Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Protesty, zadośćuczynienia

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Protesty, zadośćuczynienia

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

CZĘŚĆ 5

PROTESTY, ZADOŚĆUCZYNIENIA,

ROZPATRYWANIA, ZACHOWANIA

NAGANNE, ODWOŁANIA

ROZDZIAŁ A

PROTESTY; ZADOŚĆUCZYNIENIE; DZIAŁANIE WEDŁUG PRZEPISU 69

60       PRAWO DO PROTESTU; PRAWO DO PROŚBY  O  ZADOŚĆUCZYNIENIE LUB DO DZIAŁANIA WEDŁUG PRZEPISU 69

60.1    Deska może:

(a)        protestować inną deskę, jednakże nie za złamanie przepisu Części 2 chyba, że uczestniczyła w nim lub widziała incydent; lub

(b)   prosić o zadośćuczynienie.

60.2 Komisja regatowa może:

(a)   protestować deskę, jednak nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście lub raportu          strony zainteresowanej innej niż reprezentanta swojej deski;

(b)   składać prośbę o zadośćuczynienie dla deski; lub

(c)   zgłosić do komisji protestowej wniosek o podjęcie działania na podstawie przepisu 69.1(a).

Jednakże, gdy komisja regatowa otrzymuje raport wymagany przez przepis 43.1(c) lub 78.3, musi protestować deskę.

60.3 Komisja protestowa może:

(a)   protestować deskę, ale nie w wyniku informacji zawartej w prośbie o zadośćuczynienie lub w nieważnym proteście, lub raportu strony          zainteresowanej innej niż reprezentanta swojej deski. Jednak może ona protestować deskę:

(1)    gdy uzyska informację o incydencie z jej udziałem, który          mógł spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie     sprzętu; lub

(2)     gdy podczas rozpatrywania ważnego protestu dowiaduje się, że deska chociaż niebędąca stroną w rozpatrywaniu była zamieszana w tym incydencie i mogła złamać przepis;

(b)   zarządzić rozpatrywanie w sprawie zadośćuczynienia; lub

(c)  podjąć działania na podstawie przepisu 69.1(a).

 

61 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROTESTU

61.1 Zawiadomienie protestowanego [B7.1]

(a)       Deska zamierzająca protestować musi poinformować drugą deskę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jeżeli protest dotyczy incydentu na akwenie regatowym, w którym deska uczestniczyła lub go widziała musi krzyknąć ”Protest”. Deska musi poinformować komisję regatową o zamiarze protestowania natychmiast po ukończeniu lub wycofaniu się. Jednakże,

(1)       jeżeli druga deska jest poza zasięgiem okrzyku, deska protestująca nie musi wołać, ale musi poinformować drugą deskę przy pierwszej nadarzającej się okazji;

(2)       usunięto;

(3)       jeżeli na skutek incydentu nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała, a jest to oczywiste dla zamieszanych desek i jedna z nich zamierza protestować, wymagania niniejszego przepisu nie stosują się do niej, ale musi ona usiłować poinformować drugą deskę przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(b)      Komisja regatowa lub komisja protestowa zamierzająca protestować deskę musi zawiadomić ją możliwie jak najszybciej. Jednakże, gdy protest wynika z incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi ona poinformować deskę po wyścigu przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(c)       Jeżeli komisja protestowa zdecyduje się protestować deskę na podstawie przepisu 60.3(a)(2), musi poinformować ją możliwie jak najszybciej o swym zamiarze, zamknąć aktualnie prowadzone rozpatrywanie, postępować zgodnie z wymaganiami przepisów 61.2 i 63, a następnie rozpatrywać protesty początkowy i nowy razem.

 

61.2 Zawartość protestu

(a)       WYŚCIGI NA TRASIE I MARATON

Protest musi być złożony na piśmie i musi określać:
(1)     protestującego i protestowanego;
(2)     incydent, włączając gdzie i kiedy nastąpił; 
(3)     możliwy przepis, który w opinii protestującego został             złamany;
(4)     nazwisko osoby reprezentującej protestującego.

Pod warunkiem, że spełnione jest wymaganie (2), wymaganie (1) może być spełnione w dowolnym czasie przed rozpatrywaniem, a wymagania (3) i (4) mogą być wypełnione przed lub w czasie rozpatrywania.

(b)      SERIE ELIMINACYJNE

W seriach eliminacyjnych protest i prośba o zadośćuczynienie musi być zgłoszone ustnie natychmiast po grupie, w które incydent miał       miejsce. Komisja protestowa może zebrać dowody z dowolnego źródła, jakie uzna za konieczne i może przekazać decyzję ustnie. [B7.2]

61.3 Ograniczenie czasu składania protestów

Protest deski, protest komisji regatowej lub komisji protestowej dotyczący incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi być dostarczony do biura regat w limicie czasu protestowego określonego w instrukcji żeglugi. Jeżeli limit taki nie jest określony wynosi on dwie godziny po ukończeniu przez ostatnią deskę. Inne protesty komisji regatowej lub komisji protestowej muszą być dostarczone do biura regat przed upływem dwóch godzin po tym jak komisja otrzyma odpowiednią informację. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeżeli istnieją ku temu ważne powody.

 

 

62 ZADOŚĆUCZYNIENIE

62.1 Prośba o zadośćuczynienie lub decyzja komisji protestowej dotycząca rozpatrywania zadośćuczynienia musi być oparta na stwierdzeniu lub możliwości, że punkty deski w wyścigu lub w serii wyścigów zostały znacząco pogorszone nie z jej winy przez:

(a)        niewłaściwe działanie lub brak działań komisji regatowej lub komisji protestowej lub organizatora, ale nie przez decyzję komisji  protestowej,  gdy  deska  była  stroną w rozpatrywaniu;

(b)   obrażenia ciała lub fizyczne uszkodzenie sprzętu w wyniku działania deski naruszającej przepis Części 2 lub statku niebędącego  w  wyścigu,   który  miał  obowiązek ustępowania;

(c)  udzielanie pomocy (z wyłączeniem udzielania pomocy sobie) zgodnie z przepisem 1.1;

(d)  deska, na którą nałożono karę zgodnie z przepisem 2 lub podjęto czynności dyscyplinarne zgodnie z przepisem 69.1(b); lub

(e)   deskę, która nie ustąpiła i doprowadziła do przewrócenia się innej deski. [B7.3]

62.2 Prośba o zadośćuczynienie musi być na piśmie i być dostarczona do biura regat przed upływem limitu czasu na składanie protestów lub dwóch godzin po incydencie; obowiązuje termin późniejszy. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Czerwona flaga nie jest wymagana.

CZĘŚĆ B

ROZPATRYWANIA I DECYZJE

 

63 ROZPATRYWANIA

63.1 Wymagania odnośnie przeprowadzenia rozpatrywania

Deska lub zawodnik nie może być ukarany bez rozpatrywania, z wyjątkami określonymi w przepisach  30.2, 30.3, 67, 69 i A5. Decyzja w sprawie prośby o zadośćuczynienie nie może być podjęta bez rozpatrywania. Komisja protestowa zobowiązana jest rozpatrzyć wszystkie protesty oraz prośby o zadośćuczynienie, które dostarczono do biura regat chyba, że udzieli zgody na wycofanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie. [B2.6]

63.2 Czas i miejsce rozpatrywania. Czas dla stron na przygotowanie się

(a)   Wszystkie strony w proteście muszą być zawiadomione o czasie i miejscu rozpatrywania, informacje zawarte w proteście lub o prośbie o zadośćuczynienie muszą być dostępna dla stron i muszą oni otrzymać odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do rozpatrywania.

(b)   W seriach eliminacyjnych komisja protestowa może rozpatrzeć protest lub prośbę o zadośćuczynienie na brzegu lub w wodzie natychmiast po grupie.

63.3 Prawo do uczestniczenia

(a)   Strony w proteście lub reprezentanci każdej ze stron mają prawo do obecności podczas rozpatrywania wszystkich dowodów. Jeżeli w proteście zarzuca się złamanie przepisów Części 2, 3 i 4, wymaga się, aby reprezentant deski znajdował się na desce w czasie incydentu chyba, że istnieją ważne powody, aby komisja protestowa zdecydowała inaczej. Każdy świadek, z wyjątkiem członka komisji protestowej, musi być usunięty z wyjątkiem okresu, kiedy zeznaje.

(b)   Jeżeli strona w proteście nie przybędzie na rozpatrywanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja protestowa może podjąć decyzję w sprawie protestu lub prośby pod jej nieobecność. Jeżeli brak udziału strony w rozpatrywaniu jest wynikiem okoliczności nie do uniknięcia, komisja może wznowić rozpatrywanie.

63.4 Strona zainteresowana

Członek komisji protestowej, który jest stroną zainteresowaną nie może uczestniczyć w dalszej części rozpatrywania, ale może występować w charakterze świadka. Członkowie komisji protestowej muszą podać do wiadomości tak szybko jak sobie uświadomią, o możliwości uzyskania własnej korzyści z wyniku rozpatrywania.  Strona w proteście, która uważa członka komisji protestowej za stronę zainteresowaną musi zgłosić sprzeciw możliwie jak najszybciej.

63.5 Ważność protestu lub prośby o zadośćuczynienie

Na początku rozpatrywania komisja protestowa musi wziąć pod uwagę wszelkie dowody, które uważa za niezbędne, aby podjąć decyzję, czy spełnione zostały wszystkie wymagania niezbędne dla ważności protestu lub prośby o zadośćuczynienie. Jeśli zostały one spełnione protest lub prośba o zadośćuczynienie są ważne i rozpatrywanie musi być kontynuowane.  Jeżeli nie, zespół musi zakomunikować, że protest lub prośba o zadośćuczynienie są nieważne i zamknąć rozpatrywanie.  Jeżeli protest został wniesiony na podstawie przepisu 60.3(a)(1), komisja protestowa musi również ustalić czy w wyniku danego incydentu wystąpiły obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie sprzętu. Jeżeli nie, rozpatrywanie musi być zamknięte.

63.6 Zbieranie dowodów i ustalanie faktów

Komisja protestowa musi zebrać dowody od stron w proteście i ich świadków oraz inne dowody, jakie uzna za konieczne. Członek komisji protestowej, który widział incydent może złożyć zeznanie. Strona w proteście ma prawo do zadawania pytań każdej osobie składającej zeznania. Następnie komisja musi ustalić fakty i oprzeć na nich swoją decyzję.

63.7 Konflikt pomiędzy Zawiadomieniem o regatach a Instrukcją żeglugi

Jeżeli występuje konflikt pomiędzy przepisem w zawiadomieniu o regatach i przepisem w instrukcji żeglugi, musi być on być rozwiązany zanim komisja protestowa podejmie decyzję odnośnie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja musi zastosować przepis, który uważa za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich desek, na które decyzja ma wpływ.

63.8 Protesty pomiędzy deskami będącymi w różnych wyścigach

Protest pomiędzy deskami żeglującymi w różnych wyścigach prowadzonych przez różnych organizatorów musi być rozpatrywany przez  komisję  protestową  akceptowaną   przez   tych   organizatorów.

 

64 DECYZJE

64.1    Kary i uniewinnienia

(a)   Gdy komisja protestowa zdecyduje, że deska, która jest stroną w proteście złamała przepis musi ona być zdyskwalifikowana chyba, że ma zastosowanie inny rodzaj kary. Kara musi być nałożona niezależnie od tego, czy zastosowane przepisy były wymienione w proteście.

(b)   Jeżeli deska przyjmuje mającą zastosowanie karę, przepis 64.1(a) nie stosuje się do niej chyba, że karą za załamany przepis jest dyskwalifikacją, która nie podlega odrzuceniu w punktowanej serii.

(c)   Gdy w wyniku złamania przepisu deska zmusiła inną deskę do złamania przepisu, przepis 64.1(a) nie ma zastosowania do tej drugiej deski i musi ona być uniewinniona.

(d)   Jeżeli deska naruszyła przepis nie będąc w wyścigu, nałożona kara zostanie zastosowana do wyścigu rozegranego czasowo najbliżej incydentu.

64.2 Decyzje dotyczące zadośćuczynienia

Gdy komisja protestowa uzna, że deska ma prawo do zadośćuczynienia na podstawie przepisu 62, musi ona podjąć decyzję jak najbardziej sprawiedliwą dla wszystkich desek, których ono dotyczy niezależnie, czy o to zadośćuczynienie prosiły. Może to oznaczać skorygowanie punktów (patrz przepis A10 podający niektóre przykłady) lub czasów ukończenia przez deski, przerwanie wyścigu, aby pozostawić wyniki wyścigu bez zmian lub przyjęcie innego rozwiązania. Gdy występują wątpliwości, co do faktów lub co do możliwych wyników przyjętego rozwiązania, a w szczególności przed przerwaniem wyścigu, komisja musi zebrać dowody z właściwych źródeł.

64.3 Decyzje dotyczące protestów pomiarowych

(a)   Gdy komisja protestowa uzna, że odchylenia przekraczające tolerancje określone w przepisach klasowych zostały spowodowane przez uszkodzenie lub normalne zużycie i nie poprawiają osiągnięć deski, nie może jej ukarać. Jednakże deska ta nie może być deską w wyścigu do czasu skorygowania odchyleń z wyjątkiem, gdy komisja protestowa podejmie decyzję, że nie było ku temu racjonalnej możliwości.

(b)   Gdy komisja protestowa ma wątpliwości, co do znaczenia przepisu pomiarowego, musi ona przedstawić swe pytania, wraz z odpowiednimi faktami, władzy odpowiedzialnej za wydawanie interpretacji przepisu. Podejmując decyzję, komisja musi oprzeć się na odpowiedzi otrzymanej od tej władzy.

(c)   Gdy deska zdyskwalifikowana na podstawie przepisów pomiarowych oświadczy na piśmie, że zamierza złożyć odwołanie, może ona uczestniczyć w następnych wyścigach bez dokonywania przeróbek deski, ale musi być zdyskwalifikowana, jeżeli nie odwoła się lub, gdy wynik odwołania nie będzie dla niej korzystny.

(d)   Koszty spowodowane przez protest dotyczący przepisu pomiarowego muszą być opłacone przez stronę przegrywającą, chyba, że komisja protestowa postanowi inaczej.

 

 

65 INFORMOWANIE STRON ORAZ INNYCH OSÓB

65.1 Po podjęciu decyzji, komisja protestowa musi natychmiast poinformować strony w proteście o ustalonych faktach, przepisach mających zastosowanie decyzji jej uzasadnieniu oraz o wszystkich karach nałożonych lub przyznanym zadośćuczynieniu.

65.2 Z wyjątkiem serii eliminacyjnych strona w proteście ma prawo otrzymać powyższe informacje na piśmie pod warunkiem, że poprosi o to komisję protestową na piśmie nie później niż siedem dni po uzyskania informacji o decyzji. Komisja musi następnie bezzwłocznie dostarczyć tą informację załączając, jeśli dotyczy szkic incydentu przygotowany lub zatwierdzony przez komisję.

65.3 Gdy komisja protestowa nakłada karę na deskę na podstawie przepisu pomiarowego, musi przesłać decyzję do władzy odpowiedniej dla spraw pomiarowych.

 

66 WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA

Komisja protestowa może wznowić rozpatrywanie, gdy zdecyduje, że mogła popełnić istotną pomyłkę, lub gdy nowe znaczące dowody stały  się dostępne w rozsądnym czasie. Musi ona wznowić rozpatrywanie na wniosek władzy krajowej działającej na podstawie przepisu F5. Strona w proteście może prosić o wznowienie rozpatrywania nie później niż 24 godziny od poinformowania jej o decyzji. Gdy rozpatrywanie jest wznowione, większość członków komisji protestowej musi, w miarę możliwości, składać się z członków początkowego składu komisji protestowej.

67 Usunięto. [B2.6]

68 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIA

Sprawy odszkodowań za uszkodzenia wynikające z naruszenia jednego z przepisów muszą być regulowane według przepisów władzy krajowej, jeśli takie istnieją.

 

 

 

ROZDZIAŁ C

POWAŻNIE NAGANNE ZACHOWANIE

 

69 ZARZUT POWAŻNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA

69.1 Działania komisji protestowej

(a)        Gdy komisja protestowa uważa, na podstawie obserwacji własnej lub na podstawie otrzymanego z dowolnego źródła raportu stwierdzającego, że zawodnik mógł popełnić poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i zasad walki sportowej lub też mógł narazić dobre imię sportu, może zarządzić rozpatrywanie. Komisja protestowa musi niezwłocznie zawiadomić zawodnika na piśmie o zarzucanym mu czynie oraz o czasie i miejscu rozpatrywania. Jeżeli zawodnik dostarczy ważny powód swojej niemożliwości uczestnictwa w rozpatrywaniu, komisja protestowa musi przełożyć rozpatrywanie.

(b)       Rozpatrywanie musi być przeprowadzone według wymagań procedur w przepisach 63.2, 63.3(a), 63.4 oraz 63.6. Jeżeli komisja ustali, że zawodnik popełnił zarzucane poważne wykroczenie musi:

(1)       ostrzec zawodnika, lub

(2)       nałożyć karę, która może polegać na wykluczeniu zawodnika oraz, gdzie jest to właściwe, zdyskwalifikowaniu deski w wyścigu, lub w pozostałych wyścigach, lub z całej serii wyścigów lub przedsięwziąć jakiekolwiek inne działanie, do którego komisja jest upoważniona. Dyskwalifikacja na podstawie tego przepisu nie może być odrzucona przy obliczaniu wyniku deski w serii wyścigów.

(c)   Komisja protestowa musi niezwłocznie przedstawić raport o nałożonej karze, ale nie o ostrzeżeniu, władzy krajowej miejsca regat, władzy krajowej zawodnika oraz władzy krajowej właściciela deski. Jeżeli komisją protestową jest międzynarodowe jury powołane przez ISAF zgodnie z przepisem 89.2(b) musi ono przesłać również kopię raportu do ISAF.

(d)   Jeżeli zawodnik nie dostarczy wystarczającego powodu nieuczestniczenia w rozpatrywaniu i nie przychodzi, komisja protestowa może przeprowadzić rozpatrywanie pod nieobecność zawodnika. Jeżeli komisja rozpatrzy protest i ukarze zawodnika musi ona dołączyć w raporcie sporządzonym zgodnie z przepisem 69.1(c) stan faktyczny, decyzję i powód rozpatrywania.

(e)   Gdy komisja protestowa postanowi nie przeprowadzić rozpatrywania pod nieobecność zawodnika lub gdy rozpatrywanie nie może być przełożone na inny termin i w inne miejsce takie, które byłoby odpowiednie dla zawodnika, aby mógł uczestniczyć, komisja protestowa musi zebrać wszystkie możliwe informacje i jeśli uzna zarzuty za uzasadnione, składa raport do odpowiedniej władzy krajowej. Jeśli komisją protestową jest międzynarodowe jury wyznaczone przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b), musi ona wysłać kopię raportu do ISAF.

(f)   Gdy po opuszczeniu miejsca regat przez wyznaczoną komisję protestową otrzymano raport o zarzucanym złym zachowaniu, komisja regatowa lub władza organizująca mogą mianować nową komisję protestową dla przeprowadzenia działań według niniejszego przepisu.

69.2 Działania władzy krajowej lub działania wstępne ISAF

(a)        Gdy władza krajowa lub ISAF otrzymuje raport zarzucający poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i walki sportowej, raport zarzucający zachowanie, które mogło zniesławić dobre imię sportu, lub raport wymagany przez przepis 69.1(c) lub 69.1(e) może ona przeprowadzić dochodzenie oraz, gdy to jest właściwe, rozpatrywanie. Może ona podjąć takie działanie dyscyplinarne w zakresie swych uprawnień, jakie uważa za właściwe, wobec danego zawodnika, deski lub innej osoby, włączając zawieszenie uprawnień, na stałe lub na czas określony, do uczestniczenia w jakichkolwiek regatach organizowanych w zakresie jej jurysdykcji oraz zawieszenie uprawnień ISAF zgodnie z postanowieniami Zarządzenia 19 ISAF.

(b)       Władza krajowa zawodnika musi również zawiesić jego uprawnienia ISAF zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF.

(c)        Władza krajowa musi niezwłocznie powiadomić ISAF o wszystkich przypadkach zawieszenia uprawnień na podstawie przepisu 69.2(a) oraz władzę krajową osoby lub właściciela zawieszonej deski, jeżeli nie są oni członkami zawieszającej władzy krajowej.

 

 

69.3 Następstwa czynności wykonanych przez ISAF

Po otrzymaniu raportu wymaganego przez przepis 69.2(c) lub Zarządzenie 19, lub przeprowadzeniu wg własnych działań zgodnie z przepisem 69.2(a) ISAF musi powiadomić wszystkie władze krajowe, które mogą również zawiesić uprawnienia do startu w regatach organizowanych w zakresie ich jurysdykcji. Komitet Wykonawczy ISAF musi zawiesić uprawnienia ISAF zawodnika zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF, jeżeli władza krajowa zawodnika tego nie czyni.

ROZDZIAŁ D

ODWOŁANIA

 

70 ODWOŁANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA DO WŁADZY KRAJOWEJ

70.1 Jeżeli prawo do odwołania nie zostało wykluczone na podstawie przepisu 70.5, strona w rozpatrywaniu może odwoływać się od decyzji komisji protestowej lub od jej procedury,  ale nie od ustalonych faktów.

70.2 Komisja protestowa może prosić o potwierdzenie lub skorygowanie swej decyzji.

70.3 Odwołanie zgodnie z przepisem 70.1 lub prośba komisji protestowej zgodnie z przepisem 70.2 musi być przesłane do władzy krajowej organizatora regat, który jest zrzeszony zgodnie z przepisem 89.1. Jednakże, gdy deski żeglują po wodach będących w jurysdykcji więcej niż jednej władzy krajowej będąc w wyścigu, instrukcja żeglugi musi określać,  do  której  władzy  krajowej  odwołanie  może być przesłane.

70.4 Klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej może prosić o interpretację przepisów pod warunkiem, że nie dotyczy to żadnego protestu lub prośby o zadośćuczynienie, które mogłyby podlegać odwołaniu.  Interpretacja ta nie może być stosowana do zmiany uprzedniej decyzji komisji protestowej.

70.5 Decyzje międzynarodowego jury utworzonego zgodnie z wymaganiami Dodatku N nie podlegają odwołaniu. Ponadto, jeżeli jest to stwierdzone w zawiadomieniu o regatach oraz instrukcji żeglugi, można nie przyznać prawa do odwołania w następujących sytuacjach:

(a)        gdy jest to istotne dla natychmiastowego ustalenia wyniku wyścigu, który dopuszczałby deskę do współzawodnictwa w dalszej fazie regat lub w następnych regatach (władza krajowa może zarządzić, że w takiej procedurze jej zgoda jest wymagana);

(b)       gdy zostanie to zarządzone przez władzę krajową dla poszczególnych regat dostępnych jedynie dla uczestników z zakresu jej jurysdykcji; lub

(c)        gdy władza krajowa wyda stosowne zarządzenie dla danych regat po konsultacji z ISAF, pod warunkiem, że komisja protestowa jest utworzona zgodnie z Dodatkiem N, z wyjątkiem, że tylko dwóch członków komisji protestowej musi być Sędziami Międzynarodowymi.

70.6 Odwołania i prośby muszą odpowiadać wymaganiom Dodatku F.

70.7 Odwołania nie są dopuszczalne w dyscyplinach z serii eliminacyjnych. [B7.4]

71       DECYZJE WŁADZY KRAJOWEJ

71.1 Strona zainteresowana lub członek komisji protestowej nie mogą brać jakiegokolwiek udziału w dyskusji lub podejmowaniu decyzji w sprawie odwołania lub prośby o potwierdzenie lub skorygowanie.

71.2 Władza krajowa może utrzymać w mocy, zmienić lub odwrócić decyzję komisji protestowej, ogłosić protest lub prośbę o zadośćuczynienie nieważnym lub zwrócić protest lub prośbę o zadośćuczynienie celem wznowienia rozpatrywania lub celem przeprowadzenia nowego rozpatrzenia, i wypracowania decyzji przez tę samą lub inną komisję protestową.

71.3 Gdy na podstawie faktów ustalonych przez komisję protestową władza krajowa uzna, że deska która była stroną w rozpatrywaniu złamała przepis - musi ją ukarać, niezależnie czy dana deska lub dany przepis były wymienione w decyzji komisji protestowej.

71.4 Decyzja władzy krajowej musi być ostateczna. Władz krajowa musi wysłać swoją decyzję na piśmie do wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu i do komisji protestowej, która musi wykonać decyzję. 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.