Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Definicje

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Definicje

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

DEFINICJE

 


Określenia użyte w poniższych definicjach pisane są kursywą lub w przypadku preambuł kursywą pogrubioną.

Przerwanie Wyścig, który zostaje przerwany przez komisję regatową lub komisję protestową, staje się nieważny,  ale może być ponownie  rozegrany.

Okrążanie lub mijanie [B1.1] Deska okrąża lub mija znak, gdy jej kursem właściwym jest rozpoczęcie manewru  w celu okrążenia lub minięcia znaku.

Start z plaży [B1.1] Gdy linia startu znajduje się na plaży lub tak blisko plaży, że zawodnik musi stać w wodzie żeby wystartować, to taki start uważany jest za start z plaży.

Wywrócona [BB1.1] Deska jest wywrócona gdy:
(a)     jej latawiec jest w wodzie,
(b)     jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c)     zawodnik przypadkowo upadł do wody albo został odłączony od                 kadłuba.

Swobodny z tyłu i swobodny z przodu; krycie Deska jest swobodna z tyłu w stosunku do innej deski, gdy jego kadłub i osprzęt będąc w pozycji normalnej, znajdują się za linią prostopadłą przechodzącą przez najbardziej do tyłu wysunięty punkt kadłuba i osprzętu tej drugiej deski znajdującej się w pozycji normalnej. Ta druga deska jest swobodna z przodu. Deski są w kryciu, gdy żadna z nich nie jest swobodna z tyłu. Deski są również w kryciu, gdy deska znajdująca się pomiędzy nimi jest w kryciu z obydwoma. Określenia te stosują się zawsze do desek na tych samych halsach. Nie stosują się one do desek na przeciwnych halsach chyba, że ma zastosowanie przepis 18 albo obydwie deski żeglują pełniej od wiatru rzeczywistego niż dziewięćdziesiąt stopni.

Osiąganie znaku Deska osiąga znak, gdy jest w pozycji do minięcia go po nawietrznej  i  pozostawienia  go  po  wymaganej  stronie bez zmiany halsu.

Ukończenie [BB1.1] Deska kończy, gdy jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

Strona zainteresowana Osoba, która może zyskać lub stracić w wyniku decyzji komisji protestowej, lub która jest osobiście zainteresowana wynikiem takiej decyzji.

Skakanie [BB1.1] Deska skacze, gdy jej kadłub, jego wyposażenie i zawodnik nie dotykają wody.

Ustępowanie [BB1.1] Deska ustępuje innej desce, gdy ta druga może żeglować swoim kursem bez potrzeby podejmowania manewru unikania oraz, gdy deski są w kryciu na tym samym halsie, jeżeli deska zawietrzna może poruszać swoim latawcem w jakimkolwiek kierunku lub aby zmienić kurs w obydwu kierunkach bez natychmiastowego spowodowania kontaktu z deską nawietrzną.

Zawietrzna i nawietrzna [BB1.1] Zawietrzną jest strona deski, która jest lub gdy deska znajduje się w linii wiatru, była dalsza od wiatru. Jednakże, gdy deska żegluje „fałszywym kursem z wiatrem” lub dokładnie kursem z wiatrem, zawietrzną deski jest strona, po której znajduje się jej latawiec. Strona przeciwna jest jej nawietrzną. Gdy dwie deski na tym samym halsie w kryciu, to ta której kadłub znajdujący się po zawietrznej drugiego kadłuba deski jest deską zawietrzną. Ta druga jest deską nawietrzną.

Wykonywanie pętli [BB1.1] Latawiec wykonuje pętle, gdy jest wprowadzony w pojedyńczą pętlę lub w serię powtarzanych pętli, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w kierunku przeciwnym lub na zmianę w obu kierunkach.

Znak Obiekt, co do którego instrukcja żeglugi wymaga, aby deska pozostawiła go po określonej stronie oraz statek komisji regatowej otoczony wodą żeglowną, ograniczający linię startu lub mety. Lina kotwiczna oraz przedmioty przypadkowo lub czasowo przymocowane do znaku nie stanowią jego części.

Miejsce przy znaku Miejsce dla deski, aby żeglować do znaku i następnie miejsce, aby żeglować jej kursem właściwym przy znaku. Jednakże miejsce przy znaku nie zawiera miejsca do zwrotu na wiatr chyba, że deska jest w kryciu po nawietrznej i jest wewnętrzną do deski zobowiązanej do dania miejsca przy znaku.

Przeszkoda [BB1.1] Obiekt, którego deska, żeglująca bezpośrednio w jego kierunku, nie mógłaby ominąć bez zasadniczej zmiany kursu i znajdujący się w odległości 10 metrów od niej. Obiekt, który może być bezpiecznie ominięty tylko po jednej stronie, oraz obszar tak określony w instrukcji żeglugi, są także przeszkodami. Jednakże deska w wyścigu nie jest przeszkodą dla innych desek chyba, że mają one obowiązek ustępowania jej lub dania jej miejsca lub miejsca przy znaku lub unikania jej, gdy obowiązuje przepis 22. Płynący statek włączając w to deskę w wyścigu nigdy nie jest ciągnącą się przeszkodą.

Krycie - patrz Swobodny z tyłu oraz Swobodny z przodu; krycie.

Wyprzedzanie [B1.2] Deska wyprzedza od momentu, gdy uzyskuje krycie z pozycji swobodna z tyłu do czasu, gdy jest swobodna z przodu deski wyprzedzanej.

Strona Strona w rozpatrywaniu: protestujący, protestowany, deska wnosząca prośbę o zadośćuczynienie; deska lub zawodnik, który może zostać ukarany na podstawie przepisu 69.1; komisja regatowa lub organizator  biorący  udział w rozpatrywaniu na podstawie przepisu 62.1(a).

Odroczenie Wyścig odroczony to wyścig, którego start jest opóźniony względem jego planowanego czasu startu, ale który może być później przeprowadzony lub przerwany.

Kurs właściwy Kurs, jakim deska mogłaby żeglować w celu jak najszybszego ukończenia pod nieobecność innych desek, do których odnosi się przepis zawierający to określenie. Deska nie ma kursu właściwego przed jej sygnałem startu.

Protest Zarzut wniesiony zgodnie z przepisem 61.2 przez deskę, komisję regatową lub komisję protestową, że deska złamała przepis.

W wyścigu Deska jest w wyścigu od swojego sygnału przygotowania do chwili ukończenia i opuszczenia linii mety i jej znaków lub wycofania się, albo do chwili zasygnalizowania przez komisję regatową generalnego odwołania, odroczenia, lub przerwania.

Miejsce Przestrzeń potrzebna desce w panujących warunkach do niezwłocznego wykonania manewru zgodnie z zasadami  sztuki żeglarskiej.

Przepisy (a)     Niniejsze przepisy regatowe włączając: Definicje, Sygnały        w Wyścigu, Wstęp, preambuły oraz przepisy      odpowiednich dodatków, ale nie tytuły;

(b)     Zarządzenie 19 ISAF, Kodeks uprawnień; Zarządzenie 20 ISAF, Kodeks reklamowania; Zarządzenie 21 ISAF, Kodeks anty-dopingowy; oraz Zarządzenie 22 Kodeks Klasyfikacji Zawodników;

(c)     zarządzenia władzy krajowej z wyjątkiem, gdy są one zmienione przez instrukcję żeglugi z uwzględnieniem zarządzenia władzy krajowej, jeśli takie istnieje nawiązującego do przepisu 88;

(d)     przepisy klasowe (dla desek współzawodniczących w systemie wyrównawczym lub systemie wartości regatowej przepisy takiego systemu są „przepisami klasowymi”);

(e)     zawiadomienie o regatach;

(f)     instrukcja żeglugi;

(g)     inne dokumenty obowiązujące w regatach.

Start [BB1.1] Deska startuje, gdy jej kadłub i zawodnik będąc całkowicie po przedstartowej stronie linii startu w chwili lub po jego sygnale startu i wypełnieniu wymogów przepisu 30.1, gdy ma zastosowanie, jakakolwiek część jego kadłuba lub zawodnika przekracza linię startu w kierunku pierwszego znaku.

Hals, prawy lub lewy [BB1.1] Deska jest na halsie, prawym lub lewym, odpowiednio do ręki zawodnika, która byłaby przednią gdyby zawodnik był w normalnej pozycji jazdy (płynąc na tylnej krawędzi z obiema rękoma na drążku sterowniczym). Deska jest na prawym halsie, kiedy prawa ręka zawodnika byłaby przednią oraz jest na lewym halsie, kiedy lewa ręka zawodnika byłaby przednią.

Nawietrzny Patrz Zawietrzny i Nawietrzny.

Strefa Nie używane.

Definicje podane poniżej stosuje się tylko do zawodów pokazowych. [B1.2]

Powracająca oraz wychodząca Deska żeglująca w tym samym kierunku co nadchodząca fala jest deską powracająca. Deska żeglująca w kierunku przeciwnym do nadchodzącej fali jest deską wychodząca.

Skakanie Deska skacze, gdy odrywa się od szczytu fali podczas wychodzenia.

Wyprzedzanie Deska wyprzedza od momentu, gdy uzyskuje krycie z pozycji swobodna z tyłu do czasu,  gdy jest swobodna z przodu deski  wyprzedzanej.

Posiadanie (fali) Pierwsza deska żeglująca w kierunku brzegu bezpośrednio przed falą posiada tę falę. Jednakże, gdy niemożliwe jest określenie, która deska jest pierwsza wówczas deska nawietrzna posiada falę.

Stawianie Deska powstaje od czasu, gdy jej latawiec, lub przy starcie z wody zawodnik, wynurza się z wody do czasu, gdy deska ma szybkość manewrową.

Surfowanie Deska surfuje, gdy znajduje się na lub bezpośrednio przed falą podczas powracania.

Stan przejściowy Deska zmieniająca halsy, lub wynurzająca się z wody podczas powracania, lub taka, która nie surfuje, skacze, jest wywrócona lub powstająca jest w stanie przejściowym.

 

ZASADA PODSTAWOWA

ZASADY WALKI SPORTOWEJ ORAZ PRZEPISY

Zawodnicy w sporcie żeglarskim podlegają zbiorowi przepisów, które powinni przestrzegać i których przestrzegania powinni wymagać. Podstawową zasadą walki sportowej jest, że każdy zawodnik, który złamał przepis musi natychmiast przyjąć karę, którą może być wycofanie się.

 

WSPÓŁZAWODNICTWO  DESEK Z LATAWCEM

Współzawodnictwo desek z latawcem  odbywa się zgodnie z „Przepisami Regatowymi Żeglarstwa” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez dodatek BB. Przepisy pokazane na czerwono są przepisami dla desek z latawcem, które różnią się od przepisów dla desek z żaglem z Dodatku B lub od przepisów żeglarskich Części 1-7. Przepisy dla desek z latawcem ewoluują. Organizatorów namawia się do używania oraz kopiowania z internetu najnowszej wersji. Komisja Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz Komisja  Windsurfingu ISAF będzie wdzięczna za przesyłanie sugestii dotyczących ulepszenia niniejszych przepisów.

Określenie ‘jacht’ występujące w przepisach regatowych oznacza odpowiednio ‘deskę’ lub ‘jacht’. Zawody desek z latawcem mogą składać się z jednej lub więcej podanych niżej kategorii lub ich odmian (formatów):

 

 

Kategorie                             Formaty

Wyścigi                       Wyścigi na trasie; maraton; wyścig kursami
z wiatrem; slalom, boarder X, kitecross

Jazda pokazowa         Jazda na fali; styl dowolny; wakestyle; czas                                        skoku; wysokość skoku; kite loop; sliders

Szybkość                     Przybrzeżna trasa na szybkość; dystans na czas; trasa na szybkość Alfa

W zawodach typu jazda pokazowa zachowanie deski oceniane jest w zakresie zręczności oraz różnorodności, a nie pod względem szybkości; zawody organizowane są z wykorzystaniem serii eliminacyjnych. Zależnie od warunków zafalowania na akwenie organizuje się albo zawody w zachowaniu na fali albo w stylu dowolnym. Przy zawodach na szybkość, ‘runda’ składa się z jednego lub więcej przejazdów, w których deski startują kolejno, żeglując po trasie w pewnych odstępach czasu. W kategorii ‘wyścigi’ maraton oznacza wyścig zaplanowany na czas trwania powyżej jednej godziny.

Podczas wyścigów lub zawodów jazdy pokazowej ‘grupa’ (heat) oznacza pojedynczą eliminację, a ‘runda’ składa się z jednej lub więcej grup; seria eliminacyjna składa się z jednej lub więcej rund.

  

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.