Interpretacja prawna rozporządzeń ws. kursów szkoleniowych i instruktorskich

niedziela, 21 kwietnia 2013 07:57 Zarząd PSKite
Drukuj

W związku z pojawiającymi się coraz liczniej informacjami na temat wydawania przez różne organizacje czy szkółki uprawnień instruktorskich, PSKite informuje:
Na dzień dzisiejszy nikt w Polsce nie ma umocowania prawnego do wydawania uprawnień instruktorskich !

Organizacje, które powołują się na:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw 2006 nr 31 poz. 216) - wprowadzają wszystkich w błąd, gdyż to rozporządzenie nie obowiązuje. Zostało uchylone przez art. 1. pkt. 30) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206). Rozporządzenie było aktem wykonawczym do art. 68 c. ustawy o systemie oświaty. Zmiana tej ustawy ustawą z 19 sierpnia 2011 r. uchyliła w całości art. 68 c., a więc także uchyliła wszelkie akty wykonawcze do tej ustawy, w tym powyższe rozporządzenie.   TAKIEGO ROZPORZĄDZENIA NIE MA.

Kolejnym aktem prawnym na jaki powołują się niektóre organizacje jest:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537) - to rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 36 ust. 8. ustawy z dnia 20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy CZYLI USTAWA DLA BEZROBOTNYCH.

Tym samym wydawanie jakichkolwiek zaświadczeń ukończenia kursów nie ma żadnego znaczenia prawnego i faktycznego .

W marcu tego roku w PSKite została powołana Komisji Szkolenia, która skupiła już blisko 20 szkółek kitesurfingowych. Zadaniem Komisji jest wypracowanie metod szkolenia oraz dążenie do sformalizowania prawnego jej ustaleń.

Zapraszamy do współpracy.
Szczegóły na www.pskite.pl.

Zarząd PSKite