Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start PSKite Statut i regulaminy Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

Drukuj PDF

REGULAMIN ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KITEBOARDINGU

(obowiązuje od 2010-08-12)

 

§ 1
Zarząd PSkite wykonuje swoje zadania na posiedzeniach Zarządu, poprzez powołane komisje jak również w drodze działalności poszczególnych członków Zarządu.

§ 2
1. Posiedzenia zwyczajne odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Zarząd rocznym planem pracy. Roczny plan pracy powinien przewidywać co najmniej dwa posiedzenia.

2. Posiedzenia nieprzewidziane w rocznym planie pracy są posiedzeniami nadzwyczajnymi.

§ 3
1. Na początku kadencji Zarząd uchwala merytoryczny program swego działania na cały jej okres. Program taki powinien objąć wszystkie podstawowe problemy związane z realizacją postanowień Walnego Zebrania Członków PSkite oraz wynikające z celów i zadań Związku zapisanych w Statucie PSkite.

2. Program działalności stanowi podstawę do opracowania rocznych planów pracy Zarządu oraz komisji.

3. Zarząd uchwala swoją strukturę organizacyjną obejmującą wszystkie jego organy oraz zakres szczegółowej właściwości rzeczowej członków Zarządu.

§ 4
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz Generalny ustalając jednocześnie projekt porządku obrad.

§ 5
1. Posiedzenie nadzwyczajne Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz Generalny z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej połowy członków zarządu, wskazujące przedmiot obrad.

2. Posiedzenie nadzwyczajne powinno się odbyć nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 6
O zwołaniu posiedzenia członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być powiadomieni nie później, niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu, członkowie Zarządu powinni otrzymać całość materiałów wynikających z porządku obrad.

§ 7
Obrady na posiedzeniach są jawne. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy, przewodniczący obrad z własnej inicjatywy albo na wniosek członków Zarządu może zarządzić poufność obrad.

§8
Prezes otwiera posiedzenie i przewodniczy obradom. W razie nieobecności prezesa, obradom przewodniczy jeden z Wiceprezesów, wskazany zarządzeniem Prezesa.

§ 9
1.Zarząd może obradować przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Dopuszcza się możliwość obycia posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem środków multimedialnych (telekonferencja).

3.Otwierając posiedzenie, przewodniczący stwierdza jaka liczba członków w nim uczestniczy. W przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza najbliższy termin rozpoczęcia obrad, w którym można zapewnić dostateczną obecność członków, przy czym termin ten musi być wyznaczony tego samego dnia.

3.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 10
1. Skład i kompetencje Zarządu określają postanowienia zawarte w § 18 i 19 Statutu PSkite

2. Zarząd rozpatruje na posiedzeniach sprawozdania z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Zarządu oraz bieżące informacje o stanie ich realizacji, a także sprawy wniesione członków Zarządu i komisji oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

3. Do kompetencji poszczególnych członków Zarządu należy:

a) Prezes – zwołuje posiedzenia Zarządu, otwiera posiedzenie i przewodniczy obradom, jest odpowiedzialny za utworzenie rocznego planu pracy oraz merytorycznego programu działania,

b) Wiceprezesi – są odpowiedzialni za utworzenie i opracowanie regulaminów Komisji i zespołów doradczych, są odpowiedzialni za projekty uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków,

c) Sekretarz Generalny - zwołuje posiedzenia Zarządu, sporządza protokoły oraz uchwały z posiedzenia Zarządu, jest odpowiedzialny za powiadomienie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej o terminie i porządku posiedzenia i przekazanie materiałów, prowadzi ewidencję członkowską, opracowuje wzory deklaracji członkowskiej, legitymacji członkowskiej, odpowiada ze terminowe odbywanie Walnych Zebrań Członków i ich przebieg, przechowuje dokumentację PSkite,

d) Skarbnik – proponuje wysokość składek członkowskich i wpisowego, jest odpowiedzialny za zbieranie składek, prowadzi ewidencje składek członkowskich.

§ 11
1. Protokół posiedzenia Zarządu sporządza Sekretarz Generalny albo wyznaczony przez niego członek Zarządu. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

2. Protokół otrzymują członkowie Zarządu, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

§ 12
1. Komisje stałe oraz doradcze i zespoły problemowe powołane zgodnie z § 19 pkt 9 Statutu są organami opiniodawczymi i wykonawczymi Zarządu powołanymi do określonych zadań wynikających z zakresu działania Zarządu. Komisje powołuje i rozwiązuje Zarząd.

2. Na Przewodniczącego Komisji Zarząd powołuje się jednego z członków Zarządu.

3. Regulamin pracy komisji i zespołów uchwala Zarząd.

§ 13
1. Za wykonanie zadań komisji oraz zespołów problemowych Zarządu pod względem jakości i terminu odpowiadają ich przewodniczący.

2. Komisje oraz zespoły problemowe Zarządu dla wykonania powierzonych im zadań mogą przeprowadzać konsultacje w odpowiednich środowiskach PSkite, stosownie do charakteru danej sprawy.

§ 14
Uchwały Zarządu  przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 15
Projekty uchwał Zarządu przygotowują członkowie Zarządu we współpracy z komisjami, zespołami problemowymi.

§ 16

1. Uchwały Zarządu podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarz generalny.

2. Uchwały o charakterze finansowym lub zobowiązań majątkowych podpisuje ponadto skarbnik.

§ 17
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest Prezes i jeden z członków Zarządu, działający łącznie.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawnionych jest Prezes i każdy z członków Zarządu upoważniony przez Prezesa.

§ 18
Merytoryczne decyzje w sprawie uruchomienia wydatków w ramach uchwalonego planu finansowego PSkite podejm uje skarbnik w uzgodnieniu z Prezesem.

§ 19
Niniejszy regulamin pracy Zarządu wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości