Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Drukuj PDF

Kodeks Postępowania PSKite


Wszyscy uczestnicy muszą, poprzez swoje zachowanie oraz ogólną postawę podczas zawodów i przez cały czas przebywania na terenie zawodów PSKite, promować pozytywny obraz sportu, sponsorów zawodów, PSKite oraz samych siebie w profesjonalny sposób.

Jakiekolwiek niewywiązanie sie z powyższego przed, podczas lub zaraz po zakończeniu zawodów PSKite może skutkować nałożeniem kar. Odpowiedzialność za nakładanie kar jest następująca:

- Komisja Regatowa decyduje o wszystkich incydentach powstających podczas zawodów i na ich terenie,

- Zarząd PSKite decyduje o wszystkich incydentach powstających poza zawodami. W szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna.

Procedura postępowania jest zgodna z Przepisem 69 PRK.

Bardzo poważne przypadki nieodpowiedniego zachowania, po właściwym rozpatrzeniu przez Zarząd PSKite, mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem zawodnika z dalszych zawodów PSKite.

 

Wymagane uczestnictwo

Wszyscy zawodnicy mogą być zobowiązani do uczestniczenia w konferencji tuż po heacie lub wyścigu, lub w ciągu 45 minut po zakończeniu wyścigu bez względu na to czy zawodnik był zwycięzcą lub nie. Podczas takich konferencji zawodnicy muszą nosić oficjalną koszulkę zawodów dostarczoną przez organizatorów. Punktualne uczestnictwo w maksymalnie trzech oficjalnych prezentacjach jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników. Zawodnicy nieprzestrzegający powyższego będą ukarani.

 

Kodeks ogólny i kary finansowe
Zasady tego działu dotyczą zachowania każdego zawodnika przebywającego na terenie zawodów PSKite.

Grzywna za łamanie Kodeksu będzie płacona PSKite lub organizatorowi zawodów. Zawodnik ukarany finansowo nie będzie dopuszczony do dalszego uczestnictwa w zawodach PSKite dopóki nie zapłaci grzywny. Nakładając grzywnę lub inną karę Komisja weźmie pod uwagę powagę przewinienia oraz fakt czy było to powtórzenie przewinienia.

Kara finansowa może być nałożona za każde indywidualne złamanie przepisów, a gdy różne przepisy zostały jednocześnie złamane, wówczas każde poszczególne przewinienie podlega karze.

Zawodnicy będą pisemnie poinformowani przez Dyrektora Regat o wysokości kary.
Zawodnik chcący odwołać się od kary może wystosować pisemne odwołanie do reprezentanta PSKite.

Takie odwołanie będzie rozpatrzone przez komisję składającą się z Komisji Sędziowskiej, przedstawiciela PSKite i Dyrektora Regat. W przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie odwołania przez powyższą komisję, wówczas po zakończeniu zawodów, odwołanie będzie rozpatrzone przez Zarząd PSKite.

Łamanie pisemnych i słownych instrukcji
Zawodnik łamiący jasne pisemne lub słowne instrukcje podczas zawodów może być ukarany grzywną nieprzekraczającą 300PLN (płatne dla PSKite).

Wkraczanie do biura wyników lub stacji pomiaru czasu
Złamanie tego przepisu może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją na całe zawody.

Wpływanie w obszar zawodów podczas rozgrywania nie swoich wyścigów lub heatów
Złamanie tego przepisu może skutkować ukaraniem zawodnika grzywną nieprzekraczającą 200PLN za każde wykroczenie oraz/ lub dyskwalifikacją z eliminacji, serii lub zawodów (płatne dla PSKite).

Śmiecenie
Zawodnik śmiecący lub powodujący inne szkody środowiskowe na terenie zawodów może zostać ukarany grzywną nieprzekraczającą 100PLN za każde wykroczenie (płatne dla organizatora).

Konferencja prasowa
Zawodnik łamiący przepis wymaganego uczestnictwa w konferencji prasowej będzie ukarany grzywną nieprzekraczającą 200PLN (płatne 50/50% dla PSKite i organizatora).

Oficjalne prezentacje
Zawodnik łamiący przepis wymaganego reprezentowania zawodów może zostać ukarany grzywną nieprzekraczającą 200PLN (płatne 50/50% dla PSKite i organizatora). Nieobecność na ceremonii wręczenia nagród może również prowadzić do utraty zdobytych nagród.

Reklama
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów reklamowych, za których złamanie będzie groziła grzywna nieprzekraczająca 300PLN za każde wykroczenie lub/i dyskwalifikacja z serii, eliminacji lub zawodów (płatne dla PSKite).

Nieprzyzwoite słownictwo

Zawodnik używający nieprzyzwoitego słownictwa może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 300PLN za każde wykroczenie (płatne dla PSKite). Nieprzyzwoite słownictwo jest tutaj definiowane jako słowa znane i rozumiane jako niecenzuralne oraz wypowiadane wyraźnie i wystarczająco głośno, aby być msłyszalne przez osoby znajdujące sie w pobliżu.

Nieprzyzwoite gesty
Zawodnik pokazujący nieprzyzwoite gesty może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 300PLN za każde wykroczenie lub/i dyskwalifikacją z serii, eliminacji lub zawodów (płatne dla PSKite).

Nieprzyzwoite gesty są tutaj definiowane jako znaki zwyczajowo uznane za obsceniczne i wykonane przez zawodnika za pomocą rąk, ciała, sprzętu.

Napaść słowna
Zawodnik słownie atakujący oficjalne osoby, przeciwnika, widza, członka mediów lub inną osobę może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 300PLN za każde wykroczenie lub/i dyskwalifikacją z serii, eliminacji lub zawodów (płatne dla PSKite). Napaść słowna definiowana jest tutaj jako oświadczenie, skierowane do oficjalnych osób, przeciwnika, widza, członka mediów lub innej osoby, sugerujące nieuczciwość, lub jest uwłaczające, obraźliwe lub jakkolwiek obelżywe.

Uszkodzenie sprzętu wyposażenia zawodów
Zawodnik, który celowo nadużywa lub uszkadza sprzęt wyposażenia zawodów może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 300PLN (płatne 50/50% dla PSKite i organizatora) oraz zwrotem kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonego sprzętu (płatne dla organizatora) lub/i dyskwalifikacją z serii, eliminacji lub zawodów.

Napaść fizyczna
Zawodnik, który użył fizycznej przemocy przeciwko oficjalnej osobie, przeciwnikowi, widzowi, członkowi mediów lub innej osobie może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 1000PLN za każde wykroczenie (płatne dla PSKite) i w zależności od charakteru fizycznej napaści natychmiastową dyskwalifikacją z serii, eliminacji lub zawodów. Napaść fizyczna definiowana jest tutaj jako uderzenie, pchnięcie bez zgody pokrzywdzonej osoby.

Łamanie zasad bezpieczeństwa
Zawodnik, beztrosko lub uparcie nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla oficjalnej osoby, przeciwnika, widza, członka mediów lub innej osoby może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 300PLN za każde wykroczenie (płatne dla PSKite).

Niesportowe zachowanie
Zawodnik postępujący niezgodnie z etyką sportową lub okazujący brak należnego szacunku oficjalnym osobom, przeciwnikom, widzom, członkom mediów lub innym osobom może zostać ukarany grzywną nieprzekraczająca 500PLN za każde wykroczenie (płatne dla PSKite) lub/i dyskwalifikacją z serii, eliminacji lub zawodów. Niesportowe zachowanie definiowane jest tutaj jako jakiekolwiek naruszenie, które jest czytelnie obelżywe lub szkodliwe dla sportu, niesprecyzowane w wykroczeniach niniejszego kodeksu. Dodatkowo niesportowe zachowanie będzie również zawierać wydawanie, upoważnianie lub poświadczanie jakichkolwiek publicznych oświadczeń mających na celu uzyskanie szkodliwego efektu dla PSKite, zawodów lub sportu.

Oszustwo
Wykroczenie to będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją z danej części zawodów lub całych zawodów według uznania Komisji Regatowej.

Trenerzy, członkowie zespołu
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za obecność ich trenerów, menadżerów, osób reprezentujących i członków zespołu. Wykroczenie niniejszego Kodeksu popełnione przez takie osoby będzie skutkowało ukaraniem zawodnika.

Dalsze akcje dyscyplinarne
W sytuacji, gdy reprezentant PSKite, sędzia, dyrektor regat lub główny sędzia wykluczą zawodnika z dalszego udziału w zawodach lub podejmą dalsze dyscyplinarne kroki przeciwko zawodnikowi dokonującemu poważnego złamania dobrych zwyczajów lub sportowego zachowania, Zarząd PSKite powinien zostać o tym poinformowany i może ponownie rozstrzygnąć sprawę po dalszym dochodzeniu. W szczególnych przypadkach, sprawę rozpatrzy Komisja Dyscyplinarna PSKite.

Doping
W celach przeprowadzania testów antydopingowych i łamania przepisów antydopingowych stosuje się pełne przepisy ISAF.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.