Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Dodatki

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Dodatki

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

 

DODATEK A

PUNKTACJA

Patrz przepis 90.3

A1       LICZBA WYŚCIGÓW

A1.1    Liczba wyścigów w formacie wyścigów na trasie

Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów przeprowadzonych dla uznania serii wyścigów, musi być podana w instrukcji żeglugi.

 

A1.2    Punktacja łączna [B8.1]

Jeżeli zawody obejmują więcej niż jedną dyscyplinę lub format, instrukcja  żeglugi  musi podać sposób obliczania punktacji łącznej.

 

A2       Punktacja serii [B8.2]

Wynik każdej deski w serii musi być sumą jej wyników w wyścigu, w seriach eliminacyjnych lub próbach szybkości, z odrzuceniem najgorszych wyścigów, określanych w sposób następujący:

 

Wyścigi na trasie

Rundy na szybkość

Serie eliminacyjne w slalomie i w jeździe pokazowej

Ilość wyników odrzucanych

1-4

1 – 3

1 – 2

0

5-11

4  - 6

3 – 4

1

12 lub więcej

7 – 10

5 – 7

2

 

11 – 15

8 lub więcej

3

 

16 lub więcej

 

4

Jeżeli deska ma dwa lub więcej jednakowe najgorsze wyniki, wówczas odrzuca się wyniki punktowe uzyskane najwcześniej w serii. Zwycięzcą jest deska o najmniejszej ilości punktów; pozostałe deski uzyskują miejsca odpowiednio. Przepisy A4.4, A4.5, A4.6 zawierają wyjątki od tego przepisu.

A3       CZASY STARTU ORAZ MIEJSCA NA MECIE

Czas sygnału startu określa czas startu deski, a miejsce, na którym deska kończy wyścig określa jej miejsce na mecie. Jednakże, gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy, skorygowany w wyniku przeliczenia czas przebycia trasy przez deskę, określać będzie jej miejsce.

 

A4       SYSTEM MAŁYCH PUNKTÓW I SYSTEM PUNKTÓW

PREMIUJĄCYCH

Większość serii wyścigów punktowana jest albo przy zastosowaniu Systemu Małych Punktów, albo przy zastosowaniu Systemu Punktów Premiujących. System Małych Punktów przyjmuje miejsce deski na mecie jako punkty za wyścig. System Punktów Premiujących nagradza dodatkowo pierwsze sześć desek, ponieważ trudniej jest na przykład przesunąć się z miejsca czwartego na trzecie, niż z czternastego na trzynaste. System Małych Punktów będzie zastosowany, chyba, że instrukcja żeglugi określi stosowanie innego systemu; patrz przepis 90.3(a). Jeżeli zostaje wybrany do zastosowania System Punktów Premiujących, może to być dokonane przez następujące stwierdzenie w instrukcji żeglugi: ‘Stosowany będzie System Punktów Premiujących określony w Dodatku A’.

A4.1 Każda deska, która wystartowała, ukończyła, nie wycofała się po ukończeniu, nie otrzymała kary lub zadośćuczynienia, uzyskuje nastepujące ilości punktów:

 

Miejsce na mecie

System Małych Punktów

System Punktów Premiujących

Pierwsze

1

0

Drugie

2

3

Trzecie

3

5.7

Czwarte

4

8

Piąte

5

10

Szóste

6

11.7

Siódme

7

13

Każde następne miejsce

Dodać 1 pkt.

Dodać 1 pkt.

A4.2 Deska, która nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub została zdyskwalifikowana, otrzymuje za miejsce na mecie jeden punkt więcej niż liczba desek zgłoszonych do serii wyścigów lub w przypadku serii eliminacyjnych, ilość desek w danej grupie. Deska ukarana na podstawie przepisu 30.2 lub która przyjęła karę zgodnie z przepisem 44.2(a) otrzyma punkty zgodnie z przepisem 44.2(b). [B8.3]

 

A4.3    Niedokończona rozgrywka w grupie [B8.4(a)]

Gdy rozgrywka w grupie nie może być dokończona, punkty za miejsca niepunktowane zostaną dodane razem i podzielone przez ilość miejsc w danej grupie. Wynikowe ilości punktów, obliczone z dokładnością do najbliższej dziesiątej części punktu (0.05 zaokrągla się w górę),  zostają  przyznane  każdej  desce  zgłoszonej w grupie.

A4.4    Punktowanie serii finałowych w  wyścigach slalomowych  [B8.5]

(a)       Gdy zostają ukończone trzy wyścigi finałowe, punktacja łączna deski w finale będzie równa sumie jej punktów w wyścigach, z odrzuceniem najgorszego wyniku. W przeciwnym przypadku punktacja deski za serię będzie sumą jej punktów w wyścigach.

(b)      Deska, która nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub była zdyskwalifikowana w finałowym wyścigu, otrzyma punkty równe całkowitej ilości desek zgłoszonych do finału.

A4.5    Punktowanie zawodów w jeździe pokazowej [B8.6]

(a)       Zawody w jeździe pokazowej będą punktowane przez panel 3 sędziów. Jednakże panel może składać się z większej, nieparzystej liczby członków, a także mogą być utworzone dwa takie panele. Każdy sędzia przyznawać będzie punkty za każdy manewr, zgodne ze skalą podaną w instrukcji żeglugi.

(b)      Kryteria punktowania muszą być podjęte przez komisję regatową i ogłoszone na oficjalnej tablicy ogłoszeń nie później niż 30 minut przed sygnałem startowym pierwszej grupy.

(c)       Punkty deski w grupie muszą być określone przez dodanie punktów przyznanych przez każdego z sędziów. Deska z najwyższą ilością punktów wygrywa, a inne deski zostają sklasyfikowane odpowiednio.

(d)      Aby seria eliminacyjna była ważna, obydwie grupy półfinałowe muszą być rozegrane.

(e)       Z wyjątkiem członków komisji regatowej odpowiedzialnej za ustalenie punktacji zawodów, jedynie zawodnicy w danej grupie mają prawo poznać zapisy punktów przyznawane przez sędziów w grupie. Każdy zapis musi być opatrzony pełnym nazwiskiem sędziego.

(f)       Decyzje punktowe sędziego nie mogą być podstawą prośby o zadośćuczynienie zgłaszanej przez deskę.

A4.6    Zawody na szybkość [B8.7]

Szybkości dwóch najszybszych przejazdów deski w ramach danej rundy są uśredniane dla ustalenia jej pozycji. Deska o najwyższej średniej wygrywa, a pozostałe zostają sklasyfikowane odpowiednio.

A5       WYNIKI OKREŚLANE PRZEZ KOMISJĘ REGATOWĄ

Deska, która nie wystartowała, nie wypełniła wymagań przepisu 30.3, lub nie ukończyła, albo wycofuje się po ukończeniu, otrzymuje od komisji regatowej punkty bez rozpatrywania. Jedynie komisja protestowa może podjąć dodatkowe działania pogarszające wynik punktowy deski.

 

A6       ZMIANY MIEJSC I PUNKTACJI INNYCH DESEK

A6.1 Jeżeli deska jest zdyskwalifikowana w wyścigu lub wycofała się po ukończeniu, każda deska, która ukończyła po niej przesuwa się o jedno miejsce w górę.

A6.2 Jeżeli komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów otrzymanych przez deskę, punktacja innych desek nie może ulec zmianie, chyba, że komisja protestowa zdecyduje inaczej.

A7       REMISY W WYŚCIGU

Jeżeli deski remisują na linii mety, lub gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy i po obliczeniu deski mają jednakowe skorygowane czasy, punkty za miejsce remisowe i za miejsce bezpośrednio po nim należy dodać i podzielić na równe części. Deski remisujące dzielą nagrodę pomiędzy sobą lub otrzymują jednakowe nagrody.

 

A8       REMISY W SERII WYŚCIGÓW [B8.8]

A8.1    WYŚCIGI I ZAWODY NA SZYBKOŚĆ

 

(a)       Jeżeli w serii wyścigów istnieje remis punktowy pomiędzy dwoma  lub więcej deskami, musi on być rozstrzygnięty na korzyść deski (desek) mającej najlepszy pojedynczy odrzucony wynik punktowy.

(b)      Jeżeli remis pozostaje pomiędzy dwoma lub więcej deskami, dla każdej deski układa się listę wyników w kolejności od najlepszego do najgorszego i w pierwszym punkcie (punktach) gdzie występuje różnica, remis rozstrzyga się na korzyść deski (desek) z najlepszymi wynikami punktowymi. Te ilości punktów będą brane pod uwagę nawet, gdy niektóre z nich podlegają odrzuceniu.

(c)       Jeżeli remis nadal pozostaje pomiędzy dwoma lub więcej deskami, przyznaje się im pozycje według kolejności ich wyników w ostatnim wyścigu. Wszelkie pozostające remisy rozstrzyga się wykorzystując wyniki desek w przedostatnim wyścigu i postępuje się dalej w ten sposób, aż do rozstrzygnięcia wszystkich remisów. Te ilości punktów będą brane pod uwagę nawet, gdy niektóre z nich podlegają odrzuceniu.

 

A8.2    ZAWODY W JEŹDZIE POKAZOWEJ

(a)       Jeżeli w obrębie grupy występuje remis w sumie punktów przyznanych przez jednego lub więcej sędziów, musi on być rozstrzygnięty na korzyść deski mającej wyższy wynik punktowy w kategorii nadrzędnej. Jeżeli kategorie mają jednakową wagę, w przypadku zawodów w zachowaniu na fali remis musi być rozstrzygnięty na korzyść deski z wyższą ilością punktów w jeździe na fali, a w zawodach w stylu dowolnym na korzyść deski z wyższym wynikiem punktowym za wrażenie ogólne. Jeżeli remis pozostaje, przy zawodach w zachowaniu na fali musi być rozstrzygnięty na korzyść deski z wyższym wynikiem punktowym w kategorii bez priorytetu, a w zawodach w stylu dowolnym musi pozostać, jako wynik ostateczny.

(b)      Jeżeli występuje remis w punktach za serię wyścigów, musi być on rozstrzygnięty na korzyść deski, która uzyskała więcej razy lepszą ilość punktów niż druga deska. Wszystkie wyniki punktowe muszą być brane pod uwagę nawet, jeżeli niektóre z nich były odrzucone.

(c)       Jeżeli remis ciągle pozostaje, grupa musi powtórzyć wyścigi. Jeżeli nie jest to możliwe remis pozostaje, jako ostateczny rezultat.

A9       WYNIKI PUNKTOWE W SERIACH DŁUŻSZYCH NIŻ REGATY

Dla serii wyścigów rozgrywanych w okresie dłuższym niż regaty deska, która dotarła na miejsce startu, ale nie wystartowała, nie ukończyła, wycofała się po ukończeniu lub została zdyskwalifikowana otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż liczba desek, które przybyły na pole startowe. Deska, która nie przybył na pole startowe otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż ilość desek zgłoszonych do serii wyścigów.

A10     ZALECENIA W SPRAWIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

Gdy komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów deski za wyścig, zaleca się następujące rozwiązania:

(a)       przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów we wszystkich wyścigach w serii, z wyjątkiem wyścigu rozważanego;

(b)      przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów w wyścigach poprzedzających wyścig rozważany; lub

(c)       przyznanie punktów za miejsce deski w wyścigu w momencie wystąpienia incydentu w wyniku, którego przyznano zadośćuczynienie.

A11     SKRÓTY STOSOWANE PRZY ZAPISACH PUKTACJI

Stosowane będą następujące skróty w punktacji poszczególnych desek:

 

DNC   Nie wystartowała; nie przybyła na pole startowe

DNS   Nie wystartowała; (sytuacja inna niż DNC i OCS)

OCS    Nie wystartowała; znalazła się po kursowej stronie linii startu w momencie sygnału startu i nie wystartowała lub naruszyła przepis 30.1

ZFP    Kara 20% zgodnie z przepisem 30.3 i 44

BFD    Dyskwalifikacja na podstawie przepisu 30.3

DNF   Nie ukończyła

RAF    Wycofała się po ukończeniu

DSQ   Dyskwalifikacja

DNE   Dyskwalifikacja (inna niż DGM) niepodlegająca odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b)

DGM  Dyskwalifikacja za naganne zachowanie nie podlega odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b)

RDG   Przyznano zadośćuczynienieDODATEK F

PROCEDURY ODWOŁAWCZE I

PROŚBY

Patrz przepis 70. Zarządzenia władz krajowych mogą zmienić ten dodatek, ale nie może on być zmieniony przez instrukcję żeglugi.

F1       ODWOŁANIA I PROŚBY

Odwołania, prośby komisji protestowych o potwierdzenie lub skorygowanie decyzji oraz prośby o wydanie interpretacji przepisów muszą być przedkładane zgodnie z tym dodatkiem.

 

F2       PRZEDŁOŻENIE DOKUMENTÓW

F2.1 Nie później niż 15 dni po otrzymaniu decyzji komisji protestowej na piśmie lub jej decyzji odmawiającej wznowienia rozpatrywania, odwołujący się musi przesłać odwołanie wraz z kopią decyzji komisji protestowej do władzy krajowej. Odwołanie musi stwierdzać, dlaczego odwołujący się uważa, że decyzja komisji protestowej lub jej procedury były nieprawidłowe.

F2.2 Odwołujący się musi również przesłać wraz z odwołaniem lub tak szybko jak to możliwe wszystkie wymienione poniżej dokumenty, które były dla niego dostępne:

(a)       protest(y) lub prośbę(y) o zadośćuczynienie w formie pisemnej;

(b)      rysunek przygotowany lub potwierdzony przez komisję protestową pokazujący pozycje i drogi wszystkich desek zamieszanych w incydent kurs do następnego znaku oraz wymaganą stronę znaku, siłę i kierunek wiatru oraz, jeśli to istotne głębokość wody oraz kierunek i prędkość ewentualnego prądu;

(c)       zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz inne warunki według których odbywały się regaty wraz z możliwymi ich uzupełnieniami;

(d)      ewentualne dodatkowe istotne dokumenty;

(e)       nazwiska, adresy pocztowe i e-mailowe, oraz numery telefonów wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu  oraz  przewodniczącego komisji protestowej.

F2.3 Prośba komisji protestowej o potwierdzenie lub skorygowanie jej decyzji musi być wysłana nie później niż 15 dni po decyzji i musi zawierać decyzję oraz dokumenty wymienione w przepisie F2.2. Prośba o interpretację przepisów musi zawierać fakty uznane za ustalone.

 

F3       OBOWIĄZKI WŁADZY KRAJOWEJ I KOMISJI

PROTESTOWEJ

Po otrzymaniu ważnego odwołania, prośby o potwierdzenie lub skorygowanie, władza krajowa musi wysłać do wszystkich stron sprawy oraz do komisji protestowej kopie odwołania lub prośby oraz decyzję komisji protestowej. Musi zwrócić się do komisji protestowej o dokumenty według listy w przepisie F 2.2, które nie zostały dostarczone przez odwołującego się lub komisję protestową i następnie przesyła te dokumenty do władzy krajowej. Gdy władza krajowa otrzymuje te dokumenty, przesyła ich kopie stronom sprawy.

 

F4       KOMENTARZE

Strony oraz komisja protestowa mogą napisać komentarze na temat odwołania lub prośby lub na temat jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w przepisie F2.2, przez przesłanie ich na piśmie do władzy krajowej. Komentarz w stosunku do dowolnego dokumentu musi być sporządzony nie później niż 15 dni po otrzymaniu go od władzy krajowej. Władza krajowa musi rozesłać kopie komentarzy do stron oraz do komisji protestowej według potrzeby.

 

F5       NIEDOSTATECZNIE OKREŚLONE FAKTY; WZNOWIENIE

Władza krajowa musi przyjąć fakty ustalone przez komisję protestową z wyjątkiem, gdy uzna, że są one niewystarczające. W takim przypadku może wymagać, aby komisja protestowa dostarczyła dodatkowe fakty lub inne informacje lub, aby wznowiła rozpatrywanie i przedłożyła nowe ustalenia faktów. Komisja musi przeprowadzić to niezwłocznie.

F6       WYCOFANIE ODWOŁANIA

Odwołujący się może wycofać odwołanie przed podjęciem decyzji w jego sprawie, uznając decyzję komisji protestowej.


DODATEK G

IDENTYFIKACJA [BB2.4]

Każda deska musi być rozpoznawalna w następujący sposób:

(a)   Każdy zawodnik musi mieć zapewnioną i ubraną koszulkę z osobistym numerem składającym się z maksymalnie trzech cyfr.

(b)   Numery muszą być pokazane na przedniej i tylnej stronie koszulki z i mieć co najmniej 15 cm wysokości.

(c)   Numery muszą być cyframi arabskimi, wszystkie takie same w jednym kolorze, jasno czytelne i w powszechnie dostępnym kroju pisma dającym taką samą lub lepszą czytelność niż Helvetica. Kolor numerów musi kontrastować z kolorem koszulki.

 

DODATEK H

WAŻENIE ODZIEŻY I WYPOSAŻENIA

Patrz przepis 43. Niniejszy dodatek nie może być zmieniony przez instrukcję żeglugi lub przez zarządzenia władz krajowych.

H1 Części ubrania i wyposażenia zawodnika podlegające ważeniu muszą być umieszczone na wieszaku. Po gruntownym nasyceniu wodą, części ubrania lub wyposażenia muszą być pozostawione do obcieknięcia w sposób swobodny przez jedną minutę przed rozpoczęciem ważenia. Wieszak musi pozwolić ważonym elementom zwisać tak, jak na wieszaku do ubrania, aby pozwolić na swobodne obcieknięcie wody. Kieszenie mające otwory odpływowe, które nie mogą być zamknięte powinny być opróżnione, ale kieszenie i elementy, które utrzymują wodę powinny być wypełnione.

H2 Gdy zapisany wynik ważenia przekracza wielkość dozwoloną, zawodnik może zmienić położenie przedmiotów na wieszaku i kontroler wyposażenia lub mierniczy moczy je ponownie i poddaje ważeniu. Procedura ta może być powtórzona jeszcze raz, jeżeli wynik ważenia przekracza wielkość dozwoloną.

H3 Zawodnik noszący ubranie suche może wybrać alternatywny sposób ważenia elementów ubrania i wyposażenia.

(a)       Ubranie suche i elementy ubrania oraz wyposażenie noszone na zewnątrz ubrania suchego muszą być ważone jak opisano powyżej.

(b)      Ubranie noszone pod ubraniem suchym musi być ważone tak, jak noszone w czasie wyścigu, bez odprowadzania wody.

(c)       Dwa wyniki ważenia ustalone powyżej dodaje się do siebie.

 

 

 

 


DODATEK J

ZAWIADOMIENIE O REGATACH I

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Patrz przepisy 89.2(a) oraz 90.2. Określenie "wyścig" zawiera regaty lub inną serię wyścigów.

J1       ZAWARTOŚĆ ZAWIADOMIENIA O REGATACH

J1.1 Zawiadomienie o regatach musi zawierać następujące informacje:

(1)      nazwę regat, daty i miejsce, w jakich są rozgrywane oraz nazwę władzy organizującej; (organizatora regat);

(2)      stwierdzenie, że regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równoważnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem;

(3)      listę wszelkich innych dokumentów obowiązujących w regatach (np. Przepisy Sprzętu Żeglarskiego w zakresie, w jakim mają być zastosowanie), wraz z podaniem gdzie lub jak taki dokument lub kopia może być dostępny;

(4)      klasy mające brać udział w wyścigach, system wyrównawczy         lub system przelicznikowy, które będą zastosowane, warunki uczestnictwa oraz ewentualne ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń.

(5)      czas rejestracji zawodników i czasy sygnałów ostrzeżenia do wyścigu próbnego jeżeli jest planowany i do pierwszego wyścigu, a także do następnych wyścigów, jeśli są znane.

J1.2 Zawiadomienie o regatach musi zawierać również te z poniższych pozycji, które będą obowiązywać i które pomogłyby zawodnikom w podjęciu decyzji czy uczestniczyć w regatach lub, które zawierają inne informacje potrzebne zawodnikom, zanim dostępna będzie instrukcja żeglugi:

(1)      wykaz przepisów regatowych, które zostaną zmienione, streszczenie zmian oraz stwierdzenie, że zmiany pojawią się w całości w instrukcji żeglugi (patrz przepis 86);

(2)      informację, że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A lub że deski będą zobowiązane do noszenia dopuszczonych i dostarczonych reklam przez organizatora (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20;

(3)      wszelkie wymagania jakie muszą spełnić niektórzy lub wszyscy zakwalifikowani zawodnicy (patrz przepis 79 i Zarządzenie 22, Kodeks Klasyfikacji Zawodników ISAF);

(4)      dla regat gdzie zgłoszenia z innych krajów są dopuszczone, możliwe zarządzenia krajowe, które mogą wymagać poprzedzających je przygotowań;

(5)      sposób wstępnego rejestrowania zgłoszeń, włączając informacje o opłacie wpisowego i termin zamknięcia zgłoszeń;

(6)      formularz zgłoszenia, który musi być podpisany przez właściciela deski lub reprezentanta właściciela, zawierający następujące słowa: "Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom Regatowym Żeglarstwa, zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równorzędnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem, oraz innym przepisom odnoszącym się do tych regat";

(7)      sprawdzanie wyposażenia, procedury pomiarowe lub wymagania, co do certyfikatu pomiaru lub wyrównania lub wartości regatowej;

(8)      czas i miejsce gdzie instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników;

(9)      ewentualne zmiany przepisów klasowych jako dopuszczalne zgodnie z przepisem 87 wyszczególniając, które przepisy ulegają zmianie oraz określając wprowadzoną zmianę;

(10)    trasy obowiązujące w regatach;

(11)    karę za złamanie przepisu Części 2, inną niż Karę Jednego  Obrotu;

(12)    uchylenie prawa do odwołania, zgodnie z przepisem 70.5;

(13)    system punktacji; jeśli inny niż System Małych Punktów w Dodatku A, ilość zaplanowanych wyścigów oraz ich minimalną ilość, jaka musi być rozegrana, aby wyścigi stanowiły serię;

(14)    nagrody.

 

J2       ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI ŻEGLUGI

J2.1 Instrukcja żeglugi musi zawierać następujące informacje:

(1)      że regaty będą rozegrane według przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa zamienionym na Przepisy Współzawodnictwa Desek z Żaglem lub równoważnie na Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem;

(2)      listę innych dokumentów, jakie będą obowiązywać w regatach (na przykład Przepisy Sprzętu Żeglarskiego, w zakresie, w jakim mają zastosowanie);

(3)      program regat, klasy startujące oraz czasy sygnałów ostrzeżenia dla każdej z klas;

(4)      trasę(y) regat lub listę znaków, z których trasa będzie ustawiona oraz, gdy ma to zastosowanie, jak trasy będą sygnalizowane;

(5)      opisy znaków, włączając znaki startu i mety, podanie kolejności i strony, po której każdy z nich ma być pozostawiany oraz opis wszystkich okrążanych znaków (patrz przepis 28.1);

(6)      opisy linii startu i linii mety, flagi klas i wszelkie sygnały specjalne, które mają być stosowane;

(7)      ograniczenie czasu dla ukończenia, gdy jest stosowane;

(8)      system wyrównawczy lub system przelicznikowy, jeśli są stosowane, oraz klasy, które będą je stosować;

(9)      system punktacji, jeżeli różni się od Systemu małych punktów w Dodatku A włączony przez odniesienie do Dodatku A, przepisów klasowych lub innych przepisów obowiązujących w regatach lub przez podanie go w całości. Podać liczbę wyścigów planowanych oraz minimalną liczbę niezbędną, aby regaty stanowiły przewidzianą serię.

J2.2 Instrukcja żeglugi musi zawierać te pozycje, które będą miały zastosowanie:

(1)      że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20 ISAF;

(2)      zastąpienie przepisów Części 2 z przepisami prawa drogi przez Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu lub inne państwowe przepisy prawa drogi, czas(y) lub miejsce(a), gdzie będą one obowiązywać oraz te sygnały nocne,  które  mają  być  stosowane  przez komisję regatową;

(3)      szczegółowe określenia zmian wprowadzanych do przepisów regatowych zgodnie z przepisem 86, wymieniając każdy przepis i podając zmianę (jeżeli przepis 86.2 ma zastosowanie, należy podać upoważnienie);

(4)      zmiany w zarządzeniach krajowych (patrz przepis 88);

(5)      jeżeli zarządzenia krajowe będą obowiązywać w regatach gdzie dopuszczone są zgłoszenia i innych krajów, załączyć tekst zarządzeń które będą obowiązywały w języku angielskim;

(6)      zmiany w przepisach klasowych, jak dopuszczono w przepisie 87, wymieniające szczegółowo zmieniane przepisy i określając zmianę;

(7)      ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w deskach dostarczanych przez organizatora;

(8)      procedurę zgłoszeń;

(9)      procedurę pomiarów lub inspekcji;

(10)    umiejscowienie oficjalnej tablicy (tablic) ogłoszeń;

(11)    sposób dokonywania zmian w instrukcji żeglugi;

(12)    zagadnienia bezpieczeństwa, takie jak wymagania i sygnały dotyczące osobistych środków ratunkowych, procedurę zgłaszania się na polu startowym oraz potwierdzenia wyjściu i potwierdzenia powrotu na ląd;

(13)    stwierdzenie, czy wymagane są oświadczenia;

(14)    sygnały podawane na brzegu oraz miejsca, gdzie będą podawane;

(15)    obszar regatowy (zalecana jest mapa);

(16)    przybliżona długość trasy; przybliżona długość boków na wiatr;

(17)    opis obszaru określonego przez komisję regatową jako przeszkoda (patrz definicja: Przeszkoda)

(18)    ograniczenie czasu jeśli są stosowane dla pierwszej deski w jakim ma ukończyć i ograniczenie czasu, jeśli są stosowane, dla desek innych niż kończąca;

(19)    system wyrównań czasowych desek;

(20)    usytuowanie obszaru startowego i stosowane ograniczenia do wejścia w niego;

(21)    możliwe specjalne procedury lub sygnały dla odwołań indywidualnych i generalnych;

(22)    łodzie wskazujące pozycje znaków;

(23)    możliwe specjalne procedury lub sygnały zmiany pozycji boku trasy (patrz przepis 33);

(24)    możliwe specjalne procedury skracania trasy lub ukończenia trasy skróconej;

(25)    ograniczenia w używaniu łodzi pomocniczych, plastikowych pontonów, radia, itp; usuwania śmieci; wyciągania z wody; i zewnętrznej pomocy udzielanej desce, która nie jest w wyścigu;

(26)    kara za naruszenie przepisu Części 2 inna niż Kara Jednego Obrotu;

(27)    nie potrzebny; [strefa nie jest używana w Dodatku B]

(28)    usunięto; [B2.6]

(29)    procedura protestowa oraz czasy i miejsce rozpatrywania;

(30)    jeżeli będzie obowiązywał przepis N1.4(b), limit czasu na składanie prośby o rozpatrywanie na podstawie tego przepisu;

(31)     gdy jest to wymagane przez przepis 70.3, władza krajowa, do której odwołania i prośby mogą być wysyłane i jeżeli dotyczy, zgodnie z przepisem 70.5 odmowa prawa do odwołania;

(32)    aprobata mianowanego międzynarodowego jury przez władzę krajową na podstawie przepisu 91(b);

(33)    usunięto; [B2.6]

(34)    minimalna ilość desek pojawiających się na polu startowym wymagana dla przeprowadzenia wyścigu;

(35)    informację, kiedy i gdzie wyścigi odroczone lub przerwane danego dnia będą powtórzone;

(36)    informacje o prądach i pływach;

(37)    nagrody;

(38)    inne zobowiązania komisji regatowej i obowiązki desek.


DODATEK K

ZALECENIA DOTYCZĄCE

ZAWIADOMIENIA O REGATACH

Niniejsze zalecenia odnoszą się do zawiadomienia o regatach przeznaczonego dla ważniejszych regat mistrzowskich rozgrywanych w jednej lub więcej klasach. Tym samym powinny one być użyteczne podczas mistrzostw świata, kontynentu lub kraju oraz w innych znaczniejszych regatach. Zalecenia te mogą być pobrane w formie tekstu ze strony internetowej ISAF (www.sailing.org) stanowiąc szablon do napisania zawiadomienia o regatach dla danych regat.

Niniejsze zalecenia mogą być użyteczne również dla innych regat. Jednakże dla innych regat niektóre z podanych paragrafów nie będą konieczne lub będą nawet niepożądane. Organizatorzy powinni być ostrożni przy dokonywaniu wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DODATEK L

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Niniejsze zalecenia podają sprawdzony zestaw postanowień instrukcji żeglugi, przeznaczony dla ważniejszych regat mistrzowskich rozgrywanych w jednej lub więcej klasach. Dlatego powinny one być użyteczne przy stosowaniu na mistrzostwach świata, kontynentu lub kraju oraz w innych znaczniejszych regatach. Zalecenia te mogą być użyteczne również dla innych regat; jednakże dla nich niektóre z tych instrukcji będą nie konieczne lub nawet niepożądane. Prowadzący regaty sędziowie winni być ostrożni przy dokonywaniu wyboru.

Rozszerzona wersja niniejszych zaleceń, Dodatek LE jest dostępna na stronie internetowej ISAF (www.sailing.org). Zawiera ona ustalenia stosowne dla największych i najbardziej skomplikowanych regat dla wielu klas, jak również odmiany niektórych instrukcji zalecanych w niniejszym dodatku. Wersja rozszerzona będzie od czasu do czasu poprawiana dla odzwierciedlenia postępów w sposobach zarządzania regatami w miarę rozwoju; może ona być skopiowana w formie zapisu elektronicznego stanowiącego wyjściowy tekst do wyprodukowania instrukcji żeglugi dla określonych regat. Dodatek L może być również skopiowany ze strony internetowej ISAF.

Instrukcja żeglugi powinna opierać się na następujących zasadach:

1      Powinna zawierać tylko dwa typy postanowień: postanowienia dotyczące zamiarów komisji regatowej i komisji protestowej oraz dotyczące obowiązków zawodników.

2      Musi dotyczyć jedynie ścigania się. Informacje o imprezach towarzyskich, przydziale miejsc dla cumowania, itd., należy podawać oddzielnie.

3      Nie powinna zmieniać przepisów regatowych z wyjątkiem, gdy jest to wyraźnie pożądane. (Gdy IŻ zmienia przepisy to musi kierować się przepisem 86 przez odniesienie się do konkretnego przepisu, który może być zmieniony i przytoczyć zmianę).

4      Nie powinna ona powtarzać ani upraszczać sformułowań żadnych przepisów regatowych.

5      Nie powinno być powtórzeń.

6      Kolejność punktów instrukcji żeglugi powinna odpowiadać kolejności, w jakiej zawodnik będzie z nich korzystał.

7      Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy przy pisaniu instrukcji żeglugi używać słów i zwrotów stosowanych w przepisach regatowych.

Uwaga:  Używać resztę Dodatku L jaki jest w RRS2009-2012 z wyjątkiem
Uzupełnienia A i Uzupełnienia B do Dodatku L.

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE A

PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE TRASY

Pokazano kilka rodzajów tras. Trasa deski jest pokazana za pomocą linii w ten sposób, że każdy diagram opisuje trasę z różną ilością okrążeń. Jeśli więcej niż jedna trasa może być używana dla klasy, określić w jaki sposób każda z nich będzie sygnalizowana.

Trasy dla WYŚCIGÓW DESEK Z LATAWCEM PO TRASIE

Trasa na wiatr – z wiatrem

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Meta

META

START

1

2

Odmiany stosowane w tego typu trasie:

(1) powiększenie lub zmniejszenie ilości boków,

(2) usunięcie ostatniego boku na wiatr,

(3) zastosowanie bramki zamiast znaku zawietrznego,

(4) użycie znaku rozprowadzającego przy znaku nawietrznym, i

(5) użycie zawietrznego i nawietrznego znaku jako znaku startu i mety.

Trasa trójkąta z bokami na wiatr i z wiatrem

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Meta

META

START

45°

1

3

45°

2

90°


Odmiany stosowane przy tej trasie zawierają:

(1)   powiększenie lub zmniejszenie ilości boków,

(2)   usunięcie ostatniego boku na wiatr,

(3)   zmienne kąty trójkąta (powszechnie 450–900–450 oraz  600–60 –600),

(4)   stosowanie bramki zamiast znaku zawietrznego dla kursów z wiatrem,

(5)   stosowanie znaku rozprowadzającego na początku kursu z wiatrem,

(6)   stosowanie znaków zawietrznych i nawietrznych  jako znaków startu i mety.

Upewnić się, że podano kąt wewnętrzny przy każdym znaku.

Trasa trapezoidowa

120°

60°

1

META

START

2

120°

3

META

START

120°

2

120°

3

60°

1

4P?

4S


Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Meta                    Start – 1 – 4 –1 – 2 – 3 – Meta

Odmiany stosowane przy tej trasie zawierają:

(1) Dodanie dodatkowych boków,

(2) stosowanie bramek zamiast znaków zawietrznych dla kursów z wiatrem,

(3) zmiana wewnętrznych kątów pomiędzy półwiatrami,

(4) stosowanie znaku rozprowadzającego na początku kursu z wiatrem, oraz

(5) kończenie wyścigu pod wiatr raczej niż z półwiatru.

Należy podać kąt wewnętrzny przy każdym boku półwiatrowym.

Standardowa trasa kwadratu

 

1000 – 3000 metrów

500 - 1500

metrów

W I A T R

START

META

Zastępcza trasa awaryjna

 

2000 – 3000 metrów

1000 - 1500

metrów

W I A T R

START

META

Uwaga: zastępcza trasa awaryjna lub trasa z trzema znakami zwrotu musi być używana w bardzo trudnych warunkach na wodzie, kiedy standardowa trasa kwadratu nie może być ustawiona we właściwy sposób.

Trasy dla WYŚCIGÓW Z SERIAMI ELIMINACYJNYMI

Trasa po „ósemce”

 

W I A T R

START 200 - 600 metrów

META

B                                              A

Uwaga:  start może odbywać się z plaży lub z wody w pobliżu znaków A i B. Jeśli wiatr nie jest równoległy do brzegu wówczas starty powinny odbywać się z wody. Linia mety może być ustawiona  na nawietrznej lub zawietrznej znaku B, na wodzie lub plaży. Odległość pomiędzy A i B ma  zawierać się pomiędzy 200 a 600m.

 

Trasa slalomowa z wiatrem


START

200 – 600 metrów

W I A T R

30 – 60 metrów

META

Uwaga: jeśli start odbywa się z plaży lub jej pobliżu, wówczas pierwszy znak powinnień znajdować się tam gdzie na diagramie pokazany jest start. Linia mety powinna być ustawiona pod takim kątem, aby można było ją przekroczyć podczas żeglowania kursem z ostatniego znaku.

Trasa na szybkość

Standardowa przybrzeżna trasa na szybkość

 

 

A Obszar startu          Trasa na szybkość

B START                                   META

 

 

 

225m               75m                        500m                       60m

 

W I A T R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE B

DESKI ZAPEWNIANE PRZEZ ORGANIZATORA

Poniższy punkt instrukcji żeglugi jest zalecany do stosowania, gdy wszystkie deski będą zapewniane przez organizatora. Może on być uzupełniony, zmieniony lub skrócony dla dostosowania do okoliczności. Gdy jest stosowany, powinien być umieszczony po punkcie Nr.3 instrukcji żeglugi.

4         DESKI

4.1 Deski zostaną zapewniane wszystkim zawodnikom; zawodnicy nie mogą zmieniać ich lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany z wyjątkiem, że:

(a)       usunięto;

(b)      usunięto;

(c)       kadłuby, miecze i stery mogą być czyszczone tylko przy użyciu wody;

(d)      taśma przylepna może być wszędzie stosowana powyżej linii wodnej; oraz

(e)       wszelkie okucia i wyposażenie zaprojektowane do regulowania mogą być regulowane, pod warunkiem zgodności z przepisami klasowymi.

4.2 Całe wyposażenie deski przeznaczone do żeglowania musi znajdować się na desce w czasie, gdy jest ona na wodzie.

4.3 Karą za niezastosowanie się do jednego z powyższych przepisów będzie dyskwalifikacja we wszystkich wyścigach, w których ten przepis był złamany.

4.4 Zawodnicy muszą o każdym uszkodzeniu lub utracie wyposażenia, niezależnie od ich wielkości, zawiadomić organizatora natychmiast po zabezpieczeniu sprzętu na brzegu. Karą za niewypełnienie tego punktu instrukcji będzie dyskwalifikacja z ostatniego rozegranego wyścigu, chyba, że [komisja protestowa] [jury] będzie przekonane, że zawodnik uczynił wszystko, aby dostosować się do niniejszego wymagania.

4.5 Nie obowiązują przepisy klasowe wymagające od zawodników, aby byli członkami związku klasy.

 

DODATEK M

ZALECENIA DLA KOMISJI

PROTESTOWYCH

 

Niniejszy dodatek występuje jedynie w charakterze zalecenia; w pewnych okolicznościach może być wskazana zmiana tej procedury. Jest on przeznaczony głównie dla przewodniczących komisji protestowych, ale może równie ż pomóc sędziom, sekretarzom jury komisji protestowych, komisjom regatowym oraz innym osobom związanym z rozpatrywaniem protestu lub prośby o zadośćuczynienie. Dodatek M jest osiągalny na stronie internetowej ISA (www.sailing.org).

DODATEK N

JURY MIĘDZYNARODOWE

 

Patrz przepisy 70.5 oraz 91(b). Dodatek ten nie może być zmieniony przez instrukcję żeglugi lub zarządzenia krajowe. Dodatek N jest osiągalny na stronie internetowej ISA (www.sailing.org).

 

Adnotacje biura regat:  Numer protestu ...................   Data i czas ..........................   Podpis .................................

 

FORMULARZ PROTESTOWY: dotyczy także prośby o zadośćuczynienie

i wznowienia rozpatrywania

Wypełnić i zaznaczyć Ú odpowiednio:

1.  NAZWA REGAT ..................................      Organizator ........................   Data ..................  Wyścig nr ............

2.  RODZAJ ROZPATRYWANIA

Protest deski na deskę                                          Prośba o zadośćuczynienie wniesiona przez deskę

lub komisję regatową           .

Protest komisji regatowej na deskę                        Rozważanie zadośćuczynienia przez komisję

protestową

Protest komisji protestowej na deskę                    Prośba deski lub komisji regatowej o wznowienie

rozpatrywania

Rozważanie wznowienia rozpatrywania przez komisję

protestową

 

3.   DESKA  PROTESTUJĄCA,  WNOSZĄCA PROŚBĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE  LUB PROŚBĘ O WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA

Klasa............................. Flota…………………. Numer na żaglu..............................  Nazwa deski......................................

Reprezentowana przez.................................................................  Tel., e-mail......................................................................

4.   DESKI  PROTESTOWANE LUB ROZWAŻANE W SPRAWIE O PRZYZNANIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

Klasa............................. Flota………………… Numer na żaglu...............................  Nazwa deski.......................................

5.   INCYDENT

Czas i miejsce  incydentu.......................................................................................................................................................

Zarzuca się złamanie przepisów .........................................................   Świadkowie...........................................................

6.   INFORMOWANIE PROTESTOWANEGO

Jak poinformowałeś  protestowanego o zamiarze złożenia protestu?

Okrzykiem Kiedy ................................ Użyte słowa. ............................

Przez pokazanie czerwonej flagi Kiedy....................................................................................

W inny sposób Podaj szczegóły……….......................................................

7. OPIS INCYDENTU (w razie konieczności zastosuj dodatkowy arkusz)

Rysunek: jeden kwadrat =długość kadłuba; zaznacz pozycje desek, kierunki wiatru i prądu,  znaki.


..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................


Uzupełnienie T  WSKAZÓWKI SĘDZIOWANIA

 

STRONA PRZEZNACZONA DLA KOMISJI PROTESTOWEJ

Deska nr......................................... przesłuchana z deskami nr.........................................................................................

Wypełnić i zaznaczyć Ú odpowiednio:

Prosił o wycofanie protestu Podpis .......................................  Udzielono zgody na wycofanie protestu

Klasa……………… Flota……………. Wyścig…………….. Ograniczenie czasu protestowego.......................................

Protest,  prośba o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania złożone w  limicie czasu

limit czasu przedłużony

Protestujący lub strona wnosząca prośbę o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania , reprezentowany przez.......................................................................................................................................................................................

Druga strona lub deska rozważana w sprawie o przyznanie zadośćuczynienia ..................................…………….......

Nazwiska świadków ............................................................................................................................……….

Tłumacze......................……………………………………………………

Uwagi:

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec udziału strony zainteresowanej ............................................

Protest złożony na piśmie lub prośba o zadośćuczynienie identyfikuje incydent …….....................................

Okrzyk „protest” przy pierwszej nadarzającej się okazji ............................................

Okrzyk zbędny, protestowany poinformowany przy pierwszej ............................................

nadarzającej się okazji

Czerwona flaga pokazana wyraźnie przy pierwszej nadarzającej się okazji ............................................

Protest lub prośba o zadośćuczynienie ważne; rozpatrywanie kontynuowane

Protest lub prośba o zadośćuczynienie nieważne; rozpatrywanie zamknięte

USTALONE FAKTY..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Szkic sporządzony przez deskę...............akceptowany przez komisję Szkic komisji w załączeniu...........

KONKLUZJA I PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

DECYZJA

Protest jest oddalony Deska(i).............................................jest(są) zdyskwalifikowane z wyścigu(ów)……..

są ukarane w następujący sposób : ..........................................................................

Zadośćuczynienia nie przyznano ;  przyznano jak następuje ...........................................................................

Prośba o wznowienie rozpatrywania nie jest uznana ;  jest uznana

Przewodniczący komisji protestowej i członkowie.......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Podpis Przewodniczącego...................................................... Data i godzina...............................................................

 

 

 

FORMULARZ   POPRAWEK  PUNKTOWYCH   W   KITEBOARDINGU

Jedna kara – proszę zaznaczyć

lub

więcej kar – proszę wpisać ilość

 

 

 

Data:  ....................................          Dzienny numer wyścigu: .......................

Zawody / klasa:  ....................................         Całkowity numer wyścigu: .......................

 

Nazwisko zawodnika:  ....................................

 

Oświadczam, że przyjąłem powyższą zaznaczoną karę punktową

 

 

Identyfikacja(e) innej(ych) deski(ek) biorących udział w incydencie:

 

 

Przepis 31 (Trzymanie się znaku)

 

 

na boku:  ......................................................

 

przy znaku numer:  ......................................................

 

Świadek (owie): .......................................................

 

Komentarze: ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

Podpis: .........................................................

 

 

Do użytku wewnętrznego

Odebrano w:  .............................................................

 

Podpis:  ............................................................. 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.