMYM HALSIE, GDY NIE MA KRYCIA

Gdy deski są na tym samym halsie i nie są w kryciu, deska swobodna z tyłu musi ustąpić desce swobodnej z przodu.

13 WYJĄTKI DO PRZEPISU 10, 11 i 12 [BB3.2(b)]

13.1 Gdy deska zmienia hals na boku na wiatr, musi ustępować innym deskom do czasu, aż zacznie płynąć kursem ostro na wiatr. W tym czasie przepisy 10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwie deski podlegają niniejszemu przepisowi w tym samym czasie, to deska znajdująca się po lewej burcie drugiej lub znajdująca się z tyłu musi ustąpić.

13.2 Gdy jedna deska żeglując z wiatrem, wykonuje pętle swoim latawcem a druga deska tego nie robi, wówczas deska wykonująca pętle swoim latawcem musi ustąpić desce która tego nie robi. Podczas tego czasu przepisy 10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwie deski wykonują pętle swoimi latawcami w tym samym czasie, to deska zobowiązana do ustąpienia zgodnie z przepisami 10, 11 i 12 musi to zrobić.

13.3 Gdy dwie deski zbliżają się do siebie podczas żeglowania z wiatrem i nie jest możliwe zgodnie z przepisem 10, 11 lub 12 określić, która ma prawo drogi,

(a)   jeśli są one w kryciu, to deska po prawej burcie tej drugiej musi         ustąpić.

(b)   jeśli nie są one w kryciu, to deska swobodna z tyłu musi ustąpić.

 

ROZDZIAŁ B

OGRANICZENIA OGÓLNE

 

14       UNIKANIE KONTAKTU

Deska zobowiązana jest w miarę możliwości usiłować uniknąć kontaktu z inną deską. Jednakże deska posiadająca prawo drogi lub prawo do miejsca lub miejsca przy znaku:

(a)   nie musi działać w celu uniknięcia kontaktu aż do czasu, gdy    stanie się oczywiste, że ta druga deska nie ustępuje lub nie udziela          miejsca lub miejsca przy znaku; i

(b)   nie będzie ukarana na podstawie niniejszego przepisu chyba, że          nastąpił kontakt, który spowodował uszkodzenie sprzętu lub        obrażenia ciała.

15       NABYWANIE PRAWA DROGI

Gdy deska nabywa prawo drogi musi ona początkowo pozostawić drugiej desce miejsce do ustąpienia chyba, że uzyskuje ona prawo drogi w wyniku działania tej drugiej deski.

16       ZMIENIANIE KURSU LUB POZYCJI LATAWCA [BB3.2(c)]

16.1 Gdy deska posiadająca prawo drogi zmienia kurs lub pozycję swojego latawca  musi  ona  pozostawić  drugiej  desce  miejsce do  ustąpienia.

16.2 Halsując na wiatr, gdy dla deski na prawym halsie stanie się jasne, że deska na lewym halsie ustępuje poprzez przejście za jej rufą i istnieje ryzyko kontaktu, deska na prawym halsie musi jeśli to możliwe, trzymać swój latawiec wystarczająco wysoko, aby pozwolić desce na lewym halsie przejść blisko za rufą swojego kadłuba.

16.3 W wyścigu slalomowych deska z prawem drogi nie może zmienić swojego kursu ani pozycji swojego latawca podczas ostatnich 30 sekund przed jej sygnałem startu jeżeli w rezultacie inna deska musiałaby natychmiast podjąć działanie dla uniknięcia kontaktu.

17 Usunięto. [B2.6]

 

ROZDZIAŁ C

W POBLIŻU ZNAKÓW I PRZESZKÓD

Przepisy Rozdziału C nie mają zastosowania przy znaku startowym otoczonym wodą żeglowną lub jego linie kotwicznej od czasu, gdy deski zbliżają się do nich w celu wystartowania i dopóki ich nie miną. Gdy  ma zastosowanie przepis 20, przepisów 18 i 19 nie stosuje się.

18       MIEJSCE PRZY ZNAKU

18.1    Kiedy przepis 18 ma zastosowanie [BB3.1(a)]

Przepis 18 ma zastosowanie pomiędzy deskami gdy wymagane jest aby pozostawiły znak po tej samej wymaganej stronie i przynajmniej jedna z nich właśnie okrąża lub mija go. Przepis nie ma zastosowania po tym jak deska upoważniona do miejsca przy znaku minęła znak. Jednakże nie stosuje się on:

(a)   pomiędzy deskami halsującymi na przeciwnych halsach, na      wiatr;

(b)   pomiędzy deskami na przeciwnych halsach, gdy kursem   właściwym przy znaku dla jednego z nich, ale nie dla obydwóch jest wykonanie zwrotu na wiatr;

(c)   pomiędzy deską zbliżającą się do znaku, a deską opuszczającą  znak; lub

(d)   jeżeli znakiem jest ciągnącą się przeszkoda, w tym przypadku   stosuje się przepis 19.

18.2    Dawanie miejsca przy znaku

(a)   Jeżeli deski są w kryciu, deska zewnętrzna musi dać desce         wewnętrznej miejsce przy znaku chyba, że stosuje się przepis     18.2(b).

(b)   Jeżeli deski są w kryciu gdy pierwsza z nich właśnie okrąża lub          mija znak, to deska która w tym momencie jest zewnętrzna musi     od tego czasu dawać miejsce przy znaku desce wewnętrznej. Jeżeli         deska jest swobodna z przodu, gdy okrąża lub mija znak to deska,        która w tym momencie jest swobodna z tyłu musi od tego czasu     dawać miejsce przy znaku. [B3.1(b)]

(c)   Jeżeli deska jest zobowiązana przez przepis 18.2(b) do dania     miejsca przy znaku, musi to kontynuować nawet, jeżeli później krycie jest zerwane lub krycie na nowo osiągnięte.[B3.1(c)]

(d)   Jeżeli istnieje uzasadniona wątpliwość, czy deska uzyskała lub zerwała krycie we właściwym czasie powinno być przyjęte, że to nie nastąpiło.

(e)   Jeżeli deska uzyskała krycie po wewnętrznej z pozycji swobodny z     tyłu i jeżeli od momentu rozpoczęcia krycia deska zewnętrzna nie jest w stanie dać miejsce przy znaku to nie wymaga się, aby to miejsce dała.

18.3 Usunięto. [B2.6]

18.4    Zwrot z wiatrem [B3.1(d)]

Gdy deska będąca w kryciu po wewnętrznej i mająca prawo drogi musi wykonać zwrot z wiatrem lub odpadać przy znaku, aby żeglować swoim kursem właściwym, dopóki nie wykona zwrotu z wiatrem lub nie odpadnie nie może ona żeglować dalej od znaku niż jest to wymagane do żeglowania tym kursem. Przepis 18.4 nie stosuje się przy znakach bramki.

18.5    Uniewinnienie

Gdy deska korzysta z miejsca przy znaku, do którego jest upoważniona musi być uniewinniona:

(a)   jeżeli w rezultacie nie udzielenia miejsca przy znaku przez inną deskę złamie ona przepis Rozdziału A; lub

(b)   jeżeli podczas okrążania znaku żeglując swoim kursem właściwym,  złamie przepisy Rozdziału A  lub przepis 15 lub 16.

19       MIEJSCE DO MINIĘCIA PRZESZKODY

19.1    Kiedy przepis 19 ma zastosowanie

Przepis 19 stosuje się pomiędzy deskami przy przeszkodzie z wyjątkiem, gdy jest ona również znakiem, którą deski muszą pozostawić po tej samej stronie. Jednak przy ciągnącej się przeszkodzie zawsze stosuje się przepis 19, a nie przepis 18.

19.2    Dawanie miejsca przy przeszkodzie

(a)   Deska z prawem drogi może wybrać stronę, po której minie przeszkodę.

(b)   Gdy deski są w kryciu, deska zewnętrzna musi dać desce wewnętrznej miejsce pomiędzy nią a przeszkodą chyba, że nie była w  stanie  tego  zrobić  od  momentu,  gdy zaczęło się krycie.

(c)   Podczas, gdy deski mijają ciągnącą się przeszkodę jeżeli deska, która była swobodna z tyłu i zobowiązana do ustępowania osiągnie krycie pomiędzy drugą deską a przeszkodą i w momencie rozpoczęcia krycia i nie ma miejsca dla niej do przejścia pomiędzy nimi, nie jest ona upoważniona do miejsca zgodnie z przepisem 19.2(b). W czasie trwania krycia musi ona ustępować i przepisy 10 i 11 nie stosują się.

 

20       MIEJSCE DO ZWROTU NA WIATR PRZY PRZESZKODZIE

20.1    Żądanie okrzykiem miejsca do zwrotu na wiatr i reakcja na okrzyk

Deska zbliżająca się do przeszkody, żeglująca ostro na wiatr lub powyżej może żądać okrzykiem miejsce do zwrotu na wiatr dla uniknięcia innej deski na tym samym halsie. Po tym jak deska żądała miejsca,

(a)   musi dać desce, od której żądała miejsca czas na reakcję;

(b)   deska, od której żądano miejsca musi zareagować przez wykonanie zwrotu na wiatr najszybciej jak to tylko możliwe lub natychmiast odpowiedzieć "rób zwrot”, po czym dać żądającej desce miejsce do zwrotu na wiatr i unikać tej deski; i

(c)   gdy deska, od której żądano miejsca zareaguje, deska żądająca musi wykonać zwrot na wiatr najszybciej jak to możliwe.

20.2    Uniewinnienie

Gdy deska korzysta z miejsca, do którego jest upoważniona zgodnie z przepisem 20.1(b) musi być uniewinniona, jeżeli złamie ona przepis Rozdziału A lub przepis 15 lub 16.

20.3    Kiedy nie wolno żądać okrzykiem miejsca do zwrotu na wiatr

Desce nie wolno żądać miejsca chyba, że wymogi bezpieczeństwa zmuszą ją do zasadniczej zmiany kursu dla uniknięcia przeszkody. Deska również nie może żądać miejsca, jeżeli przeszkodą jest znak, który jest osiągany przez drugą deskę, od której żąda miejsca.

 

 

ROZDZIAŁ D

INNE PRZEPISY

Gdy przepisy 21 lub 22 mają zastosowanie pomiędzy dwoma deskami, przepisy Rozdziału A nie mają zastosowania.

21 BŁĘDY NA STARCIE I INNE WYMAGANIA [BB3.2(e)]

21.1 Deska żeglująca po swoim sygnale startu w kierunku przedstartowej strony linii startu lub jednego z jej przedłużeń w celu wystartowania lub wypełnienia wymagań przepisu 30.1, musi ustępować desce nieczyniącemu tego do momentu, gdy znajdzie się w całości po przedstartowej stronie linii startu.

21.2 Podczas ostatniej minuty przed swoim sygnałem startowym, deska która znacznie zwalnia lub zatrzymuje się, lub ta która dalej nie robi istotnego postępu do przodu, musi ustąpić innym deskom chyba, że jest przypadkowo wywrócona.

21.3 Deska która skacze musi ustępować desce, która tego nie robi. W tym czasie przepisy 10,11 i 12 nie mają zastosowania. Jeśli skaczą dwie deski w tym samym czasie, wówczas deska zobowiązana do ustąpienia zgodnie z przepisami 10,11 lub 12 musi to zrobić.

22       DESKA WYWRÓCONA, NA MIELIŹNIE; ORAZ UDZIELAJĄCA POMOCY [BB3.2 (e)]

22.1 W miarę możliwości deska musi unikać deski wywróconej lub takiej, która nie odzyskała sterowności po wywrotce, deski na mieliźnie, lub próbującej pomóc osobie lub statkowi w niebezpieczeństwie.

22.2 Deska wywrócona lub na mieliźnie nie może podejmować działania, które przeszkadza innej desce.

23       PRZESZKADZANIE INNYM DESKOM

23.1 Jeżeli jest rozsądnie możliwe deska nie będąca w wyścigu nie może przeszkadzać desce, która jest w wyścigu. Po ukończeniu deska musi natychmiast opuścić linię mety i znaki i unikać desek pozostających w wyścigu. [B3.2(d)]

23.2 Z wyjątkiem, gdy deska żegluje swoim kursem właściwym nie wolno jej przeszkadzać desce żeglującej na innym boku.

23.3 Desce nie wolno żeglować w obszarze trasy określonym w instrukcji żeglugi podczas rozgrywania wyścigu z wyjątkiem, gdy jest to jej własny wyścig. [B3.2(e)]

ROZDZIAŁ E

PRZEPISY DLA ZAWODÓW JAZDY POKAZOWEJ ORAZ NA SZYBKOŚĆ

24       PRZEPISY DLA ZAWODÓW POKAZOWYCH I NA SZYBKOŚĆ

24.1    Przepisy prawa drogi dla zawodów pokazowych [B4.1]

Poniższe przepisy zastępują wszystkie przepisy Części 2 – Rozdziałów A,B,C i D.

(a)   POWRACAJĄCA I WYCHODZĄCA

Deska powracająca ustępuje desce wychodzącej. Gdy dwie deski wychodzą lub powracają na tej samej fali, lub gdy żadna z nich nie jest wychodzącą lub powracającą, deska na lewym halsie ustępuje desce na prawym halsie.

(b)   DESKI NA TEJ SAMEJ FALI, POWRACAJĄCE

Gdy dwie lub więcej desek są na tej samej fali powracając, deska, która nie posiada fali musi ustępować.

(c)   SWOBODNY Z TYŁU, SWOBODNY Z PRZODU I WYPRZEDZANIE

Deska swobodna z tyłu i nieznajdująca się na fali musi ustępować desce swobodnej z przodu. Deska wyprzedzająca, która nie jest na fali musi ustępować.

(d)   STAN PRZEJŚCIOWY

Deska, która jest w stanie przejściowym musi ustępować desce, która w takim stanie nie jest. Gdy dwie deski znajdują się w stanie przejściowym w tym samym czasie to deska, która jest po lewej burcie lub z tyłu musi ustępować.

24.2 Przepisy ogólne zawodów na szybkość [B6.1]

Wszystkie przepisy Części 2 zostają zastąpione przez odpowiednie części niniejszego przepisu.

(a)   START Z PLAŻY I START Z WODY

Desce nie wolno startować z plaży lub z wody na trasie lub w obszarze startowym, z wyjątkiem, gdy ma zamiar oddalić się od trasy, aby uniknąć desek startujących lub w wyścigu.

(b)   OPUSZCZENIE OBSZARU TRASY

Deska opuszczająca obszar trasy musi ustępować deskom w wyścigu.

(c)   KONTROLOWANIE TRASY

Gdy komisja regatowa wskaże flagą pomarańczową w kierunku deski, musi ona natychmiast opuścić obszar trasy.

 

 

(d)   POWRÓT DO OBSZARU STARTOWEGO

Deska powracająca do obszaru startowego musi trzymać się z dala od trasy.

(e)   PRZEJAZD; RUNDA

Maksymalna liczba przejazdów, jakie ma wykonać każda deska w danej rundzie, będzie ogłoszona przez komisję regatową nie później niż 15  minut  przed  sygnałem  startu  pierwszej  rundy.

(f)   CZAS TRWANIA RUNDY

Czas trwania rundy musi być ogłoszony przez komisję regatową nie później niż  15 minut przed sygnałem startu następnej rundy.

(g)   WARUNKI DLA USTALANIA REKORDU

Minimalnym dystansem dla rekordu świata jest 500 m. Inne rekordy mogą być ustanawiane na krótszych dystansach. Trasa musi być określona przez tyki i celowniki na lądzie lub przez boje na wodzie. Celowniki nie mogą być zbieżne.CZĘŚĆ 3

PROWADZENIE WYŚCIGU

25       ZAWIADOMIENIE O REGATACH, INSTRUKCJA ŻEGLUGI

ORAZ SYGNAŁY

Zawiadomienie o regatach i instrukcja żeglugi muszą być udostępnione każdej desce przed rozpoczęciem wyścigu. Nie wolno zmieniać znaczenia sygnałów optycznych i dźwiękowych podanych w rozdziale Sygnały obowiązujące w wyścigu z wyjątkiem, gdy pozostaje to w zgodzie z przepisem 86.1(b). Wszelkie inne sygnały, które mogą zostać użyte muszą być podane w instrukcji żeglugi.

26       SYSTEMY STARTOWE

26.1    Procedury startowe wyścigów

Instrukcje żeglugi muszą określać jeden z systemów startowych.

 

(a)         SYSTEM 1

Starty do wyścigów muszą być przeprowadzane przy zastosowaniu sygnałów podanych poniżej. Czasy liczone są od sygnałów optycznych; brak sygnału dźwiękowego nie będzie brany pod uwagę.

Sygnał

Flaga i sygnał dźwiękowy

Minuty do sygnału startu

Ostrzeżenia

Flaga klasy; 1 sygnał dźwiękowy

5*

Przygotowania

Flaga P, I lub flaga czarna;

1 sygnał dźwiękowy

4

Jednej minuty

Opuszczenie flagi przygotowania;

1 długi sygnał dźwiękowy

1

Startu

Opuszczenie flagi klasy;

1 sygnał dźwiękowy

0

* lub jak podano w instrukcji żeglugi

Sygnał ostrzeżenia dla następnej klasy musi być podany wraz lub po sygnale startu klasy poprzedniej.

 

(b)        SYSTEM 2 [B3.3(b)]

Starty do wyścigów muszą być przeprowadzane przy zastosowaniu sygnałów podanych poniżej. Czasy liczone są od sygnałów optycznych; brak sygnału dźwiękowego nie będzie brany pod uwagę.

 

Sygnał

Flaga i sygnał dźwiękowy

Minuty do sygnału startu

Uwaga

Flaga klasy lub numer grupy

3

Ostrzeżenia

Flaga czerwona;

opuszczenie sygnału Uwaga;

1 sygnał dźwiękowy

2

Przygotowania

Żółta flaga; opuszczenie czerwonej flagi; 1 sygnał dźwiękowy

1

Start

Opuszczenie żółtej flagi;

1/2

Startu                  Zielona flaga; 1 sygnał dźwiękowy               0

 

(c)   SYSTEM 3 (DLA STARTÓW Z PLAŻY) [B3.3(c)]

(1)   Przed startem każda deska w grupie lub klasie losuje numer określający jej pozycje na linii startu. Pozycje są numerowane w taki sposób, że pozycja 1 jest najbardziej nawietrzną.

(2)   Po wezwaniu desek do zajęcia swych pozycji, komisja regatowa podaje sygnał przygotowania przez podniesienie czerwonej flagi, wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Sygnał startu będzie podany w dowolnej chwili po sygnale przygotowania, przez usunięcie czerwonej flagi, wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

(3)   Po sygnale startu, każda deska musi przebyć najkrótszą drogę od swojej pozycji startowej do swojej pozycji żeglowania na wodzie (gdy obie stopy zawodnika znajdują się na desce).

 

 

26.2    Prowadzenie startów i kończenie wyścigów grup dla zawodów pokazowych [B4.2]

Wyścigi grup będą rozpoczynane i kończone przy użyciu następujących sygnałów:

(a)       START GRUPY

Każda flaga musi być opuszczona zanim następna flaga jest podnoszona.

Sygnał

Flaga i sygnał dźwiękowy

Minuty do sygnału startu

Uwaga

Numer grupy

3

Ostrzeżenia

Flaga czerwona;

1 sygnał dźwiękowy

2

Przygotowania

Żółta flaga; 1 sygnał dźwiękowy

1

Start    Startu

Zielona flaga; 1 sygnał dźwiękowy

0

 

(b)     ZAKOŃCZENIE GRUPY

Sygnał

Flaga i sygnał dźwiękowy

Minuty do sygnału startu

Koniec, ostrzeżenie

Opuszczenie zielonej flagi;

1 sygnał dźwiękowy

1

Koniec

Flaga czerwona;

1 sygnał dźwiękowy

0

 

26.3    Systemy startowe dla zawodów na szybkość [B6.2]

Procedury startowe i procedury kończące rundy muszą być przeprowadzone przy użyciu następujących sygnałów. Każda flaga musi być opuszczona przed podniesieniem następnej flagi.

(a)        sygnały startowe rundy

Sygnał

Flaga

Znaczenie

Oczekiwanie

Czerwona flaga

Trasa zamknięta

Trasa zamknięta

AP i czerwona flaga

Trasa zamknięta,

będzie otwarta wkrótce

Przygotowania

Żółta flaga

Trasa będzie otwarta

za pięć minut

Startu

Zielona flaga

Trasa otwarta

(b)       ZAKOŃCZENIE RUNDY

Sygnał

Flaga

Znaczenie

Koniec ostrzeżenia

Flaga zielona i żółta

Trasa będzie zamknięta za  5 minut

Przedłużenie

Flaga zielona oraz L

Bieżąca runda przedłużona o 15 minut

Runda zakończona

Flaga czerwona oraz L

Nowa runda wystartuje

wkrótce

 

27       INNE DZIAŁANIA KOMISJI REGATOWEJ PRZED

SYGNAŁEM STARTU

27.1 Nie później niż wraz z sygnałem ostrzeżenia, komisja regatowa musi zasygnalizować lub inaczej określić trasę, jeżeli nie określa tego instrukcja żeglugi lub może zastąpić jeden sygnał oznaczający trasę innym sygnałem, oraz zasygnalizować obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych (wystawiając flagę Y z jednym sygnałem dźwiękowym).

27.2 Nie później niż wraz z sygnałem przygotowania, komisja regatowa może przesunąć znak startu.

27.3 Przed sygnałem startu komisja regatowa może z dowolnego powodu odroczyć (wystawiając flagę AP, AP nad H, lub AP nad A wraz z dwoma sygnałami dźwiękowymi) lub przerwać wyścig (wystawiając flagi  N nad H  lub  N nad A  wraz z trzema sygnałami  dźwiękowymi).

28       PRZEBYCIE TRASY

28.1 Deska musi wystartować, pozostawić każdy znak po wymaganej stronie we właściwej kolejności oraz ukończyć żeglując w taki sposób, aby nić przedstawiająca jej drogę po wystartowaniu aż do momentu ukończenia, po naciągnięciu:

(a)   omijała każdy znak po wymaganej stronie;

(b)   dotykała każdy okrążany znak;

(c)   przechodziła pomiędzy znakami bramki z kierunku od poprzedniego znaku.

Deska może naprawiać ewentualne błędy w zakresie wymagań tego przepisu. Po ukończeniu deska nie musi całkowicie przekroczyć linii mety.

28.2 Deska może pozostawić po dowolnej stronie znak, który nie zaczyna, nie ogranicza lub nie kończy boku trasy, na którym ta deska żegluje. Jednakże musi ona pozostawić znak startu po wymaganej stronie, gdy zbliża się do linii startu od jej przedstartowej strony w celu wystartowania.

 

29       ODWOŁANIA

29.1    Odwołanie indywidualne

Gdy w momencie sygnału startu dla deski, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika znajduje się po kursowej stronie linii startu, lub gdy deska ta musi wypełnić wymagania przepisu 30.1, komisja regatowa musi natychmiast wystawić flagę X wraz z jednym sygnałem dźwiękowym. Flaga musi być wystawiona do czasu, aż wszystkie takie deski znajdą się całkowicie po przedstartowej stronie linii startu lub jednej z jej przedłużeń i gdy wypełnią wymagania przepisu 30.1, jeśli ma on zastosowanie, ale nie dłużej niż przez cztery minuty po sygnale startu lub do czasu jednej minuty przed jakimkolwiek następnym sygnałem startu; obowiązuje wcześniejszy z wymienionych terminów. Przepis  ten  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  stosowany jest przepis 30.3.

29.2    Odwołanie generalne

Gdy w momencie sygnału startu komisja regatowa nie może zidentyfikować desek znajdujących się po kursowej stronie linii startu, lub w stosunku, do których stosuje się przepis 30 albo, gdy wystąpił błąd w procedurze startu, komisja regatowa może zasygnalizować odwołanie generalne (wystawiając flagę "Pierwszy Zastępczy" z dwoma sygnałami dźwiękowymi). Sygnał ostrzeżenia dla nowego startu odwoływanej klasy będzie podany jedną minutę po opuszczeniu flagi "Pierwszy Zastępczy" (z jednym sygnałem dźwiękowym). Starty dla  następnych  klas  nastąpią  odpowiednio  po  tym  nowym  starcie.

29.3    Odwołanie wyścigu slalomowego [BB3.4]

(a)   Gdy podczas sygnału startu deski do slalomowego wyścigu lub grupy jakakolwiek część kadłuba deski lub zawodnika znajdzie się po kursowej stronie linii startu, komisja regatowa musi zasygnalizować odwołanie generalne.

(b)   Jeżeli komisja regatowa działa według przepisu 29.3(a) i deska zostaje zidentyfikowana, musi być zdyskwalifikowana bez rozpatrywania nawet, gdy wyścig (lub grupa) jest odroczony lub przerwany. Komisja regatowa zawiadomi okrzykiem lub pokaże numer zawodnika, który musi natychmiast opuścić obszar startowy. Jeżeli wyścig (lub grupa) ma powtórzony start lub jest jeszcze raz rozgrywany, deska taka nie ma prawa udziału w takim wyścigu.

(c)   Jeżeli wyścig slalomowy lub grupy jest zakończony, ale później przerwany przez komisję protestową i jeżeli wyścig lub grupa jest ponownie rozgrywana deska zdyskwalifikowana zgodnie z przepisem 29.3(b) może w nim wystartować.

 

30       KARY STARTOWE

30.1    Przepis flagi I

Jeżeli została wystawiona flaga I i jakakolwiek część kadłuba deski lub zawodnika znajduje się po kursowej stronie linii startu lub jednego z jej przedłużeń w okresie ostatniej minuty przed jego sygnałem startu, deska ta musi powrócić na przedstartową stronę linii startu, przechodząc przez jedno z jej przedłużeń zanim wystartuje.

30.2    Przepis flagi Z

Jeżeli została wystawiona flaga Z, żadna część kadłuba deski lub zawodnika nie może znaleźć się w trójkącie utworzonym przez końce linii startu i pierwszy znak w okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu. Gdy deska złamie ten przepis i jest zidentyfikowana otrzyma bez rozpatrywania Karę Punktową 20% obliczoną według postanowień przepisu 44.3(c). Deska otrzyma karę nawet wtedy, gdy start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, ale nie wtedy, gdy wyścig będzie odroczony lub przerwany przed sygnałem startu. Jeżeli deska jest podobnie zidentyfikowana podczas próby ponownego startu do tego samego wyścigu musi otrzymać dodatkową Karę Punktową 20%

30.3    Przepis czarnej flagi

Jeżeli została wystawiona czarna flaga, żadna część kadłuba deski lub zawodnika nie może znajdować się w trójkącie utworzonym przez końce linii startu i pierwszy znak w okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu. Jeżeli deska złamie ten przepis i jest zidentyfikowana, zostanie zdyskwalifikowana bez rozpatrywania nawet wtedy, gdy start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, ale nie wtedy, gdy wyścig będzie odroczony lub przerwany przed sygnałem startu. Jeżeli zasygnalizowane zostanie generalne odwołanie lub jeżeli wyścig zostaje przerwany po sygnale startu, komisja regatowa musi wystawić numer takiej deski przed następnym sygnałem ostrzeżenia dla tego wyścigu i jeżeli start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, deska taka nie ma prawa do startu w tym wyścigu. Niepodporządkowanie się spowoduje dyskwalifikację, która nie będzie odrzucona przy obliczaniu punktacji końcowej deski.

 

31       DOTKNIĘCIE ZNAKU [B2.5]

Deska może dotknąć znak, ale nie może się go trzymać.

32       SKRÓCENIE LUB PRZERWANIE PO STARCIE

32.1 Po sygnale startu komisja regatowa może skrócić trasę (wystawiając flagę S z dwoma sygnałami dźwiękowymi) lub przerwać wyścig (wystawiając flagę N, flagi N nad H lub N nad A z trzema sygnałami dźwiękowymi) z następujących powodów:

(a)   błędu w procedurze startu;

(b)   złych warunków atmosferycznych;

(c)   niedostatecznej siły wiatru powodującej, iż ukończenie wyścigu przez jakąkolwiek deskę w limicie czasu jest mało prawdopodobne;

(d)   zaginięcia znaku lub gdy  przesunął się on z pierwotnej pozycji;

(e)   z jakiegokolwiek innego powodu bezpośrednio wpływającego na bezpieczeństwo lub dobre zasady współzawodnictwa;

lub może skrócić trasę tak, aby inne planowane wyścigi mogły być rozegrane. Jeżeli jednak jedna deska przebyła trasę i ukończyła w limicie czasu, jeżeli taki został określony, komisja regatowa nie może przerwać wyścigu bez rozważenia konsekwencji takiej decyzji dla  wszystkich desek w danym wyścigu lub w ich serii.

32.2 Jeżeli komisja regatowa zasygnalizuje skrócenie trasy (wystawiając flagę S wraz z dwoma sygnałami dźwiękowymi) linia mety musi znajdować się:

(a)   przy okrążanym znaku - pomiędzy znakiem a tyką niosącą flagę S;

(b)   na linii, jaką deski muszą przekroczyć przy końcu każdego okrążenia - ta właśnie linia;

(c)   przy bramce - pomiędzy znakami bramki.

Skrócenie wyścigu musi być sygnalizowane przed tym zanim pierwsza deska przekroczy linię mety.

 

33       ZMIANA POŁOŻENIA NASTĘPNEGO BOKU TRASY

Komisja regatowa może zmienić bok trasy, który zaczyna się przy okrążanym znaku lub przy bramce, poprzez zmianę pozycji następnego znaku (lub linii mety) i zasygnalizowanie tego wszystkim deskom zanim rozpoczną one żeglowanie na tym boku. Następny znak nie musi znajdować się w tym czasie na swej pozycji.

(a)   Jeżeli kierunek boku trasy będzie zmieniony, sygnałem zmiany będzie wystawienie flagi C wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym oraz:

(1)   podanie nowego kursu kompasowego, lub

(2)   wystawienie zielonej trójkątnej flagi lub tablicy dla zmiany kierunku w prawo albo czerwonej prostokątnej flagi lub tablicy dla zmiany kierunku w lewo.

(b)   Jeżeli długość następnego boku trasy będzie zmieniona, sygnałem zmiany będzie wystawienie flagi C wraz z powtarzającym się sygnałem dźwiękowym oraz pokazanie znaku "–", jeżeli długość boku będzie zmniejszona lub znaku "+", jeżeli bok będzie zwiększony.

(c)   Dla utrzymania konfiguracji trasy pozostałe boki mogą być zmienione bez dalszego sygnalizowania.

34       ZNAK ZAGINIONY

Jeżeli znak zaginął lub przesunął się ze swej pozycji, komisja regatowa musi, gdy to możliwe:

(a)   umieścić go w jego właściwym miejscu lub zastąpić nowym o podobnym wyglądzie; lub

(b)   zastąpić obiektem niosącym flagę M oraz podawać powtarzający się sygnał dźwiękowy.

35       LIMIT CZASU I PUNKTACJA

Jeżeli jedna deska przebędzie trasę zgodnie z wymaganiami przepisu 28.1 i ukończy przed upływem limitu czasu, jeśli takowy obowiązuje, wszystkie deski, które kończą są punktowane według ich pozycji na linii mety chyba, że wyścig zostanie przerwany. Jeżeli żadna z desek nie ukończy w limicie czasu,  komisja  regatowa musi przerwać wyścig.

36       WYŚCIGI O STARTACH PRZEPROWADZANYCH

POWTÓRNIE LUB POWTARZANE

Gdy start do wyścigu jest przeprowadzany powtórnie lub wyścig jest powtarzany, złamanie przepisu innego niż przepis 29.3(c) lub 30.3 w pierwotnym wyścigu nie uniemożliwia desce uczestniczenia z wyjątkiem, gdy deska zostaja ukarana na podstawie przepisów 29.3(c), 30.3 lub 69.

 

37       ZAWODY POKAZOWE – REJESTRACJA LATAWCÓW; OBSZAR TRASY; CZAS TRWANIA WYŚCIGU GRUPY [B4.3]

(a)   Deski muszą zarejestrować w komisji regatowej kolory oraz inne szczegóły swoich latawców lub inny sposób ich identyfikacji zgodnie z wymogami instrukcji żeglugi, nie później niż w chwili sygnału startu dla grupy startującej o dwie grupy przed startem jej własnej grupy.

(b)   Obszar trasy musi być określony w instrukcji żeglugi i wywieszony na oficjalnej tablicy ogłoszeń nie później niż 10 minut przed sygnałem startu dla pierwszej grupy. Deska będzie punktowana tylko wówczas, gdy będzie żeglować w obszarze trasy.

(c)   Jakakolwiek zmiana w czasie trwania wyścigu grupy musi być ogłoszona przez komisję regatową nie później niż 15 minut przed sygnałem startu dla pierwszej grupy następnej rundy.

 

 

 

38       SERIE ELIMINACYJNE [B5]

Przepis 38 ma zastosowanie do organizowanych serii eliminacyjnych, w których deski współzawodniczą w grupach.

38.1    Procedura serii eliminacyjnych

(a)   Współzawodnictwo odbywa się w formie jednej lub więcej serii eliminacyjnej. Każda z nich musi składać się, albo z pojedyńczej serii eliminacyjnej, gdzie tylko pewna ilość desek o najwyższych wynikach punktowych awansuje, lub z podwójnej serii eliminacyjnej, gdzie deski mają więcej niż jedną możliwość awansowania.

(b)   Deski muszą żeglować przeciwko innym deskom w parach, lub w grupach określonych przez schemat eliminacji. Wybrana forma współzawodnictwa nie może być zmieniona, gdy runda nie jest dokończona.

38.2    Rozstawienie i listy rankingowe

(a)   Gdy wykorzystuje się rozstawienie lub listę rankingową dla ustalenia grup pierwszej rundy, miejsca 1-8 (cztery grupy) lub 1-16 (osiem grup) muszą być równo rozdzielone pomiędzy grupy.

(b)   Dla następnych serii eliminacyjnych, jeśli są, deski zostaną przypisane do nowych grup zgodnie z rankingiem w poprzednich seriach eliminacyjnych.

(c)   Decyzje organizatora o rozstawieniu są ostateczne i nie są podstawą do prośby o zadośćuczynienie.

38.3    Plan rozgrywania grup

Plan rozgrywania grup musi być wywieszony na oficjalnej tablicy ogłoszeń nie później niż 30 minut przed sygnałem startowym dla pierwszej grupy.

38.4    Awansowanie i pożegnania

(a)   W wyścigach i w konkurencji jazdy pokazowej deski z każdej grupy, awansujące do następnej rundy muszą być ogłoszone przez komisję regatową nie później niż 10 minut przed sygnałem startu dla pierwszej grupy. Liczba awansujących desek może być zmieniona przez komisję protestową w wyniku decyzji o przyznaniu zadośćuczynienia.

(b)   W konkurencji jazdy pokazowej, każda wyeliminowana deska będzie dołączona do desek o najwyższych pozycjach rozstawienia.

(c)   W konkurencji jazdy po fali, tylko zwycięzca w każdej grupie awansuje do następnej rundy.

(d)   W konkurencji stylu dowolnego, deski awansują do następnej  rundy w sposób następujący: z grupy 8 desek awansują 4 najlepsze i zwycięska deska będzie żeglowała przeciw czwartej, a druga przeciw trzeciej; z grupy czterech desek, najlepsze dwie awansują i żeglują przeciwko sobie.

38.5    Finały

(a)   Finał składać się będzie z maksimum trzech wyścigów. Komisja regatowa musi ogłosić ilość wyścigów do rozegrania w finale nie później niż 5 minut przed sygnałem ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu finałowego.

(b)   Finał przegranych może być rozegrany po finale. Mogą w nim startować wszystkie deski z grup pół-finałowych, które nie zakwalifikowały się do finału.

 

39       PRZEPISY SPECJALNE DLA ZAWODÓW NA SZYBKOŚĆ

39.1    Kary [BB6.3]

(a)   Jeżeli deska nie podporządkuje się ostrzeżeniu komisji regatowej może otrzymać ostrzeżenie, a numer jej zawodnika zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w pobliżu mety.

(b)   Jeżeli deska otrzymuje ostrzeżenie po raz drugi podczas tej samej rundy, musi być zawieszona przez komisję regatową z uczestniczenia w pozostałej części rundy, a numer jej zawodnika musi być wywieszony na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

(c)   Jeżeli deska zawieszona zostanie zaobserwowana w obszarze trasy, musi być wykluczona z rywalizacji bez rozpatrywania i żadne jej uprzednie czasy lub wyniki nie mogą być uznane za ważne.

(d)   Jakiekolwiek naruszenie przepisów weryfikacyjnych może prowadzić do zawieszenia we współzawodnictwie na pewien okres czasu.

 

 

39.2    Weryfikacja [B6.4]

(a)   Obserwator mianowany przez World Sailing Speed Record Council (Światową Radę Bicia Rekordów Szybkości) (WSSRC) musi być obecny dla sprawdzania czasów przepłynięcia podczas prób bicia rekordów świata. Komisja regatowa musi sprawdzać czasy i prędkości podczas innych prób ustalania rekordów.

(b)   Zawodnikowi nie wolno wchodzić do obszaru kontroli czasu ani dyskutować na temat sprawy pomiaru czasu bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za pomiar. Wszelkie zapytania w sprawie pomiaru czasu muszą być kierowane do komisji regatowej.


CZĘŚĆ 4

INNE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE

W WYŚCIGU

Przepisy Części 4 odnoszą się tylko do desek w wyścigu.

40       OSOBISTE ŚRODKI ASEKURACYJNE

40.1 Flaga Y wystawiona z pojedynczym sygnałem akustycznym przed lub wraz z sygnałem ostrzeżenia oznacza, że zawodnicy mają obowiązek ubrać osobiste środki asekuracyjne z wyjątkiem, gdy są w trakcie zmieniania lub dostosowywania swojego ubioru osobistego lub wyposażenia. Pianki i suche sztormiaki nie są osobistym wyposażeniem asekuracyjnym.

41       POMOC Z ZEWNĄTRZ

41.1 Desce nie wolno otrzymywać pomocy z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła, z wyjątkiem:

(a)        pomocy dla chorego lub rannego członka załogi;

(b)       po kolizji, pomocy od załogi drugiej deski celem uwolnienia desek;

(c)        pomocy w formie informacji ogólnie dostępnej, dla wszystkich desek;

(d)       informacji z niezainteresowanego źródła, którym może być inna deska w tym samym wyścigu, o którą deska nie prosiła;

(e)   innej deski, która jest również w wyścigu, mogącej pomóc przy ponownym wystartowaniu. [BB4.4(b)]

41.2    Pomoc z zewnątrz w zawodach pokazowych [BB4.4(a)]

Pomocnik może dostarczyć desce sprzęt zapasowy lub latawiec, ale jedynie poza strefą sędziowania. Deska, której pomocnik nie spełni wymagania trzymania się z dala od strefy, będzie ukarana. Kara zostanie nałożona według uznania komisji protestowej.

42       ŚRODKI NAPĘDOWE [BB2.1(a)]

Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej.

43 UBRANIE I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

43.1 (a) Zawodnikowi nie wolno wykorzystywać odzieży lub wyposażenia      w celu powiększenia swojej wagi. Jednakże zawodnik może nosić      na sobie pojemnik na napój, mający pojemność co        najmniej 1 litra oraz ważący nie więcej niż 1.5 kg, gdy jest napełniony.   [BB2.1(b)]

(b)  Całkowity ciężar ubrania i wyposażenia noszonego przez członka załogi nie może przekraczać 8 kilogramów z wyłączeniem pasa trapezowego lub pasa do balastowania oraz odzieży (włączając obuwie) noszonej tylko poniżej kolana. Przepisy klasowe lub instrukcja żeglugi mogą określić mniejszy lub większy ciężar, nieprzekraczający jednak 10 kilogramów. Przepisy klasowe mogą także włączyć obuwie i inną odzież noszoną poniżej kolana do powyższego limitu. Pas do balastowania lub pas trapezowy musi mieć dodatnią wyporność i nie może ważyć więcej niż 2 kilogramy o ile przepisy klasowe nie zezwalają na zwiększenie ciężaru pasa do 4 kilogramów. Ciężary określa się według zasad wymaganych przez Dodatek H.

(c)            Jeżeli kontroler wyposażenia lub mierniczy zajmujący się ważeniem odzieży i wyposażenia uważa, że zawodnik mógł przekroczyć przepisy 43.1(a) lub 43.1(b) musi złożyć do komisji regatowej pisemny raport w tej sprawie.

43.2 Zawodnik może zmieniać wyposażenie jedynie w obszarze startowania latawców. [BB3.5]

44       KARY W CZASIE INCYDENTÓW [BB2.1(c)]

44.1    Przyjęcie kary

Deska może przyjąć Karę Punktową za złamanie jednego przepisu lub więcej przepisów Części 2 podczas zdarzenia w wyścigu. Instrukcja żeglugi może wyszczególniać używanie Kary Jednego Obrotu, która wówczas zastępuje Karę Punktową. Ewentualnie instrukcja żeglugi może wyszczególniać, że deska może wybrać pomiędzy Karą Jednego Obrotu a Karą Punktową. Jednakże, jeżeli deska spowodowała zranienie lub poważne uszkodzenie albo uzyskała znaczącą przewagę w wyścigu lub serii łamiąc przepisy, jej karą musi być wycofanie się.

44.2 Kara Punktowa

(a)   Gdy deska decyduje się przyjąć Karę Punktową, wówczas musi poinformować inną deskę jeśli to możliwe. Musi ona wypełnić formularz poprawek punktowych dla każdej kary w limicie czasu na składanie protestów.

(b)   Punkty w wyścigu dla deski przyjmującej Karę Punktową muszą być takie, jakie otrzymałaby bez tej kary, pogorszone o ilość miejsc określonych w instrukcji żeglugi. Jednakże deska nie może otrzymać gorszego wyniku punktowego niż DNF - nie ukończyła. Gdy instrukcja żeglugi nie określa ilości miejsc, będzie nią liczba całkowita (z zaokrągleniem od 0.5 w górę) najbliższa 20% ilości zgłoszonych desek. Wyniki innych desek nie ulegają zmianie; dlatego też dwie deski mogą otrzymać taką samą ilość punktów.

44.3    Kara Jednego Obrotu

Po znalezieniu się z dala od innych desek, tak szybko jak to możliwe po incydencie, deska wykonuje Karę Jednego Obrotu poprzez niezwłoczne obrócenie jej kadłuba i przepłynięcie nim pełnego obrotu 360o z kadłubem w wodzie. Zwrot przez rufę nie jest wymagany.

45 Usunięto. [B2.6]

46       OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Na pokładzie deski musi znajdować się osoba odpowiedzialna mianowana przez osobę lub organizację, która zgłosiła deskę do regat. Patrz przepis 75.

 

47                   OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI I WYPOSAŻENIA

47.1 Deska może korzystać jedynie z wyposażenia znajdującego się na pokładzie w momencie jego sygnału przygotowania, z wyjątkiem postanowienia w przepisie 41.2. [B2.1(d)]

47.2 Usunięto. [B2.6]

47.3 W zawodach na szybkość i pokazowych zawodnicy mogą zmieniać sprzęt podczas przejazdu lub w grupie.

 

48 Usunięto. [B2.6]

49 Usunięto. [B2.6]

50 Usunięto. [B2.6]

 

51 Usunięto. [B2.6]

 

52 Usunięto. [B2.6]

 

53       TARCIE POSZYCIA

Desce nie wolno wyrzucać lub uwalniać z pojemnika substancji takich jak polimer lub stosować specjalną fakturę kadłuba lub jego elementów, które mogłyby poprawić charakter przepływu wody w obrębie warstwy przyściennej.

54 Usunięto. [B2.6CZĘŚĆ 5

PROTESTY, ZADOŚĆUCZYNIENIA,

ROZPATRYWANIA, ZACHOWANIA

NAGANNE, ODWOŁANIA

ROZDZIAŁ A

PROTESTY; ZADOŚĆUCZYNIENIE; DZIAŁANIE WEDŁUG PRZEPISU 69

60       PRAWO DO PROTESTU; PRAWO DO PROŚBY  O  ZADOŚĆUCZYNIENIE LUB DO DZIAŁANIA WEDŁUG PRZEPISU 69

60.1    Deska może:

(a)        protestować inną deskę, jednakże nie za złamanie przepisu Części 2 chyba, że uczestniczyła w nim lub widziała incydent; lub

(b)   prosić o zadośćuczynienie.

60.2 Komisja regatowa może:

(a)   protestować deskę, jednak nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście lub raportu          strony zainteresowanej innej niż reprezentanta swojej deski;

(b)   składać prośbę o zadośćuczynienie dla deski; lub

(c)   zgłosić do komisji protestowej wniosek o podjęcie działania na podstawie przepisu 69.1(a).

Jednakże, gdy komisja regatowa otrzymuje raport wymagany przez przepis 43.1(c) lub 78.3, musi protestować deskę.

60.3 Komisja protestowa może:

(a)   protestować deskę, ale nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście, lub raportu strony          zainteresowanej innej niż reprezentanta swojej deski. Jednak może ona protestować deskę:

(1)    gdy uzyska informację o incydencie z jej udziałem, który          mógł spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie     sprzętu; lub

(2)     gdy podczas rozpatrywania ważnego protestu dowiaduje się, że deska chociaż niebędąca stroną w rozpatrywaniu była zamieszana w tym incydencie i mogła złamać przepis;

(b)   zarządzić rozpatrywanie w sprawie zadośćuczynienia; lub

(c)  podjąć działania na podstawie przepisu 69.1(a).

 

61 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROTESTU

61.1 Zawiadomienie protestowanego [B7.1]

(a)       Deska zamierzająca protestować musi poinformować drugą deskę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jeżeli protest dotyczy incydentu na akwenie regatowym, w którym deska uczestniczyła lub go widziała musi krzyknąć ”Protest”. Deska musi poinformować komisję regatową o zamiarze protestowania natychmiast po ukończeniu lub wycofaniu się. Jednakże,

(1)       jeżeli druga deska jest poza zasięgiem okrzyku, deska protestująca nie musi wołać, ale musi poinformować drugą deskę przy pierwszej nadarzającej się okazji;

(2)       usunięto;

(3)       jeżeli na skutek incydentu nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała, a jest to oczywiste dla zamieszanych desek i jedna z nich zamierza protestować, wymagania niniejszego przepisu nie stosują się do niej, ale musi ona usiłować poinformować drugą deskę przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(b)      Komisja regatowa lub komisja protestowa zamierzająca protestować deskę musi zawiadomić ją możliwie jak najszybciej. Jednakże, gdy protest wynika z incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi ona poinformować deskę po wyścigu przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(c)       Jeżeli komisja protestowa zdecyduje się protestować deskę na podstawie przepisu 60.3(a)(2), musi poinformować ją możliwie jak najszybciej o swym zamiarze, zamknąć aktualnie prowadzone rozpatrywanie, postępować zgodnie z wymaganiami przepisów 61.2 i 63, a następnie rozpatrywać protesty początkowy i nowy razem.

 

61.2 Zawartość protestu

(a)       WYŚCIGI NA TRASIE I MARATON

Protest musi być złożony na piśmie i musi określać:
(1)     protestującego i protestowanego;
(2)     incydent, włączając gdzie i kiedy nastąpił; 
(3)     możliwy przepis, który w opinii protestującego został             złamany;
(4)     nazwisko osoby reprezentującej protestującego.

Pod warunkiem, że spełnione jest wymaganie (2), wymaganie (1) może być spełnione w dowolnym czasie przed rozpatrywaniem, a wymagania (3) i (4) mogą być wypełnione przed lub w czasie rozpatrywania.

(b)      SERIE ELIMINACYJNE

W seriach eliminacyjnych protest i prośba o zadośćuczynienie musi być zgłoszone ustnie natychmiast po grupie, w które incydent miał       miejsce. Komisja protestowa może zebrać dowody z dowolnego źródła, jakie uzna za konieczne i może przekazać decyzję ustnie. [B7.2]

61.3 Ograniczenie czasu składania protestów

Protest deski, protest komisji regatowej lub komisji protestowej dotyczący incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi być dostarczony do biura regat w limicie czasu protestowego określonego w instrukcji żeglugi. Jeżeli limit taki nie jest określony wynosi on dwie godziny po ukończeniu przez ostatnią deskę. Inne protesty komisji regatowej lub komisji protestowej muszą być dostarczone do biura regat przed upływem dwóch godzin po tym jak komisja otrzyma odpowiednią informację. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeżeli istnieją ku temu ważne powody.

 

 

62 ZADOŚĆUCZYNIENIE

62.1 Prośba o zadośćuczynienie lub decyzja komisji protestowej dotycząca rozpatrywania zadośćuczynienia musi być oparta na stwierdzeniu lub możliwości, że punkty deski w wyścigu lub w serii wyścigów zostały znacząco pogorszone nie z jej winy przez:

(a)        niewłaściwe działanie lub brak działań komisji regatowej lub komisji protestowej lub organizatora, ale nie przez decyzję komisji  protestowej,  gdy  deska  była  stroną w rozpatrywaniu;

(b)   obrażenia ciała lub fizyczne uszkodzenie sprzętu w wyniku działania deski naruszającej przepis Części 2 lub statku niebędącego  w  wyścigu,   który  miał  obowiązek ustępowania;

(c)  udzielanie pomocy (z wyłączeniem udzielania pomocy sobie) zgodnie z przepisem 1.1;

(d)  deska, na którą nałożono karę zgodnie z przepisem 2 lub podjęto czynności dyscyplinarne zgodnie z przepisem 69.1(b); lub

(e)   deskę, która nie ustąpiła i doprowadziła do przewrócenia się innej deski. [B7.3]

62.2 Prośba o zadośćuczynienie musi być na piśmie i być dostarczona do biura regat przed upływem limitu czasu na składanie protestów lub dwóch godzin po incydencie; obowiązuje termin późniejszy. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Czerwona flaga nie jest wymagana.

CZĘŚĆ B

ROZPATRYWANIA I DECYZJE

 

63 ROZPATRYWANIA

63.1 Wymagania odnośnie przeprowadzenia rozpatrywania

Deska lub zawodnik nie może być ukarany bez rozpatrywania, z wyjątkami określonymi w przepisach  30.2, 30.3, 67, 69 i A5. Decyzja w sprawie prośby o zadośćuczynienie nie może być podjęta bez rozpatrywania. Komisja protestowa zobowiązana jest rozpatrzyć wszystkie protesty oraz prośby o zadośćuczynienie, które dostarczono do biura regat chyba, że udzieli zgody na wycofanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie. [B2.6]

63.2 Czas i miejsce rozpatrywania. Czas dla stron na przygotowanie się

(a)   Wszystkie strony w proteście muszą być zawiadomione o czasie i miejscu rozpatrywania, informacje zawarte w proteście lub o prośbie o zadośćuczynienie muszą być dostępna dla stron i muszą oni otrzymać odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do rozpatrywania.

(b)   W seriach eliminacyjnych komisja protestowa może rozpatrzeć protest lub prośbę o zadośćuczynienie na brzegu lub w wodzie natychmiast po grupie.

63.3 Prawo do uczestniczenia

(a)   Strony w proteście lub reprezentanci każdej ze stron mają prawo do obecności podczas rozpatrywania wszystkich dowodów. Jeżeli w proteście zarzuca się złamanie przepisów Części 2, 3 i 4, wymaga się, aby reprezentant deski znajdował się na desce w czasie incydentu chyba, że istnieją ważne powody, aby komisja protestowa zdecydowała inaczej. Każdy świadek, z wyjątkiem członka komisji protestowej, musi być usunięty z wyjątkiem okresu, kiedy zeznaje.

(b)   Jeżeli strona w proteście nie przybędzie na rozpatrywanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja protestowa może podjąć decyzję w sprawie protestu lub prośby pod jej nieobecność. Jeżeli brak udziału strony w rozpatrywaniu jest wynikiem okoliczności nie do uniknięcia, komisja może wznowić rozpatrywanie.

63.4 Strona zainteresowana

Członek komisji protestowej, który jest stroną zainteresowaną nie może uczestniczyć w dalszej części rozpatrywania, ale może występować w charakterze świadka. Członkowie komisji protestowej muszą podać do wiadomości tak szybko jak sobie uświadomią, o możliwości uzyskania własnej korzyści z wyniku rozpatrywania.  Strona w proteście, która uważa członka komisji protestowej za stronę zainteresowaną musi zgłosić sprzeciw możliwie jak najszybciej.

63.5 Ważność protestu lub prośby o zadośćuczynienie

Na początku rozpatrywania komisja protestowa musi wziąć pod uwagę wszelkie dowody, które uważa za niezbędne, aby podjąć decyzję, czy spełnione zostały wszystkie wymagania niezbędne dla ważności protestu lub prośby o zadośćuczynienie. Jeśli zostały one spełnione protest lub prośba o zadośćuczynienie są ważne i rozpatrywanie musi być kontynuowane.  Jeżeli nie, zespół musi zakomunikować, że protest lub prośba o zadośćuczynienie są nieważne i zamknąć rozpatrywanie.  Jeżeli protest został wniesiony na podstawie przepisu 60.3(a)(1), komisja protestowa musi również ustalić czy w wyniku danego incydentu wystąpiły obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie sprzętu. Jeżeli nie, rozpatrywanie musi być zamknięte.

63.6 Zbieranie dowodów i ustalanie faktów

Komisja protestowa musi zebrać dowody od stron w proteście i ich świadków oraz inne dowody, jakie uzna za konieczne. Członek komisji protestowej, który widział incydent może złożyć zeznanie. Strona w proteście ma prawo do zadawania pytań każdej osobie składającej zeznania. Następnie komisja musi ustalić fakty i oprzeć na nich swoją decyzję.

63.7 Konflikt pomiędzy Zawiadomieniem o regatach a Instrukcją żeglugi

Jeżeli występuje konflikt pomiędzy przepisem w zawiadomieniu o regatach i przepisem w instrukcji żeglugi, musi być on być rozwiązany zanim komisja protestowa podejmie decyzję odnośnie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja musi zastosować przepis, który uważa za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich desek, na które decyzja ma wpływ.

63.8 Protesty pomiędzy deskami będącymi w różnych wyścigach

Protest pomiędzy deskami żeglującymi w różnych wyścigach prowadzonych przez różnych organizatorów musi być rozpatrywany przez  komisję  protestową  akceptowaną   przez   tych   organizatorów.

 

64 DECYZJE

64.1    Kary i uniewinnienia

(a)   Gdy komisja protestowa zdecyduje, że deska, która jest stroną w proteście złamała przepis musi ona być zdyskwalifikowana chyba, że ma zastosowanie inny rodzaj kary. Kara musi być nałożona niezależnie od tego, czy zastosowane przepisy były wymienione w proteście.

(b)   Jeżeli deska przyjmuje mającą zastosowanie karę, przepis 64.1(a) nie stosuje się do niej chyba, że karą za załamany przepis jest dyskwalifikacją, która nie podlega odrzuceniu w punktowanej serii.

(c)   Gdy w wyniku złamania przepisu deska zmusiła inną deskę do złamania przepisu, przepis 64.1(a) nie ma zastosowania do tej drugiej deski i musi ona być uniewinniona.

(d)   Jeżeli deska naruszyła przepis nie będąc w wyścigu, nałożona kara zostanie zastosowana do wyścigu rozegranego czasowo najbliżej incydentu.

64.2 Decyzje dotyczące zadośćuczynienia

Gdy komisja protestowa uzna, że deska ma prawo do zadośćuczynienia na podstawie przepisu 62, musi ona podjąć decyzję jak najbardziej sprawiedliwą dla wszystkich desek, których ono dotyczy niezależnie, czy o to zadośćuczynienie prosiły. Może to oznaczać skorygowanie punktów (patrz przepis A10 podający niektóre przykłady) lub czasów ukończenia przez deski, przerwanie wyścigu, aby pozostawić wyniki wyścigu bez zmian lub przyjęcie innego rozwiązania. Gdy występują wątpliwości, co do faktów lub co do możliwych wyników przyjętego rozwiązania, a w szczególności przed przerwaniem wyścigu, komisja musi zebrać dowody z właściwych źródeł.

64.3 Decyzje dotyczące protestów pomiarowych

(a)   Gdy komisja protestowa uzna, że odchylenia przekraczające tolerancje określone w przepisach klasowych zostały spowodowane przez uszkodzenie lub normalne zużycie i nie poprawiają osiągnięć deski, nie może jej ukarać. Jednakże deska ta nie może być deską w wyścigu do czasu skorygowania odchyleń z wyjątkiem, gdy komisja protestowa podejmie decyzję, że nie było ku temu racjonalnej możliwości.

(b)   Gdy komisja protestowa ma wątpliwości, co do znaczenia przepisu pomiarowego, musi ona przedstawić swe pytania, wraz z odpowiednimi faktami, władzy odpowiedzialnej za wydawanie interpretacji przepisu. Podejmując decyzję, komisja musi oprzeć się na odpowiedzi otrzymanej od tej władzy.

(c)   Gdy deska zdyskwalifikowana na podstawie przepisów pomiarowych oświadczy na piśmie, że zamierza złożyć odwołanie, może ona uczestniczyć w następnych wyścigach bez dokonywania przeróbek deski, ale musi być zdyskwalifikowana, jeżeli nie odwoła się lub, gdy wynik odwołania nie będzie dla niej korzystny.

(d)   Koszty spowodowane przez protest dotyczący przepisu pomiarowego muszą być opłacone przez stronę przegrywającą, chyba, że komisja protestowa postanowi inaczej.

 

 

65 INFORMOWANIE STRON ORAZ INNYCH OSÓB

65.1 Po podjęciu decyzji, komisja protestowa musi natychmiast poinformować strony w proteście o ustalonych faktach, przepisach mających zastosowanie decyzji jej uzasadnieniu oraz o wszystkich karach nałożonych lub przyznanym zadośćuczynieniu.

65.2 Z wyjątkiem serii eliminacyjnych strona w proteście ma prawo otrzymać powyższe informacje na piśmie pod warunkiem, że poprosi o to komisję protestową na piśmie nie później niż siedem dni po uzyskania informacji o decyzji. Komisja musi następnie bezzwłocznie dostarczyć tą informację załączając, jeśli dotyczy szkic incydentu przygotowany lub zatwierdzony przez komisję.

65.3 Gdy komisja protestowa nakłada karę na deskę na podstawie przepisu pomiarowego, musi przesłać decyzję do władzy odpowiedniej dla spraw pomiarowych.

 

66 WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA

Komisja protestowa może wznowić rozpatrywanie, gdy zdecyduje, że mogła popełnić istotną pomyłkę, lub gdy nowe znaczące dowody stały  się dostępne w rozsądnym czasie. Musi ona wznowić rozpatrywanie na wniosek władzy krajowej działającej na podstawie przepisu F5. Strona w proteście może prosić o wznowienie rozpatrywania nie później niż 24 godziny od poinformowania jej o decyzji. Gdy rozpatrywanie jest wznowione, większość członków komisji protestowej musi, w miarę możliwości, składać się z członków początkowego składu komisji protestowej.

67 Usunięto. [B2.6]

68 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIA

Sprawy odszkodowań za uszkodzenia wynikające z naruszenia jednego z przepisów muszą być regulowane według przepisów władzy krajowej, jeśli takie istnieją.

 

 

 

ROZDZIAŁ C

POWAŻNIE NAGANNE ZACHOWANIE

 

69 ZARZUT POWAŻNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA

69.1 Działania komisji protestowej

(a)        Gdy komisja protestowa uważa, na podstawie obserwacji własnej lub na podstawie otrzymanego z dowolnego źródła raportu stwierdzającego, że zawodnik mógł popełnić poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i zasad walki sportowej lub też mógł narazić dobre imię sportu, może zarządzić rozpatrywanie. Komisja protestowa musi niezwłocznie zawiadomić zawodnika na piśmie o zarzucanym mu czynie oraz o czasie i miejscu rozpatrywania. Jeżeli zawodnik dostarczy ważny powód swojej niemożliwości uczestnictwa w rozpatrywaniu, komisja protestowa musi przełożyć rozpatrywanie.

(b)       Rozpatrywanie musi być przeprowadzone według wymagań procedur w przepisach 63.2, 63.3(a), 63.4 oraz 63.6. Jeżeli komisja ustali, że zawodnik popełnił zarzucane poważne wykroczenie musi:

(1)       ostrzec zawodnika, lub

(2)       nałożyć karę, która może polegać na wykluczeniu zawodnika oraz, gdzie jest to właściwe, zdyskwalifikowaniu deski w wyścigu, lub w pozostałych wyścigach, lub z całej serii wyścigów lub przedsięwziąć jakiekolwiek inne działanie, do którego komisja jest upoważniona. Dyskwalifikacja na podstawie tego przepisu nie może być odrzucona przy obliczaniu wyniku deski w serii wyścigów.

(c)   Komisja protestowa musi niezwłocznie przedstawić raport o nałożonej karze, ale nie o ostrzeżeniu, władzy krajowej miejsca regat, władzy krajowej zawodnika oraz władzy krajowej właściciela deski. Jeżeli komisją protestową jest międzynarodowe jury powołane przez ISAF zgodnie z przepisem 89.2(b) musi ono przesłać również kopię raportu do ISAF.

(d)   Jeżeli zawodnik nie dostarczy wystarczającego powodu nieuczestniczenia w rozpatrywaniu i nie przychodzi, komisja protestowa może przeprowadzić rozpatrywanie pod nieobecność zawodnika. Jeżeli komisja rozpatrzy protest i ukarze zawodnika musi ona dołączyć w raporcie sporządzonym zgodnie z przepisem 69.1(c) stan faktyczny, decyzję i powód rozpatrywania.

(e)   Gdy komisja protestowa postanowi nie przeprowadzić rozpatrywania pod nieobecność zawodnika lub gdy rozpatrywanie nie może być przełożone na inny termin i w inne miejsce takie, które byłoby odpowiednie dla zawodnika, aby mógł uczestniczyć, komisja protestowa musi zebrać wszystkie możliwe informacje i jeśli uzna zarzuty za uzasadnione, składa raport do odpowiedniej władzy krajowej. Jeśli komisją protestową jest międzynarodowe jury wyznaczone przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b), musi ona wysłać kopię raportu do ISAF.

(f)   Gdy po opuszczeniu miejsca regat przez wyznaczoną komisję protestową otrzymano raport o zarzucanym złym zachowaniu, komisja regatowa lub władza organizująca mogą mianować nową komisję protestową dla przeprowadzenia działań według niniejszego przepisu.

69.2 Działania władzy krajowej lub działania wstępne ISAF

(a)        Gdy władza krajowa lub ISAF otrzymuje raport zarzucający poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i walki sportowej, raport zarzucający zachowanie, które mogło zniesławić dobre imię sportu, lub raport wymagany przez przepis 69.1(c) lub 69.1(e) może ona przeprowadzić dochodzenie oraz, gdy to jest właściwe, rozpatrywanie. Może ona podjąć takie działanie dyscyplinarne w zakresie swych uprawnień, jakie uważa za właściwe, wobec danego zawodnika, deski lub innej osoby, włączając zawieszenie uprawnień, na stałe lub na czas określony, do uczestniczenia w jakichkolwiek regatach organizowanych w zakresie jej jurysdykcji oraz zawieszenie uprawnień ISAF zgodnie z postanowieniami Zarządzenia 19 ISAF.

(b)       Władza krajowa zawodnika musi również zawiesić jego uprawnienia ISAF zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF.

(c)        Władza krajowa musi niezwłocznie powiadomić ISAF o wszystkich przypadkach zawieszenia uprawnień na podstawie przepisu 69.2(a) oraz władzę krajową osoby lub właściciela zawieszonej deski, jeżeli nie są oni członkami zawieszającej władzy krajowej.

 

 

69.3 Następstwa czynności wykonanych przez ISAF

Po otrzymaniu raportu wymaganego przez przepis 69.2(c) lub Zarządzenie 19, lub przeprowadzeniu wg własnych działań zgodnie z przepisem 69.2(a) ISAF musi powiadomić wszystkie władze krajowe, które mogą również zawiesić uprawnienia do startu w regatach organizowanych w zakresie ich jurysdykcji. Komitet Wykonawczy ISAF musi zawiesić uprawnienia ISAF zawodnika zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF, jeżeli władza krajowa zawodnika tego nie czyni.

ROZDZIAŁ D

ODWOŁANIA

 

70 ODWOŁANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA DO WŁADZY KRAJOWEJ

70.1 Jeżeli prawo do odwołania nie zostało wykluczone na podstawie przepisu 70.5, strona w rozpatrywaniu może odwoływać się od decyzji komisji protestowej lub od jej procedury,  ale nie od ustalonych faktów.

70.2 Komisja protestowa może prosić o potwierdzenie lub skorygowanie swej decyzji.

70.3 Odwołanie zgodnie z przepisem 70.1 lub prośba komisji protestowej zgodnie z przepisem 70.2 musi być przesłane do władzy krajowej organizatora regat, który jest zrzeszony zgodnie z przepisem 89.1. Jednakże, gdy deski żeglują po wodach będących w jurysdykcji więcej niż jednej władzy krajowej będąc w wyścigu, instrukcja żeglugi musi określać,  do  której  władzy  krajowej  odwołanie  może być przesłane.

70.4 Klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej może prosić o interpretację przepisów pod warunkiem, że nie dotyczy to żadnego protestu lub prośby o zadośćuczynienie, które mogłyby podlegać odwołaniu.  Interpretacja ta nie może być stosowana do zmiany uprzedniej decyzji komisji protestowej.

70.5 Decyzje międzynarodowego jury utworzonego zgodnie z wymaganiami Dodatku N nie podlegają odwołaniu. Ponadto, jeżeli jest to stwierdzone w zawiadomieniu o regatach oraz instrukcji żeglugi, można nie przyznać prawa do odwołania w następujących sytuacjach:

(a)        gdy jest to istotne dla natychmiastowego ustalenia wyniku wyścigu, który dopuszczałby deskę do współzawodnictwa w dalszej fazie regat lub w następnych regatach (władza krajowa może zarządzić, że w takiej procedurze jej zgoda jest wymagana);

(b)       gdy zostanie to zarządzone przez władzę krajową dla poszczególnych regat dostępnych jedynie dla uczestników z zakresu jej jurysdykcji; lub

(c)        gdy władza krajowa wyda stosowne zarządzenie dla danych regat po konsultacji z ISAF, pod warunkiem, że komisja protestowa jest utworzona zgodnie z Dodatkiem N, z wyjątkiem, że tylko dwóch członków komisji protestowej musi być Sędziami Międzynarodowymi.

70.6 Odwołania i prośby muszą odpowiadać wymaganiom Dodatku F.

70.7 Odwołania nie są dopuszczalne w dyscyplinach z serii eliminacyjnych. [B7.4]

71       DECYZJE WŁADZY KRAJOWEJ

71.1 Strona zainteresowana lub członek komisji protestowej nie mogą brać jakiegokolwiek udziału w dyskusji lub podejmowaniu decyzji w sprawie odwołania lub prośby o potwierdzenie lub skorygowanie.

71.2 Władza krajowa może utrzymać w mocy, zmienić lub odwrócić decyzję komisji protestowej, ogłosić protest lub prośbę o zadośćuczynienie nieważnym lub zwrócić protest lub prośbę o zadośćuczynienie celem wznowienia rozpatrywania lub celem przeprowadzenia nowego rozpatrzenia, i wypracowania decyzji przez tę samą lub inną komisję protestową.

71.3 Gdy na podstawie faktów ustalonych przez komisję protestową władza krajowa uzna, że deska która była stroną w rozpatrywaniu złamała przepis - musi ją ukarać, niezależnie czy dana deska lub dany przepis były wymienione w decyzji komisji protestowej.

71.4 Decyzja władzy krajowej musi być ostateczna. Władz krajowa musi wysłać swoją decyzję na piśmie do wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu i do komisji protestowej, która musi wykonać decyzję.CZĘŚĆ 6

ZGŁOSZENIA I WARUNKI DOPUSZCZENIA

75 ZGŁOSZENIE DO REGAT

75.1 Aby zgłosić się do regat deska musi wypełnić wymagania władzy organizującej regaty. Zgłoszenia może dokonać:

(a)        członek klubu lub innej organizacji stowarzyszonej we władzy krajowej będącej członkiem ISAF;

(b)       stowarzyszony klub lub organizacja; lub

(c)   członek władzy krajowej należącej do ISAF.

75.2 Zawodnicy muszą spełniać wymagania Zarządzenia 19 ISAF, Kodeks Uprawnień.

 

76 NIEDOPUSZCZENIE DESEK LUB ZAWODNIKÓW DO STARTU

76.1 Władza organizująca lub komisja regatowa mogą, przed startem do pierwszego wyścigu, odrzucić lub unieważnić zgłoszenie deski albo wykluczyć zawodnika, uwzględniając ograniczenia wynikające z przepisu 76.2, pod warunkiem, że uczyni to przed startem do pierwszego wyścigu i poda przyczyny swojej decyzji. Jednakże organizator lub komisja regatowa nie może odrzucić lub unieważnić zgłoszenia deski lub wyłączyć zawodnika z powodu reklam, jeżeli deska lub zawodnik spełnia wymagania Zarządzenia 20 ISAF, Kodeks Reklamowania.

76.2 Na mistrzostwach świata lub kontynentu żadne zgłoszenie mieszczące się w ogłoszonych limitach nie może być odrzucone lub unieważnione bez uzyskania uprzedniej aprobaty odpowiedniego międzynarodowego związku klasy (lub Offshore Racing Council) albo ISAF.

 

77                   IDENTYFIKACJA NA ŻAGLACH

Deska musi spełniać prosty zbiór wymagań Dodatku G.

 

78       ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI KLASOWYMI; CERTYFIKATY

78.1 Właściciel deski lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za deskę musi zapewnić, iż deska ta spełnia wymogi przepisów klasowych oraz, że jej certyfikat wartości pomiarowej lub wyrównawczej, jeśli są wymagane przez klasę, pozostają ważne. Gdy ISAF tak zarządził, oznaczone numerami i opatrzone datą znaki umieszczone na desce jej mieczu i żaglu służą za certyfikat deski. [B2.2]

78.2    Gdy przepis wymaga, aby deska przedstawiła certyfikat zanim weźmie udział w wyścigu a nie został on przedstawiony, deska może wziąć udział w wyścigu pod warunkiem, że złoży komisji regatowej pisemne oświadczenie potwierdzające, iż ważny certyfikat istnieje i zostanie przekazany komisji regatowej przed zakończeniem regat. Jeżeli certyfikat nie zostanie okazany na czas, deska musi być zdyskwalifikowana we wszystkich wyścigach danych regat.

78.3 Gdy kontroler wyposażenia lub mierniczy danych regat stwierdzi, że deska nie odpowiada wymaganiom przepisów swojej klasy, certyfikatu pomiarowego lub wartości regatowej, musi on złożyć raport na piśmie do komisji regatowej.

 

79       KLASYFIKACJA

Gdy zawiadomienie o regatach lub przepisy klasowe stwierdzą, że niektórzy lub wszyscy zawodnicy muszą spełniać wymagania klasyfikacji, klasyfikacja ta musi być przeprowadzona jak opisano w Zarządzeniu 22 ISAF, Kodeks Klasyfikacji Zawodników.

 

80       REKLAMY

Deska i jej załoga muszą wypełniać wymagania Zarządzenia 20 ISAF, Kodeks Reklamowania.

 

81       WYŚCIGI PRZEŁOŻONE

Gdy wyścig został przełożony na inny termin, wszystkie deski zgłoszone do pierwotnego wyścigu muszą być zawiadomione. Zależnie od decyzji komisji regatowej nowe zgłoszenia, spełniające wymagania zgłoszeń do wyścigu przełożonego, mogą być przez komisję regatową zaakceptowane.


CZĘŚĆ 7

ORGANIZACJA REGAT

85       PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

Władza organizująca, komisja regatowa oraz komisja protestowa podlegają przepisom przy prowadzeniu i sędziowaniu regat.

86       ZMIANY PRZEPISÓW

86.1 Przepis regatowy nie może zostać zmieniony chyba, że jest to dozwolone w samym przepisie, lub w sposób następujący:

(a)        zarządzenia władzy krajowej mogą zmienić przepis regatowy, z wyjątkiem Definicji; przepisu zawartego we Wstępie; Zasad walki sportowej oraz Przepisów; Części 1, 2 lub 7, przepisów 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 lub 80; przepisu dodatku zmieniającego jeden z tych przepisów lub Dodatków H lub N, lub Zarządzeń ISAF 19, 20, 21 lub 22;

(b)       instrukcja żeglugi może zmienić przepis regatowy, ale nie przepis 76.1, Dodatku F lub przepisów wymienionych w przepisie 86.1(a). Jeżeli instrukcja żeglugi zmieni przepis lub definicję musi ona odnieść się ściśle do przepisu lub definicji i przedstawić zmianę;

(c)        przepisy klasowe mogą zmienić jedynie przepisy 42, 49, 50, 51, 52, 53 i 54. Taka zmiana musi odnieść się ściśle do przepisu i przedstawić zmianę.

Uwaga: Drugie zdanie tego przepisu będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011.

86.2 Jako wyjątek od przepisu 86.1, ISAF może w ograniczonych okolicznościach (patrz Zarządzenie ISAF 31.1.3) zezwolić na zmiany w przepisach regatowych dla określonych regat międzynarodowych. Zezwolenie takie musi być określone w liście potwierdzającym do organizatora regat oraz w zawiadomieniu o regatach i instrukcji żeglugi;  list  taki  musi być umieszczony na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

86.3 Jeżeli władza krajowa tak zarządzi, ograniczenia w przepisie 86.1 nie dotyczą przepisów zmienianych w celu rozwinięcia lub sprawdzenia proponowanych przepisów. Władza krajowa może też zarządzić, że na takie zmiany wymagana jest jej zgoda.

 

87 ZMIANY W PRZEPISACH KLASOWYCH

Instrukcja żeglugi może zmienić przepis klasowy tylko wtedy, gdy przepisy klasowe pozwalają na taką zmianę, lub gdy pisemna zgoda związku klasy na zmianę jest przedstawione na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

 

88 ZARZĄDZENIA KRAJOWE

88.1 Zarządzenia, które mają zastosowanie do regat są zarządzeniami władzy krajowej, z którymi związany jest organizator na podstawie przepisu 89.1. Jednakże, gdy deska będzie przechodziła (przepływała) przez wody więcej niż jednej władzy krajowej podczas wyścigu, instrukcja żeglugi musi stwierdzać, jakie inne zarządzenia i kiedy będą obowiązywały.

88.2    Instrukcja żeglugi może zmienić zarządzenie. Jednakże władza krajowa może ograniczyć zmiany w jej zarządzeniach przez zarządzenie odnoszące się do tego przepisu pod warunkiem, że ISAF zatwierdzi zastosowanie tych zmian. Ograniczone zarządzenia nie mogą być zmienione przez instrukcję żeglugi.

 

89       ORGANIZATOR; ZAWIADOMIENIE O REGATACH; POWOŁANIE KOMISJI

89.1    Organizator

Regaty muszą być organizowane przez organizatora, którym musi być:

(a)   ISAF;

(b)   władza krajowa będąca członkiem ISAF;

(c)   klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej;

(d)   związek klasy, albo z aprobatą władzy krajowej albo we współpracy z klubem stowarzyszonym;

(e)   organizacja niestowarzyszona we współpracy z klubem stowarzyszonym, jeżeli organizacja taka jest własnością klubu lub jest kontrolowana przez klub. Władza krajowa klubu może zarządzić, że wymagana jest jej aprobata dla takich regat;

(f)      jeżeli istnieje aprobata ISAF oraz władzy krajowej klubu, niestowarzyszona organizacja we współpracy z klubem stowarzyszonym, gdy organizacja nie jest własnością klubu i nie jest przez klub kontrolowana.

89.2 Zawiadomienie o regatach; powołanie komisji

(a)   Organizator musi opublikować zawiadomienie o regatach odpowiadające przepisowi J1. Zawiadomienie o regatach może być zmienione, pod warunkiem, że nastąpi właściwe o tym powiadomienie.

(b)   Organizator musi powołać komisję regatową oraz, gdy jest to wymagane, mianować komisję protestową oraz arbitrów. Jednakże komisja regatowa, międzynarodowe jury oraz arbitrzy mogą być mianowani przez ISAF, zgodnie z zarządzeniami ISAF.

 

90       KOMISJA REGATOWA; INSTRUKCJA ŻEGLUGI; PUNKTACJA

90.1    Komisja regatowa

Komisja regatowa musi prowadzić wyścigi zgodnie z zaleceniami organizatora oraz według wymagań przepisów.

90.2    Instrukcja żeglugi

(a)        Komisja regatowa musi opublikować pisemną instrukcję żeglugi odpowiadającą wymaganiom przepisu J2.

(b)       Gdy odpowiednio do rangi regat, spodziewane są zgłoszenia z innych krajów, instrukcja żeglugi musi zawierać, w języku angielskim, odpowiednie zarządzenia krajowe.

(c)        Zmiany w instrukcji żeglugi muszą być na piśmie i umieszczone w czasie określonym w instrukcji żeglugi na oficjalnej tablicy ogłoszeń lub, gdy są podawane na wodzie, muszą być zakomunikowane każdej desce przed jej sygnałem ostrzeżenia. [B2.3(a)]

(d)       Zmiany postanowień instrukcji żeglugi mogą być przekazywane ustnie, ale tylko wtedy, gdy taka procedura jest opisana w instrukcji żeglugi. [B2.3(b)]

90.3    Punktacja

(a)   Komisja regatowa oblicza punktację wyścigu lub serii wyścigów według Dodatku A, stosując system Małych Punktów chyba, że instrukcja żeglugi wymaga Systemu Punktów Premiujących lub innego systemu. Punktacja wyścigu musi zostać obliczona, jeżeli wyścig nie jest przerwany i gdy jedna deska przebyła trasę zgodnie z przepisem 28.1 i ukończyła przed limitem czasu, jeśli taki jest nawet, gdy deska wycofa się po ukończeniu lub jest zdyskwalifikowana.

(b)   Gdy system punktacji przewiduje odrzucenie jednego lub więcej wyników deski z jej łącznej punktacji, punkty za złamanie przepisu 2, przepisu 30.3 (ostatnie zdanie) lub przepisu 69.1(b)(2) nie podlegają odrzuceniu. Zamiast tego odrzucany będzie następny w kolejności najgorszy wynik.

 

91       KOMISJA PROTESTOWA

Komisją protestową musi być:

(a)   komisja wyznaczona przez organizatora lub komisję regatową; lub

(b)   międzynarodowe jury mianowane przez organizatora lub zgodnie z zarządzeniami ISAF i spełniające wymagania Dodatku N. Władza krajowa może zarządzić, że wymagana jest jej zgoda dla powołania międzynarodowego jury regat w zakresie jej jurysdykcji, z wyjątkiem regat ISAF lub gdy międzynarodowe jury powoływane jest przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b).

 


 

DODATEK A

PUNKTACJA

Patrz przepis 90.3

A1       LICZBA WYŚCIGÓW

A1.1    Liczba wyścigów w formacie wyścigów na trasie

Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów przeprowadzonych dla uznania serii wyścigów, musi być podana w instrukcji żeglugi.

 

A1.2    Punktacja łączna [B8.1]

Jeżeli zawody obejmują więcej niż jedną dyscyplinę lub format, instrukcja  żeglugi  musi podać sposób obliczania punktacji łącznej.

 

A2       Punktacja serii [B8.2]

Wynik każdej deski w serii musi być sumą jej wyników w wyścigu, w seriach eliminacyjnych lub próbach szybkości, z odrzuceniem najgorszych wyścigów, określanych w sposób następujący:

 

Wyścigi na trasie

Rundy na szybkość

Serie eliminacyjne w slalomie i w jeździe pokazowej

Ilość wyników odrzucanych

1-4

1 – 3

1 – 2

0

5-11

4  - 6

3 – 4

1

12 lub więcej

7 – 10

5 – 7

2

 

11 – 15

8 lub więcej

3

 

16 lub więcej

 

4

Jeżeli deska ma dwa lub więcej jednakowe najgorsze wyniki, wówczas odrzuca się wyniki punktowe uzyskane najwcześniej w serii. Zwycięzcą jest deska o najmniejszej ilości punktów; pozostałe deski uzyskują miejsca odpowiednio. Przepisy A4.4, A4.5, A4.6 zawierają wyjątki od tego przepisu.

A3       CZASY STARTU ORAZ MIEJSCA NA MECIE

Czas sygnału startu określa czas startu deski, a miejsce, na którym deska kończy wyścig określa jej miejsce na mecie. Jednakże, gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy, skorygowany w wyniku przeliczenia czas przebycia trasy przez deskę, określać będzie jej miejsce.

 

A4       SYSTEM MAŁYCH PUNKTÓW I SYSTEM PUNKTÓW

PREMIUJĄCYCH

Większość serii wyścigów punktowana jest albo przy zastosowaniu Systemu Małych Punktów, albo przy zastosowaniu Systemu Punktów Premiujących. System Małych Punktów przyjmuje miejsce deski na mecie jako punkty za wyścig. System Punktów Premiujących nagradza dodatkowo pierwsze sześć desek, ponieważ trudniej jest na przykład przesunąć się z miejsca czwartego na trzecie, niż z czternastego na trzynaste. System Małych Punktów będzie zastosowany, chyba, że instrukcja żeglugi określi stosowanie innego systemu; patrz przepis 90.3(a). Jeżeli zostaje wybrany do zastosowania System Punktów Premiujących, może to być dokonane przez następujące stwierdzenie w instrukcji żeglugi: ‘Stosowany będzie System Punktów Premiujących określony w Dodatku A’.

A4.1 Każda deska, która wystartowała, ukończyła, nie wycofała się po ukończeniu, nie otrzymała kary lub zadośćuczynienia, uzyskuje nastepujące ilości punktów:

 

Miejsce na mecie

System Małych Punktów

System Punktów Premiujących

Pierwsze

1

0

Drugie

2

3

Trzecie

3

5.7

Czwarte

4

8

Piąte

5

10

Szóste

6

11.7

Siódme

7

13

Każde następne miejsce

Dodać 1 pkt.

Dodać 1 pkt.

A4.2 Deska, która nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub została zdyskwalifikowana, otrzymuje za miejsce na mecie jeden punkt więcej niż liczba desek zgłoszonych do serii wyścigów lub w przypadku serii eliminacyjnych, ilość desek w danej grupie. Deska ukarana na podstawie przepisu 30.2 lub która przyjęła karę zgodnie z przepisem 44.2(a) otrzyma punkty zgodnie z przepisem 44.2(b). [B8.3]

 

A4.3    Niedokończona rozgrywka w grupie [B8.4(a)]

Gdy rozgrywka w grupie nie może być dokończona, punkty za miejsca niepunktowane zostaną dodane razem i podzielone przez ilość miejsc w danej grupie. Wynikowe ilości punktów, obliczone z dokładnością do najbliższej dziesiątej części punktu (0.05 zaokrągla się w górę),  zostają  przyznane  każdej  desce  zgłoszonej w grupie.

A4.4    Punktowanie serii finałowych w  wyścigach slalomowych  [B8.5]

(a)       Gdy zostają ukończone trzy wyścigi finałowe, punktacja łączna deski w finale będzie równa sumie jej punktów w wyścigach, z odrzuceniem najgorszego wyniku. W przeciwnym przypadku punktacja deski za serię będzie sumą jej punktów w wyścigach.

(b)      Deska, która nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub była zdyskwalifikowana w finałowym wyścigu, otrzyma punkty równe całkowitej ilości desek zgłoszonych do finału.

A4.5    Punktowanie zawodów w jeździe pokazowej [B8.6]

(a)       Zawody w jeździe pokazowej będą punktowane przez panel 3 sędziów. Jednakże panel może składać się z większej, nieparzystej liczby członków, a także mogą być utworzone dwa takie panele. Każdy sędzia przyznawać będzie punkty za każdy manewr, zgodne ze skalą podaną w instrukcji żeglugi.

(b)      Kryteria punktowania muszą być podjęte przez komisję regatową i ogłoszone na oficjalnej tablicy ogłoszeń nie później niż 30 minut przed sygnałem startowym pierwszej grupy.

(c)       Punkty deski w grupie muszą być określone przez dodanie punktów przyznanych przez każdego z sędziów. Deska z najwyższą ilością punktów wygrywa, a inne deski zostają sklasyfikowane odpowiednio.

(d)      Aby seria eliminacyjna była ważna, obydwie grupy półfinałowe muszą być rozegrane.

(e)       Z wyjątkiem członków komisji regatowej odpowiedzialnej za ustalenie punktacji zawodów, jedynie zawodnicy w danej grupie mają prawo poznać zapisy punktów przyznawane przez sędziów w grupie. Każdy zapis musi być opatrzony pełnym nazwiskiem sędziego.

(f)       Decyzje punktowe sędziego nie mogą być podstawą prośby o zadośćuczynienie zgłaszanej przez deskę.

A4.6    Zawody na szybkość [B8.7]

Szybkości dwóch najszybszych przejazdów deski w ramach danej rundy są uśredniane dla ustalenia jej pozycji. Deska o najwyższej średniej wygrywa, a pozostałe zostają sklasyfikowane odpowiednio.

A5       WYNIKI OKREŚLANE PRZEZ KOMISJĘ REGATOWĄ

Deska, która nie wystartowała, nie wypełniła wymagań przepisu 30.3, lub nie ukończyła, albo wycofuje się po ukończeniu, otrzymuje od komisji regatowej punkty bez rozpatrywania. Jedynie komisja protestowa może podjąć dodatkowe działania pogarszające wynik punktowy deski.

 

A6       ZMIANY MIEJSC I PUNKTACJI INNYCH DESEK

A6.1 Jeżeli deska jest zdyskwalifikowana w wyścigu lub wycofała się po ukończeniu, każda deska, która ukończyła po niej przesuwa się o jedno miejsce w górę.

A6.2 Jeżeli komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów otrzymanych przez deskę, punktacja innych desek nie może ulec zmianie, chyba, że komisja protestowa zdecyduje inaczej.

A7       REMISY W WYŚCIGU

Jeżeli deski remisują na linii mety, lub gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy i po obliczeniu deski mają jednakowe skorygowane czasy, punkty za miejsce remisowe i za miejsce bezpośrednio po nim należy dodać i podzielić na równe części. Deski remisujące dzielą nagrodę pomiędzy sobą lub otrzymują jednakowe nagrody.

 

A8       REMISY W SERII WYŚCIGÓW [B8.8]

A8.1    WYŚCIGI I ZAWODY NA SZYBKOŚĆ

 

(a)       Jeżeli w serii wyścigów istnieje remis punktowy pomiędzy dwoma  lub więcej deskami, musi on być rozstrzygnięty na korzyść deski (desek) mającej najlepszy pojedynczy odrzucony wynik punktowy.

(b)      Jeżeli remis pozostaje pomiędzy dwoma lub więcej deskami, dla każdej deski układa się listę wyników w kolejności od najlepszego do najgorszego i w pierwszym punkcie (punktach) gdzie występuje różnica, remis rozstrzyga się na korzyść deski (desek) z najlepszymi wynikami punktowymi. Te ilości punktów będą brane pod uwagę nawet, gdy niektóre z nich podlegają odrzuceniu.

(c)       Jeżeli remis nadal pozostaje pomiędzy dwoma lub więcej deskami, przyznaje się im pozycje według kolejności ich wyników w ostatnim wyścigu. Wszelkie pozostające remisy rozstrzyga się wykorzystując wyniki desek w przedostatnim wyścigu i postępuje się dalej w ten sposób, aż do rozstrzygnięcia wszystkich remisów. Te ilości punktów będą brane pod uwagę nawet, gdy niektóre z nich podlegają odrzuceniu.

 

A8.2    ZAWODY W JEŹDZIE POKAZOWEJ

(a)       Jeżeli w obrębie grupy występuje remis w sumie punktów przyznanych przez jednego lub więcej sędziów, musi on być rozstrzygnięty na korzyść deski mającej wyższy wynik punktowy w kategorii nadrzędnej. Jeżeli kategorie mają jednakową wagę, w przypadku zawodów w zachowaniu na fali remis musi być rozstrzygnięty na korzyść deski z wyższą ilością punktów w jeździe na fali, a w zawodach w stylu dowolnym na korzyść deski z wyższym wynikiem punktowym za wrażenie ogólne. Jeżeli remis pozostaje, przy zawodach w zachowaniu na fali musi być rozstrzygnięty na korzyść deski z wyższym wynikiem punktowym w kategorii bez priorytetu, a w zawodach w stylu dowolnym musi pozostać, jako wynik ostateczny.

(b)      Jeżeli występuje remis w punktach za serię wyścigów, musi być on rozstrzygnięty na korzyść deski, która uzyskała więcej razy lepszą ilość punktów niż druga deska. Wszystkie wyniki punktowe muszą być brane pod uwagę nawet, jeżeli niektóre z nich były odrzucone.

(c)       Jeżeli remis ciągle pozostaje, grupa musi powtórzyć wyścigi. Jeżeli nie jest to możliwe remis pozostaje, jako ostateczny rezultat.

A9       WYNIKI PUNKTOWE W SERIACH DŁUŻSZYCH NIŻ REGATY

Dla serii wyścigów rozgrywanych w okresie dłuższym niż regaty deska, która dotarła na miejsce startu, ale nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub została zdyskwalifikowana otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż liczba desek, które przybyły na pole startowe. Deska, która nie przybył na pole startowe otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż ilość desek zgłoszonych do serii wyścigów.

A10     ZALECENIA W SPRAWIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

Gdy komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów deski za wyścig, zaleca się następujące rozwiązania:

(a)       przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów we wszystkich wyścigach w serii, z wyjątkiem wyścigu rozważanego;

(b)      przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów w wyścigach poprzedzających wyścig rozważany; lub

(c)       przyznanie punktów za miejsce deski w wyścigu w momencie wystąpienia incydentu w wyniku, którego przyznano zadośćuczynienie.

A11     SKRÓTY STOSOWANE PRZY ZAPISACH PUKTACJI

Stosowane będą następujące skróty w punktacji poszczególnych desek:

 

DNC   Nie wystartowała; nie przybyła na pole startowe

DNS   Nie wystartowała; (sytuacja inna niż DNC i OCS)

OCS    Nie wystartowała; znalazła się po kursowej stronie linii startu w momencie sygnału startu i nie wystartowała lub naruszyła przepis 30.1

ZFP    Kara 20% zgodnie z przepisem 30.3 i 44

BFD    Dyskwalifikacja na podstawie przepisu 30.3

DNF   Nie ukończyła

RAF    Wycofała się po ukończeniu

DSQ   Dyskwalifikacja

DNE   Dyskwalifikacja (inna niż DGM) niepodlegająca odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b)

DGM  Dyskwalifikacja za naganne zachowanie nie podlega odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b)

RDG   Przyznano zadośćuczynienieDODATEK F

PROCEDURY ODWOŁAWCZE I

PROŚBY

Patrz przepis 70. Zarządzenia władz krajowych mogą zmienić ten dodatek, ale nie może on być zmieniony przez instrukcję żeglugi.

F1       ODWOŁANIA I PROŚBY

Odwołania, prośby komisji protestowych o potwierdzenie lub skorygowanie decyzji oraz prośby o wydanie interpretacji przepisów muszą być przedkładane zgodnie z tym dodatkiem.

 

F2       PRZEDŁOŻENIE DOKUMENTÓW

F2.1 Nie później niż 15 dni po otrzymaniu decyzji komisji protestowej na piśmie lub jej decyzji odmawiającej wznowienia rozpatrywania, odwołujący się musi przesłać odwołanie wraz z kopią decyzji komisji protestowej do władzy krajowej. Odwołanie musi stwierdzać, dlaczego odwołujący się uważa, że decyzja komisji protestowej lub jej procedury były nieprawidłowe.

F2.2 Odwołujący się musi również przesłać wraz z odwołaniem lub tak szybko jak to możliwe wszystkie wymienione poniżej dokumenty, które były dla niego dostępne:

(a)       protest(y) lub prośbę(y) o zadośćuczynienie w formie pisemnej;

(b)      rysunek przygotowany lub potwierdzony przez komisję protestową pokazujący pozycje i drogi wszystkich desek zamieszanych w incydent kurs do następnego znaku oraz wymaganą stronę znaku, siłę i kierunek wiatru oraz, jeśli to istotne głębokość wody oraz kierunek i prędkość ewentualnego prądu;

(c)       zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz inne warunki według których odbywały się regaty wraz z możliwymi ich uzupełnieniami;

(d)      ewentualne dodatkowe istotne dokumenty;

(e)       nazwiska, adresy pocztowe i e-mailowe, oraz numery telefonów wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu  oraz  przewodniczącego komisji protestowej.

F2.3 Prośba komisji protestowej o potwierdzenie lub skorygowanie jej decyzji musi być wysłana nie później niż 15 dni po decyzji i musi zawierać decyzję oraz dokumenty wymienione w przepisie F2.2. Prośba o interpretację przepisów musi zawierać fakty uznane za ustalone.

 

F3       OBOWIĄZKI WŁADZY KRAJOWEJ I KOMISJI

PROTESTOWEJ

Po otrzymaniu ważnego odwołania, prośby o potwierdzenie lub skorygowanie, władza krajowa musi wysłać do wszystkich stron sprawy oraz do komisji protestowej kopie odwołania lub prośby oraz decyzję komisji protestowej. Musi zwrócić się do komisji protestowej o dokumenty według listy w przepisie F 2.2, które nie zostały dostarczone przez odwołującego się lub komisję protestową i następnie przesyła te dokumenty do władzy krajowej. Gdy władza krajowa otrzymuje te dokumenty, przesyła ich kopie stronom sprawy.

 

F4       KOMENTARZE

Strony oraz komisja protestowa mogą napisać komentarze na temat odwołania lub prośby lub na temat jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w przepisie F2.2, przez przesłanie ich na piśmie do władzy krajowej. Komentarz w stosunku do dowolnego dokumentu musi być sporządzony nie później niż 15 dni po otrzymaniu go od władzy krajowej. Władza krajowa musi rozesłać kopie komentarzy do stron oraz do komisji protestowej według potrzeby.

 

F5       NIEDOSTATECZNIE OKREŚLONE FAKTY; WZNOWIENIE

Władza krajowa musi przyjąć fakty ustalone przez komisję protestową z wyjątkiem, gdy uzna, że są one niewystarczające. W takim przypadku może wymagać, aby komisja protestowa dostarczyła dodatkowe fakty lub inne informacje lub, aby wznowiła rozpatrywanie i przedłożyła nowe ustalenia faktów. Komisja musi przeprowadzić to niezwłocznie.

F6       WYCOFANIE ODWOŁANIA

Odwołujący się może wycofać odwołanie przed podjęciem decyzji w jego sprawie, uznając decyzję komisji protestowej.


DODATEK G

IDENTYFIKACJA [BB2.4]

Każda deska musi być rozpoznawalna w następujący sposób:

(a)   Każdy zawodnik musi mieć zapewnioną i ubraną koszulkę z osobistym numerem składającym się z maksymalnie trzech cyfr.

(b)   Numery muszą być pokazane na przedniej i tylnej stronie koszulki z i mieć co najmniej 15 cm wysokości.

(c)   Numery muszą być cyframi arabskimi, wszystkie takie same w jednym kolorze, jasno czytelne i w powszechnie dostępnym kroju pisma dającym taką samą lub lepszą czytelność niż Helvetica. Kolor numerów musi kontrastować z kolorem koszulki.

 

DODATEK H

WAŻENIE ODZIEŻY I WYPOSAŻENIA

Patrz przepis 43. Niniejszy dodatek nie może być zmieniony przez instrukcję żeglugi lub przez zarządzenia władz krajowych.

H1 Części ubrania i wyposażenia zawodnika podlegające ważeniu muszą być umieszczone na wieszaku. Po gruntownym nasyceniu wodą, części ubrania lub wyposażenia muszą być pozostawione do obcieknięcia w sposób swobodny przez jedną minutę przed rozpoczęciem ważenia. Wieszak musi pozwolić ważonym elementom zwisać tak, jak na wieszaku do ubrania, aby pozwolić na swobodne obcieknięcie wody. Kieszenie mające otwory odpływowe, które nie mogą być zamknięte powinny być opróżnione, ale kieszenie i elementy, które utrzymują wodę powinny być wypełnione.

H2 Gdy zapisany wynik ważenia przekracza wielkość dozwoloną, zawodnik może zmienić położenie przedmiotów na wieszaku i kontroler wyposażenia lub mierniczy moczy je ponownie i poddaje ważeniu. Procedura ta może być powtórzona jeszcze raz, jeżeli wynik ważenia przekracza wielkość dozwoloną.

H3 Zawodnik noszący ubranie suche może wybrać alternatywny sposób ważenia elementów ubrania i wyposażenia.

(a)       Ubranie suche i elementy ubrania oraz wyposażenie noszone na zewnątrz ubrania suchego muszą być ważone jak opisano powyżej.

(b)      Ubranie noszone pod ubraniem suchym musi być ważone tak, jak noszone w czasie wyścigu, bez odprowadzania wody.

(c)       Dwa wyniki ważenia ustalone powyżej dodaje się do siebie.

 

 

 

 


DODATEK J

ZAWIADOMIENIE O REGATACH I

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Patrz przepisy 89.2(a) oraz 90.2. Określenie "wyścig" zawiera regaty lub inną serię wyścigów.

J1       ZAWARTOŚĆ ZAWIADOMIENIA O REGATACH

J1.1 Zawiadomienie o regatach musi zawierać następujące informacje:

(1)      nazwę regat, daty i miejsce, w jakich są rozgrywane oraz nazwę władzy organizującej; (organizatora regat);

(2)      stwierdzenie, że regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równoważnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem;

(3)      listę wszelkich innych dokumentów obowiązujących w regatach (np. Przepisy Sprzętu Żeglarskiego w zakresie, w jakim mają być zastosowanie), wraz z podaniem gdzie lub jak taki dokument lub kopia może być dostępny;

(4)      klasy mające brać udział w wyścigach, system wyrównawczy         lub system przelicznikowy, które będą zastosowane, warunki uczestnictwa oraz ewentualne ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń.

(5)      czas rejestracji zawodników i czasy sygnałów ostrzeżenia do wyścigu próbnego jeżeli jest planowany i do pierwszego wyścigu, a także do następnych wyścigów, jeśli są znane.

J1.2 Zawiadomienie o regatach musi zawierać również te z poniższych pozycji, które będą obowiązywać i które pomogłyby zawodnikom w podjęciu decyzji czy uczestniczyć w regatach lub, które zawierają inne informacje potrzebne zawodnikom, zanim dostępna będzie instrukcja żeglugi:

(1)      wykaz przepisów regatowych, które zostaną zmienione, streszczenie zmian oraz stwierdzenie, że zmiany pojawią się w całości w instrukcji żeglugi (patrz przepis 86);

(2)      informację, że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A lub że deski będą zobowiązane do noszenia dopuszczonych i dostarczonych reklam przez organizatora (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20;

(3)      wszelkie wymagania jakie muszą spełnić niektórzy lub wszyscy zakwalifikowani zawodnicy (patrz przepis 79 i Zarządzenie 22, Kodeks Klasyfikacji Zawodników ISAF);

(4)      dla regat gdzie zgłoszenia z innych krajów są dopuszczone, możliwe zarządzenia krajowe, które mogą wymagać poprzedzających je przygotowań;

(5)      sposób wstępnego rejestrowania zgłoszeń, włączając informacje o opłacie wpisowego i termin zamknięcia zgłoszeń;

(6)      formularz zgłoszenia, który musi być podpisany przez właściciela deski lub reprezentanta właściciela, zawierający następujące słowa: "Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom Regatowym Żeglarstwa, zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równorzędnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem, oraz innym przepisom odnoszącym się do tych regat";

(7)      sprawdzanie wyposażenia, procedury pomiarowe lub wymagania, co do certyfikatu pomiaru lub wyrównania lub wartości regatowej;

(8)      czas i miejsce gdzie instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników;

(9)      ewentualne zmiany przepisów klasowych jako dopuszczalne zgodnie z przepisem 87 wyszczególniając, które przepisy ulegają zmianie oraz określając wprowadzoną zmianę;

(10)    trasy obowiązujące w regatach;

(11)    karę za złamanie przepisu Części 2, inną niż Karę Jednego  Obrotu;

(12)    uchylenie prawa do odwołania, zgodnie z przepisem 70.5;

(13)    system punktacji; jeśli inny niż System Małych Punktów w Dodatku A, ilość zaplanowanych wyścigów oraz ich minimalną ilość, jaka musi być rozegrana, aby wyścigi stanowiły serię;

(14)    nagrody.

 

J2       ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI ŻEGLUGI

J2.1 Instrukcja żeglugi musi zawierać następujące informacje:

(1)      że regaty będą rozegrane według przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równoważnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem;

(2)      listę innych dokumentów, jakie będą obowiązywać w regatach (na przykład Przepisy Sprzętu Żeglarskiego, w zakresie, w jakim mają zastosowanie);

(3)      program regat, klasy startujące oraz czasy sygnałów ostrzeżenia dla każdej z klas;

(4)      trasę(y) regat lub listę znaków, z których trasa będzie ustawiona oraz, gdy ma to zastosowanie, jak trasy będą sygnalizowane;

(5)      opisy znaków, włączając znaki startu i mety, podanie kolejności i strony, po której każdy z nich ma być pozostawiany oraz opis wszystkich okrążanych znaków (patrz przepis 28.1);

(6)      opisy linii startu i linii mety, flagi klas i wszelkie sygnały specjalne, które mają być stosowane;

(7)      ograniczenie czasu dla ukończenia, gdy jest stosowane;

(8)      system wyrównawczy lub system przelicznikowy, jeśli są stosowane, oraz klasy, które będą je stosować;

(9)      system punktacji, jeżeli różni się od Systemu małych punktów w Dodatku A włączony przez odniesienie do Dodatku A, przepisów klasowych lub innych przepisów obowiązujących w regatach lub przez podanie go w całości. Podać liczbę wyścigów planowanych oraz minimalną liczbę niezbędną, aby regaty stanowiły przewidzianą serię.

J2.2 Instrukcja żeglugi musi zawierać te pozycje, które będą miały zastosowanie:

(1)      że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20 ISAF;

(2)      zastąpienie przepisów Części 2 z przepisami prawa drogi przez Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu lub inne państwowe przepisy prawa drogi, czas(y) lub miejsce(a), gdzie będą one obowiązywać oraz te sygnały nocne,  które  mają  być  stosowane  przez komisję regatową;

(3)      szczegółowe określenia zmian wprowadzanych do przepisów regatowych zgodnie z przepisem 86, wymieniając każdy przepis i podając zmianę (jeżeli przepis 86.2 ma zastosowanie, należy podać upoważnienie);

(4)      zmiany w zarządzeniach krajowych (patrz przepis 88);

(5)      jeżeli zarządzenia krajowe będą obowiązywać w regatach gdzie dopuszczone są zgłoszenia i innych krajów, załączyć tekst zarządzeń które będą obowiązywały w języku angielskim;

(6)      zmiany w przepisach klasowych, jak dopuszczono w przepisie 87, wymieniające szczegółowo zmieniane przepisy i określając zmianę;

(7)      ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w deskach dostarczanych przez organizatora;

(8)      procedurę zgłoszeń;

(9)      procedurę pomiarów lub inspekcji;

(10)    umiejscowienie oficjalnej tablicy (tablic) ogłoszeń;

(11)    sposób dokonywania zmian w instrukcji żeglugi;

(12)    zagadnienia bezpieczeństwa, takie jak wymagania i sygnały dotyczące osobistych środków ratunkowych, procedurę zgłaszania się na polu startowym oraz potwierdzenia wyjściu i potwierdzenia powrotu na ląd;

(13)    stwierdzenie, czy wymagane są oświadczenia;

(14)    sygnały podawane na brzegu oraz miejsca, gdzie będą podawane;

(15)    obszar regatowy (zalecana jest mapa);

(16)    przybliżona długość trasy; przybliżona długość boków na wiatr;

(17)    opis obszaru określonego przez komisję regatową jako przeszkoda (patrz definicja: Przeszkoda)

(18)    ograniczenie czasu jeśli są stosowane dla pierwszej deski w jakim ma ukończyć i ograniczenie czasu, jeśli są stosowane, dla desek innych niż kończąca;

(19)    system wyrównań czasowych desek;

(20)    usytuowanie obszaru startowego i stosowane ograniczenia do wejścia w niego;

(21)    możliwe specjalne procedury lub sygnały dla odwołań indywidualnych i generalnych;

(22)    łodzie wskazujące pozycje znaków;

(23)    możliwe specjalne procedury lub sygnały zmiany pozycji boku trasy (patrz przepis 33);

(24)    możliwe specjalne procedury skracania trasy lub ukończenia trasy skróconej;

(25)    ograniczenia w używaniu łodzi pomocniczych, plastikowych pontonów, radia, itp; usuwania śmieci; wyciągania z wody; i zewnętrznej pomocy udzielanej desce, która nie jest w wyścigu;

(26)    kara za naruszenie przepisu Części 2 inna niż Kara Jednego Obrotu;

(27)    nie potrzebny; [strefa nie jest używana w Dodatku B]

(28)    usunięto; [B2.6]

(29)    procedura protestowa oraz czasy i miejsce rozpatrywania;

(30)    jeżeli będzie obowiązywał przepis N1.4(b), limit czasu na składanie prośby o rozpatrywanie na podstawie tego przepisu;

(31)     gdy jest to wymagane przez przepis 70.3, władza krajowa, do której odwołania i prośby mogą być wysyłane i jeżeli dotyczy, zgodnie z przepisem 70.5 odmowa prawa do odwołania;

(32)    aprobata mianowanego międzynarodowego jury przez władzę krajową na podstawie przepisu 91(b);

(33)    usunięto; [B2.6]

(34)    minimalna ilość desek pojawiających się na polu startowym wymagana dla przeprowadzenia wyścigu;

(35)    informację, kiedy i gdzie wyścigi odroczone lub przerwane danego dnia będą powtórzone;

(36)    informacje o prądach i pływach;

(37)    nagrody;

(38)    inne zobowiązania komisji regatowej i obowiązki desek.


DODATEK K

ZALECENIA DOTYCZĄCE

ZAWIADOMIENIA O REGATACH

Niniejsze zalecenia odnoszą się do zawiadomienia o regatach przeznaczonego dla ważniejszych regat mistrzowskich rozgrywanych w jednej lub więcej klasach. Tym samym powinny one być użyteczne podczas mistrzostw świata, kontynentu lub kraju oraz w innych znaczniejszych regatach. Zalecenia te mogą być pobrane w formie tekstu ze strony internetowej ISAF (www.sailing.org) stanowiąc szablon do napisania zawiadomienia o regatach dla danych regat.

Niniejsze zalecenia mogą być użyteczne również dla innych regat. Jednakże dla innych regat niektóre z podanych paragrafów nie będą konieczne lub będą nawet niepożądane. Organizatorzy powinni być ostrożni przy dokonywaniu wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DODATEK L

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Niniejsze zalecenia podają sprawdzony zestaw postanowień instrukcji żeglugi, przeznaczony dla ważniejszych regat mistrzowskich rozgrywanych w jednej lub więcej klasach. Dlatego powinny one być użyteczne przy stosowaniu na mistrzostwach świata, kontynentu lub kraju oraz w innych znaczniejszych regatach. Zalecenia te mogą być użyteczne również dla innych regat; jednakże dla nich niektóre z tych instrukcji będą nie konieczne lub nawet niepożądane. Prowadzący regaty sędziowie winni być ostrożni przy dokonywaniu wyboru.

Rozszerzona wersja niniejszych zaleceń, Dodatek LE jest dostępna na stronie internetowej ISAF (www.sailing.org). Zawiera ona ustalenia stosowne dla największych i najbardziej skomplikowanych regat dla wielu klas, jak również odmiany niektórych instrukcji zalecanych w niniejszym dodatku. Wersja rozszerzona będzie od czasu do czasu poprawiana dla odzwierciedlenia postępów w sposobach zarządzania regatami w miarę rozwoju; może ona być skopiowana w formie zapisu elektronicznego stanowiącego wyjściowy tekst do wyprodukowania instrukcji żeglugi dla określonych regat. Dodatek L może być również skopiowany ze strony internetowej ISAF.

Instrukcja żeglugi powinna opierać się na następujących zasadach:

1      Powinna zawierać tylko dwa typy postanowień: postanowienia dotyczące zamiarów komisji regatowej i komisji protestowej oraz dotyczące obowiązków zawodników.

2      Musi dotyczyć jedynie ścigania się. Informacje o imprezach towarzyskich, przydziale miejsc dla cumowania, itd., należy podawać oddzielnie.

3      Nie powinna zmieniać przepisów regatowych z wyjątkiem, gdy jest to wyraźnie pożądane. (Gdy IŻ zmienia przepisy to musi kierować się przepisem 86 przez odniesienie się do konkretnego przepisu, który może być zmieniony i przytoczyć zmianę).

4      Nie powinna ona powtarzać ani upraszczać sformułowań żadnych przepisów regatowych.

5      Nie powinno być powtórzeń.

6      Kolejność punktów instrukcji żeglugi powinna odpowiadać kolejności, w jakiej zawodnik będzie z nich korzystał.

7      Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy przy pisaniu instrukcji żeglugi używać słów i zwrotów stosowanych w przepisach regatowych.

Uwaga:  Używać resztę Dodatku L jaki jest w RRS2009-2012 z wyjątkiem
Uzupełnienia A i Uzupełnienia B do Dodatku L.

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE A

PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE TRASY

Pokazano kilka rodzajów tras. Trasa deski jest pokazana za pomocą linii w ten sposób, że każdy diagram opisuje trasę z różną ilością okrążeń. Jeśli więcej niż jedna trasa może być używana dla klasy, określić w jaki sposób każda z nich będzie sygnalizowana.

Trasy dla WYŚCIGÓW DESEK Z LATAWCEM PO TRASIE

Trasa na wiatr – z wiatrem

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Meta

META

START

1

2

Odmiany stosowane w tego typu trasie:

(1) powiększenie lub zmniejszenie ilości boków,

(2) usunięcie ostatniego boku na wiatr,

(3) zastosowanie bramki zamiast znaku zawietrznego,

(4) użycie znaku rozprowadzającego przy znaku nawietrznym, i

(5) użycie zawietrznego i nawietrznego znaku jako znaku startu i mety.

Trasa trójkąta z bokami na wiatr i z wiatrem

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Meta

META

START

45°

1

3

45°

2

90°


Odmiany stosowane przy tej trasie zawierają:

(1)   powiększenie lub zmniejszenie ilości boków,

(2)   usunięcie ostatniego boku na wiatr,

(3)   zmienne kąty trójkąta (powszechnie 450–900–450 oraz  600–60 –600),

(4)   stosowanie bramki zamiast znaku zawietrznego dla kursów z wiatrem,

(5)   stosowanie znaku rozprowadzającego na początku kursu z wiatrem,

(6)   stosowanie znaków zawietrznych i nawietrznych  jako znaków startu i mety.

Upewnić się, że podano kąt wewnętrzny przy każdym znaku.

Trasa trapezoidowa

120°

60°

1

META

START

2

120°

3

META

START

120°

2

120°

3

60°

1

4P?

4S


Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Meta                    Start – 1 – 4 –1 – 2 – 3 – Meta

Odmiany stosowane przy tej trasie zawierają:

(1) Dodanie dodatkowych boków,

(2) stosowanie bramek zamiast znaków zawietrznych dla kursów z wiatrem,

(3) zmiana wewnętrznych kątów pomiędzy półwiatrami,

(4) stosowanie znaku rozprowadzającego na początku kursu z wiatrem, oraz

(5) kończenie wyścigu pod wiatr raczej niż z półwiatru.

Należy podać kąt wewnętrzny przy każdym boku półwiatrowym.

Standardowa trasa kwadratu

 

1000 – 3000 metrów

500 - 1500

metrów

W I A T R

START

META

Zastępcza trasa awaryjna

 

2000 – 3000 metrów

1000 - 1500

metrów

W I A T R

START

META

Uwaga: zastępcza trasa awaryjna lub trasa z trzema znakami zwrotu musi być używana w bardzo trudnych warunkach na wodzie, kiedy standardowa trasa kwadratu nie może być ustawiona we właściwy sposób.

Trasy dla WYŚCIGÓW Z SERIAMI ELIMINACYJNYMI

Trasa po „ósemce”

 

W I A T R

START 200 - 600 metrów

META

B                                              A

Uwaga:  start może odbywać się z plaży lub z wody w pobliżu znaków A i B. Jeśli wiatr nie jest równoległy do brzegu wówczas starty powinny odbywać się z wody. Linia mety może być ustawiona  na nawietrznej lub zawietrznej znaku B, na wodzie lub plaży. Odległość pomiędzy A i B ma  zawierać się pomiędzy 200 a 600m.

 

Trasa slalomowa z wiatrem


START

200 – 600 metrów

W I A T R

30 – 60 metrów

META

Uwaga: jeśli start odbywa się z plaży lub jej pobliżu, wówczas pierwszy znak powinnień znajdować się tam gdzie na diagramie pokazany jest start. Linia mety powinna być ustawiona pod takim kątem, aby można było ją przekroczyć podczas żeglowania kursem z ostatniego znaku.

Trasa na szybkość

Standardowa przybrzeżna trasa na szybkość

 

 

A Obszar startu          Trasa na szybkość

B START                                   META

 

 

 

225m               75m                        500m                       60m

 

W I A T R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE B

DESKI ZAPEWNIANE PRZEZ ORGANIZATORA

Poniższy punkt instrukcji żeglugi jest zalecany do stosowania, gdy wszystkie deski będą zapewniane przez organizatora. Może on być uzupełniony, zmieniony lub skrócony dla dostosowania do okoliczności. Gdy jest stosowany, powinien być umieszczony po punkcie Nr.3 instrukcji żeglugi.

4         DESKI

4.1 Deski zostaną zapewniane wszystkim zawodnikom; zawodnicy nie mogą zmieniać ich lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany z wyjątkiem, że:

(a)       usunięto;

(b)      usunięto;

(c)       kadłuby, miecze i stery mogą być czyszczone tylko przy użyciu wody;

(d)      taśma przylepna może być wszędzie stosowana powyżej linii wodnej; oraz

(e)       wszelkie okucia i wyposażenie zaprojektowane do regulowania mogą być regulowane, pod warunkiem zgodności z przepisami klasowymi.

4.2 Całe wyposażenie deski przeznaczone do żeglowania musi znajdować się na desce w czasie, gdy jest ona na wodzie.

4.3 Karą za niezastosowanie się do jednego z powyższych przepisów będzie dyskwalifikacja we wszystkich wyścigach, w których ten przepis był złamany.

4.4 Zawodnicy muszą o każdym uszkodzeniu lub utracie wyposażenia, niezależnie od ich wielkości, zawiadomić organizatora natychmiast po zabezpieczeniu sprzętu na brzegu. Karą za niewypełnienie tego punktu instrukcji będzie dyskwalifikacja z ostatniego rozegranego wyścigu, chyba, że [komisja protestowa] [jury] będzie przekonane, że zawodnik uczynił wszystko, aby dostosować się do niniejszego wymagania.

4.5 Nie obowiązują przepisy klasowe wymagające od zawodników, aby byli członkami związku klasy.

 

DODATEK M

ZALECENIA DLA KOMISJI

PROTESTOWYCH

 

Niniejszy dodatek występuje jedynie w charakterze zalecenia; w pewnych okolicznościach może być wskazana zmiana tej procedury. Jest on przeznaczony głównie dla przewodniczących komisji protestowych, ale może równie ż pomóc sędziom, sekretarzom jury komisji protestowych, komisjom regatowym oraz innym osobom związanym z rozpatrywaniem protestu lub prośby o zadośćuczynienie. Dodatek M jest osiągalny na stronie internetowej ISA (www.sailing.org).

DODATEK N

JURY MIĘDZYNARODOWE

 

Patrz przepisy 70.5 oraz 91(b). Dodatek ten nie może być zmieniony przez instrukcję żeglugi lub zarządzenia krajowe. Dodatek N jest osiągalny na stronie internetowej ISA (www.sailing.org).

 

Adnotacje biura regat:  Numer protestu ...................   Data i czas ..........................   Podpis .................................

 

FORMULARZ PROTESTOWY: dotyczy także prośby o zadośćuczynienie

i wznowienia rozpatrywania

Wypełnić i zaznaczyć Ú odpowiednio:

1.  NAZWA REGAT ..................................      Organizator ........................   Data ..................  Wyścig nr ............

2.  RODZAJ ROZPATRYWANIA

Protest deski na deskę                                          Prośba o zadośćuczynienie wniesiona przez deskę

lub komisję regatową           .

Protest komisji regatowej na deskę                        Rozważanie zadośćuczynienia przez komisję

protestową

Protest komisji protestowej na deskę                    Prośba deski lub komisji regatowej o wznowienie

rozpatrywania

Rozważanie wznowienia rozpatrywania przez komisję

protestową

 

3.   DESKA  PROTESTUJĄCA,  WNOSZĄCA PROŚBĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE  LUB PROŚBĘ O WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA

Klasa............................. Flota…………………. Numer na żaglu..............................  Nazwa deski......................................

Reprezentowana przez.................................................................  Tel., e-mail......................................................................

4.   DESKI  PROTESTOWANE LUB ROZWAŻANE W SPRAWIE O PRZYZNANIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

Klasa............................. Flota………………… Numer na żaglu...............................  Nazwa deski.......................................

5.   INCYDENT

Czas i miejsce  incydentu.......................................................................................................................................................

Zarzuca się złamanie przepisów .........................................................   Świadkowie...........................................................

6.   INFORMOWANIE PROTESTOWANEGO

Jak poinformowałeś  protestowanego o zamiarze złożenia protestu?

Okrzykiem Kiedy ................................ Użyte słowa. ............................

Przez pokazanie czerwonej flagi Kiedy....................................................................................

W inny sposób Podaj szczegóły……….......................................................

7. OPIS INCYDENTU (w razie konieczności zastosuj dodatkowy arkusz)

Rysunek: jeden kwadrat =długość kadłuba; zaznacz pozycje desek, kierunki wiatru i prądu,  znaki.


..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................


Uzupełnienie T  WSKAZÓWKI SĘDZIOWANIA

 

STRONA PRZEZNACZONA DLA KOMISJI PROTESTOWEJ

Deska nr......................................... przesłuchana z deskami nr.........................................................................................

Wypełnić i zaznaczyć Ú odpowiednio:

Prosił o wycofanie protestu Podpis .......................................  Udzielono zgody na wycofanie protestu

Klasa……………… Flota……………. Wyścig…………….. Ograniczenie czasu protestowego.......................................

Protest,  prośba o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania złożone w  limicie czasu

limit czasu przedłużony

Protestujący lub strona wnosząca prośbę o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania , reprezentowany przez.......................................................................................................................................................................................

Druga strona lub deska rozważana w sprawie o przyznanie zadośćuczynienia ..................................…………….......

Nazwiska świadków ............................................................................................................................……….

Tłumacze......................……………………………………………………

Uwagi:

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec udziału strony zainteresowanej ............................................

Protest złożony na piśmie lub prośba o zadośćuczynienie identyfikuje incydent …….....................................

Okrzyk „protest” przy pierwszej nadarzającej się okazji ............................................

Okrzyk zbędny, protestowany poinformowany przy pierwszej ............................................

nadarzającej się okazji

Czerwona flaga pokazana wyraźnie przy pierwszej nadarzającej się okazji ............................................

Protest lub prośba o zadośćuczynienie ważne; rozpatrywanie kontynuowane

Protest lub prośba o zadośćuczynienie nieważne; rozpatrywanie zamknięte

USTALONE FAKTY..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Szkic sporządzony przez deskę...............akceptowany przez komisję Szkic komisji w załączeniu...........

KONKLUZJA I PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

DECYZJA

Protest jest oddalony Deska(i).............................................jest(są) zdyskwalifikowane z wyścigu(ów)……..

są ukarane w następujący sposób : ..........................................................................

Zadośćuczynienia nie przyznano ;  przyznano jak następuje ...........................................................................

Prośba o wznowienie rozpatrywania nie jest uznana ;  jest uznana

Przewodniczący komisji protestowej i członkowie.......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Podpis Przewodniczącego...................................................... Data i godzina...............................................................

 

 

 

FORMULARZ   POPRAWEK  PUNKTOWYCH   W   KITEBOARDINGU

Jedna kara – proszę zaznaczyć

lub

więcej kar – proszę wpisać ilość

 

 

 

Data:  ....................................          Dzienny numer wyścigu: .......................

Zawody / klasa:  ....................................         Całkowity numer wyścigu: .......................

 

Nazwisko zawodnika:  ....................................

 

Oświadczam, że przyjąłem powyższą zaznaczoną karę punktową

 

 

Identyfikacja(e) innej(ych) deski(ek) biorących udział w incydencie:

 

 

Przepis 31 (Trzymanie się znaku)

 

 

na boku:  ......................................................

 

przy znaku numer:  ......................................................

 

Świadek (owie): .......................................................

 

Komentarze: ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

Podpis: .........................................................

 

 

Do użytku wewnętrznego

Odebrano w:  .............................................................

 

Podpis:  .............................................................

 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.